مشاهده : 581تعبیر خواب حرف آRSSاشتراک:

تعبیر خواب آفتاب

تعبیر خواب آفتاب
تعبیر خواب آفتاب از نظر معبران متفاوت است . حضرت دانیال می گوید آفتاب در خواب نشانه پادشاه است و اگر شخص در خواب ببیند آفتاب در آسمان گرفته است یعنی با امیری دوست می شود .

بسته به اینکه آفتاب در خواب چگونه دیده شود تعابیر متفاوتی وجود دارد . تعبیر خواب آفتاب از نظر برخی معبران,
به معنای پادشاه است و اینکه ابری جلوی آفتاب را بگیرد به معنای دگرگون شدن حال پادشاه است در حالی که,
مطیعی تهرانی اینگونه می گوید که اگر ابر جلوی آفتاب را بگیرد نشان از غم و اندوه دارد.

تعبیر خواب آفتاب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در مورد آفتاب معبران اختلاف عقیده نه کلی بل که سطحی دارند به این صورت که برخی آفتاب را در عالم خواب پادشاه,
می دانند و دسته ای دیگر پدر و مادر می شناسند. عقیده فروید نیز تقریبا همین است که نوشته شاه,
در خواب به صورت آفتاب تجسم می یابد و با استدلالی که می کند,

هم می تواند پدر مادر باشد و هم پادشاه و قدرت برتر. ابن سیرین می گوید آفتاب در خواب شاه است، ماه وزیر اوست،
زهره ملکه و همسر شاه، جابر مغربی می گوید آفتاب در خواب پدر است و ماه مادر با آشاره به آیه شریفه ,
در سوره مبارکه یوسف. در نفایس الفنون نیز آفتاب شاه و بزرگ نوشته شده و ذکر گردیده ,

که تابش آفتاب بر خانه ها در واقع مهر و قهر شاه است که شامل عموم مردم می شود. برخی از معبران,
نوشته اند آفتابی که بر دیوار و حیاط خانه شما تابیده است می تواند یک زن برجسته باشد,
که سر راه شما قرار می گیرد و اگر جوان هستید گویای یک عشق و ازدواج درخشان و پر شکوه است.

اگر ببینید که ابری چهره آفتاب را تاریک کرده غمی پیدا می شود که شما را می آزارد. اگر بیننده خواب ببیند که,
آفتاب را گرفته و به مالکیت خویش در آورده به جاه و مقام بالا می رسد و از این بهتر وقتی است که ببیند ,
خودش به خورشید مبدل گردیده و نور افشانی می کند.

چنان چه شخص در خواب ببیند بین او و آفتاب جنگی در گرفته با یک قدرت برتر رو در رو قرار می گیرد و کارش,
به مبارزه و جدال می رسد. اگر ببیند که خورشید کم رنگ بود و جای خودش قرار نداشت قدرت برتر,
به او محتاج می شود.

تعبیر خواب آفتاب ابن سیرین

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

آفتاب در خواب ، پادشاه باشد. ماه در خواب ، وزیر سلطان است. زهره در خواب ، ملکه یا زن سلطان است.
عطارد در خواب ، دبیر پادشاه و نویسنده او و دربار باشد.

مریخ در خواب ، نشان سپهسالاری شاه است.ستارگان دیگر در خواب ، سپاه پادشاه و سپهسالار هستند

ابن سیرین برای این تعبیر خواب حضرت یوسف عله السلام را مصداق می آورد که دید یازده ستاره ,
و آفتاب و ماه بر او سجده بردند و در نهایت خودش بعد از مصیبتهای فرائان در مصر به مقام,
والایی رسید و در زندارن با کمک تعبیر خواب رهایی یافت.

آفتاب و ماه بر پدر و مادر و برادر دلالت دارد.

اگر ببیند آفتاب پاک و پاکیزه طلوع کرد و پرتو افشاند ، تعبیر چنان باشد که از خویشان خود زن می ستاند.

اگر ببیند ابر ، آفتاب را تیره و تار کرده بود ، حال پادشاه و امیر دگرگون شود.

اگر در خواب کسوف آفتاب و سیاه شدنش را ببیند ، که بعد از لختی سیاهی بر طرف شود ،
پادشاه و امیر بیمار می شود ، اما به زودی شفا می یابد.

