مشاهده : 594تعبیر خواب حرف آRSSاشتراک:

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه
از نظر ابن سیرین دیدن آینه در خواب خوب است و نشانه فرمانروایی می باشد .امام صادق هم بیان می کند اگر مردی مجرد در خواب خود آینه ببیند ازدواج می کند .

از نظر امام صادق دیدن آینه در خواب نشانه ازدواج است اگر دختری مجرد باشد شوهر می کند و اگر پسری مجرد ,
باشد زن می گیرد . آینه ممکن است به طرق مختلف در خواب دیده شود .اینکه آینه را به کسی می دهیم یا ,
از کسی می گیریم . یا اینکه در آینه نقره ای نگاه کنیم .ولی در کل تعبیر خواب آینه از نظر معبران خوب است .

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه به روایت محمد بن سیرین

اگر پادشاه خواب ببیند در آینه نگاه می کند ، دیری نخواهد گذشت که معزول خواهد شد و شخص دیگری,
جایش را خواهد گرفت و حکومت از دستش خواهد رفت.

دیدن آینه در خواب مقام و فرمانروایی و سروری است.

اگر در خواب ببیند به کسی آینه ای داد ، مال و متاع خود را به کسی می سپارد.

اگر دختری خواب ببیند که در آینه نگاه می کند ، خواهری نصیبش خواهد شد.

اگر خواب ببیند در آینه نقره ای می نگرد ، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتی می شود.

عده ای از معبران دیدن آینه نقره ای را در خواب بد شگون و نامیمون دانسته اند.

اگر پسری در خواب ببیند که در آینه نگاه می کند ، برادری نصیبش خواهد شد.

اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می کند ، برادری نصیبش خواهد شد.

تعبیر خواب آینه به روایت امام جعفر صادق

آینه در خواب دیدن به شش وجه تعبیر باشد :

زن

پسری برایش به دنیا خواهد امد

مقام و حکومت

دوست ویار

شریک

کار با وضعیت و کیفیت روشن

حضرتش بازهم می فرماید ، اگر مردی عزب آینه در خواب ببیند ، زن می گیرد و صاحب مقام می شود.

اگر ببیند مردی ناشناس آینه ای به او داد و در آن نگته کرد ، از دیدن دوستی که غایب است خوشحال خواهد شد

معنی آینه در خواب دختر عذب

اگر دختر آینه در خواب ببیند ، شوهر پیدا می کند و نزد شوهرش عزیز و گرامی خواهد شد.

اچ میلر می‌گوید: دیدن آیینه در خواب، به معنی شناخت بیشتر از خودتان است. اگر دیدید که آیینه‌ی روربروی شما,
بسیار مات و کدر است، دلیل آن است که شما خود را آدمی بسیار خوب و با شخصیت فرض می‌کنید.
اگر دیدید که دستور درست کردن آیینه را می‌دهید، بدانید که کسی در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما می‌باشد.

تعبیر خواب آینه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده ,
خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید ,
و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد ,

و این فرزند غالبا باید پسر باشد. اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا ,
از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود. اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب ,
به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید,

که دیگری به درآمد و پول خوبی می رسد. چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می شوید ,
زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند.عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور,
و خود خواهی می دانند. پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است.

معنی دیدن آینه در خواب دختر مجرد

امام صادق _ ع _ می فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود ,
و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن ,
دوستی غایب خشنود می گردد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

یک زن خود را در آینه نگاه می‌کنید: دوستان او را فریب می‌دهند.
یک مرد خود را در آینه نگاه می‌کند: باید در کار دقت بیشتری داشته باشد.
یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می‌کند: پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد.

یک دختر جوان خود را در آینه نگاه می‌کند: بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد.
یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می‌کند: او به شوهرش وفادار نخواهد بود.
یک عاشق خود را در آینه نگاه می‌کند: کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست.

دیدن دیگران در آینه

بیتون می‌گوید:

معنای دیدن آینه در خواب از نظر بیتون

دیدن دیگران در آینه، نشانه آن است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت.
دیدن حیوانات در آینه، نشانه نومید شدن و زیان مالی است.

اگر دختری در خواب چهره رنگ پریده نامزد خود را در آینه ببیند، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید.
یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند، نشانه آن است ,
که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید.

با علم , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چپاول و تعبیر خواب به تاراج بردن اموال از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرم ، دیدن چرم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرک ، دیدن چرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چای ، دیدن چای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چسب ، دیدن چسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چشمه ، دیدن چشمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه ، دیدن چینه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