اگر شخص در خواب ببیند از آفتاب ریسمانی آویزان است و او بدان چنگ زد ، تعبیر چنان باشد ,
که از پادشاه و امیر به او یاری شایسته ای خواهد رسید.

اگر ببیند آفتاب و ماه و ستارگان جمع شدند و او نور همه را ستاند ، تعبیر چنین می تواند باشد ,
که پادشاهی هفت عالم به دست خواهد آورد و همه سلاطین روی زمین سر در خط,
فرمانش خواهند آورد.

اگر ببیند آفتاب و ماه و ستارگان را گرفت و همه تیره و تار بودند ، خواب بیننده هلاک خواهد شد ،
مخصوصا اگر شخص ستمگر و بی انصافی باشد.

معنای به زیر ابر رفتن آفتاب در خواب

اگر ببیند آفتاب و ستارگان به زیر ابر اند شدند ، تعبیر چنین باشد که پادشاه و لشکرش از ,
دشمن شکست خواهد خورد و رو در فرار خواهند گذاشت.

تعبیر خواب آفتاب به روایت امام جعفر صادق

آفتاب را در خواب دیدن به هشت وجه تعبیر می شود:

خلیفه , پادشاه و سلطان بزرگ , رئیس , عامل و مامور امور ارزاق و توشه , عدل پادشاه , سود و منفهت مردم ,
زن برای مرد و شوهر برای زن , کار روشن و نیکو

و باز میفرمایند ، شعاع آفتاب را از خواب دیدن ، بر عکس خود آفتاب تعبیر می شود.

تعبیر خواب آفتاب به روایت حضرت دانیال

اگر در خواب ببیند با آفتاب می جنگید ، با امیر و پادشاهی به خصومت گرفتار می آید.

اگر در خواب آفتاب ببیند ، نشان دیده پادشاه و خلیفه و امیر است.

اگر خواب ببیند خورشید تیره و تاریک است و در جای خود نیست ، تعبیرش چنان باشد که امیر,
و سلطان را به کارهایش احتیاج افتد.

اگرخواب ببیند آفتاب را در آسمان گرفت ، در راه امیری بزرگ قرار می گیرد و دوست و مقری او می شود.

اگر ببیند که خود چون خورشید نور می افشاند ، خودش آفتاب شده است ، به مقام بسیار بالائی همچون,
پادشاهی و امیری می رسد و اگر اهلیت مقامی چون امیری و پادشاهی را نداشته باشد به اندازه ,
همتش به بزرگواری خواهد رسید.

معنای گرفتن آفتاب در خواب

اگر در خواب ببیند آفتاب را گرفت اما نور و شعاع نداشت ، تاریک و تیره نیز نبود ، از غمهایش رهائی ,
حاصل شود.

تعبیر خواب آفتاب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب آفتاب و ماه را با یکدیگر در جنگ ببیند ، دلیل آن باشد که میان دو پادشاه جنگ در می کیرد.

اگر ببیند آفتاب به سوراخی فرو رفت ، پادشاه آن دیار از دنیا خواهد رفت و مردم در عزایش ,
اندوهگین خواهند شد.

اگر ببیند زمین و آفتاب سرزمینی را نوری در میان نیست ، دلالت دارد بر آنکه سلطان و امیرش ,
معزول خواهند شد.

اگر ببیند آفتاب در دست او سیاه و تیره شد ، بر شاه غم بزرگی می رسد و آن غم دامن خواب بیننده,
را نیز خواهد گرفت.

اگر میان آفتاب در خواب دو نقطه سیاهی ببیند ، تعبیر چنان باشد که پادشاه نگران سلطنت خویش است.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب سشوار , سشوار کشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سشوار , سشوار کشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید از کسی سشوار می گیرید و یا به کسی سشوار می دهید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همرا باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
آشپزی ماه رمضان ( سحر و افطار )
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
فال روزانه
تعبیر خواب سس , خوردن سس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرکه , دیدن سرکه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرو , دیدن درخت سرو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرنگ , دیدن سرنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سرمه , سرمه کشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سراب , دیدن سراب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سجاده , سجاده داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ستاره , دیدن ستاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سپر , دیدن سپر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبیل , سبیل داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبوس , دیدن سبوس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبزه , دیدن سبزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبو , دیدن سبو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساک , دیدن ساک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سایه , دیدن سایه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سایبان , دیدن سایبان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سالک , دیدن سالک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سالاد , خوردن سالاد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساق , دیدن ساق پا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب