مشاهده : 179تعبیر خواب حرف آRSSاشتراک:

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه
از نظر ابن سیرین دیدن آینه در خواب خوب است و نشانه فرمانروایی می باشد .امام صادق هم بیان می کند اگر مردی مجرد در خواب خود آینه ببیند ازدواج می کند .

از نظر امام صادق دیدن آینه در خواب نشانه ازدواج است اگر دختری مجرد باشد شوهر می کند و اگر پسری مجرد ,
باشد زن می گیرد . آینه ممکن است به طرق مختلف در خواب دیده شود .اینکه آینه را به کسی می دهیم یا ,
از کسی می گیریم . یا اینکه در آینه نقره ای نگاه کنیم .ولی در کل تعبیر خواب آینه از نظر معبران خوب است .

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه به روایت محمد بن سیرین

اگر پادشاه خواب ببیند در آینه نگاه می کند ، دیری نخواهد گذشت که معزول خواهد شد و شخص دیگری,
جایش را خواهد گرفت و حکومت از دستش خواهد رفت.

دیدن آینه در خواب مقام و فرمانروایی و سروری است.

اگر در خواب ببیند به کسی آینه ای داد ، مال و متاع خود را به کسی می سپارد.

اگر دختری خواب ببیند که در آینه نگاه می کند ، خواهری نصیبش خواهد شد.

اگر خواب ببیند در آینه نقره ای می نگرد ، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتی می شود.

عده ای از معبران دیدن آینه نقره ای را در خواب بد شگون و نامیمون دانسته اند.

اگر پسری در خواب ببیند که در آینه نگاه می کند ، برادری نصیبش خواهد شد.

اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می کند ، برادری نصیبش خواهد شد.

تعبیر خواب آینه به روایت امام جعفر صادق

آینه در خواب دیدن به شش وجه تعبیر باشد :

زن

پسری برایش به دنیا خواهد امد

مقام و حکومت

دوست ویار

شریک

کار با وضعیت و کیفیت روشن

حضرتش بازهم می فرماید ، اگر مردی عزب آینه در خواب ببیند ، زن می گیرد و صاحب مقام می شود.

اگر ببیند مردی ناشناس آینه ای به او داد و در آن نگته کرد ، از دیدن دوستی که غایب است خوشحال خواهد شد

معنی آینه در خواب دختر عذب

اگر دختر آینه در خواب ببیند ، شوهر پیدا می کند و نزد شوهرش عزیز و گرامی خواهد شد.

اچ میلر می‌گوید: دیدن آیینه در خواب، به معنی شناخت بیشتر از خودتان است. اگر دیدید که آیینه‌ی روربروی شما,
بسیار مات و کدر است، دلیل آن است که شما خود را آدمی بسیار خوب و با شخصیت فرض می‌کنید.
اگر دیدید که دستور درست کردن آیینه را می‌دهید، بدانید که کسی در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما می‌باشد.

تعبیر خواب آینه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده ,
خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید ,
و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد ,

و این فرزند غالبا باید پسر باشد. اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا ,
از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود. اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب ,
به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید,

که دیگری به درآمد و پول خوبی می رسد. چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می شوید ,
زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند.عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور,
و خود خواهی می دانند. پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است.

معنی دیدن آینه در خواب دختر مجرد

امام صادق _ ع _ می فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود ,
و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن ,
دوستی غایب خشنود می گردد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

یک زن خود را در آینه نگاه می‌کنید: دوستان او را فریب می‌دهند.
یک مرد خود را در آینه نگاه می‌کند: باید در کار دقت بیشتری داشته باشد.
یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می‌کند: پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد.

یک دختر جوان خود را در آینه نگاه می‌کند: بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد.
یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می‌کند: او به شوهرش وفادار نخواهد بود.
یک عاشق خود را در آینه نگاه می‌کند: کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست.

دیدن دیگران در آینه

بیتون می‌گوید:

معنای دیدن آینه در خواب از نظر بیتون

دیدن دیگران در آینه، نشانه آن است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت.
دیدن حیوانات در آینه، نشانه نومید شدن و زیان مالی است.

اگر دختری در خواب چهره رنگ پریده نامزد خود را در آینه ببیند، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید.
یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند، نشانه آن است ,
که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید.

با علم , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب لباستعبیر خواب لباس
تعبیر خواب گردوتعبیر خواب گردو
تعبیر خواب گریه کردنتعبیر خواب گریه کردن
تعبیر خواب مستعبیر خواب مس
تعبیر خواب نخلتعبیر خواب نخل
تعبیر خواب لیوانتعبیر خواب لیوان
تعبیر خواب کوسهتعبیر خواب کوسه
تعبیر خواب گوجه فرنگیتعبیر خواب گوجه فرنگی
تعبیر خواب نباتتعبیر خواب نبات
تعبیر خواب قیچیتعبیر خواب قیچی
تعبیر خواب مرغابیتعبیر خواب مرغابی
تعبیر خواب عقیقتعبیر خواب عقیق
تعبیر خواب لوبیاتعبیر خواب لوبیا
تعبیر خواب نختعبیر خواب نخ
تعبیر خواب شکوفه , دیدن شکوفه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب شکوفه , دیدن شکوفه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کوفتهتعبیر خواب کوفته
تعبیر خواب گهوارهتعبیر خواب گهواره
تعبیر خواب عطرتعبیر خواب عطر
تعبیر خواب غسل دادنتعبیر خواب غسل دادن
تعبیر خواب کندوتعبیر خواب کندو
تعبیر خواب کنگرتعبیر خواب کنگر
تعبیر خواب سیگارتعبیر خواب سیگار
تعبیر خواب گوشوارهتعبیر خواب گوشواره
تعبیر خواب شخمتعبیر خواب شخم
تعبیر خواب عینکتعبیر خواب عینک
تعبیر خواب گوریلتعبیر خواب گوریل
تعبیر خواب قوریتعبیر خواب قوری
تعبیر خواب نارگیلتعبیر خواب نارگیل
تعبیر خواب سوسمارتعبیر خواب سوسمار
تعبیر خواب کرکستعبیر خواب کرکس
تعبیر خواب قندتعبیر خواب قند
تعبیر خواب سوسکتعبیر خواب سوسک
تعبیر خواب گندمتعبیر خواب گندم
تعبیر خواب غورهتعبیر خواب غوره
تعبیر خواب کوکوتعبیر خواب کوکو
تعبیر خواب سوزنتعبیر خواب سوزن
تعبیر خواب گردبادتعبیر خواب گردباد
تعبیر خواب طلبکار , دیدن طلبکار در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طلبکار , دیدن طلبکار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب غذاتعبیر خواب غذا
تعبیر خواب ماهیتعبیر خواب ماهی
تعبیر خواب قورباغهتعبیر خواب قورباغه
تعبیر خواب کاختعبیر خواب کاخ
تعبیر خواب سینیتعبیر خواب سینی
تعبیر خواب قربانیتعبیر خواب قربانی
تعبیر خواب گیلاستعبیر خواب گیلاس
تعبیر خواب سنگتعبیر خواب سنگ
تعبیر خواب لیموتعبیر خواب لیمو
تعبیر خواب عروسیتعبیر خواب عروسی
تعبیر خواب قصرتعبیر خواب قصر
تعبیر خواب قمارتعبیر خواب قمار
تعبیر خواب قبرتعبیر خواب قبر
تعبیر خواب سه تارتعبیر خواب سه تار
تعبیر خواب عیدتعبیر خواب عید
تعبیر خواب عنابتعبیر خواب عناب
تعبیر خواب گوسفندتعبیر خواب گوسفند
تعبیر خواب کنجدتعبیر خواب کنجد
تعبیر خواب قناریتعبیر خواب قناری
تعبیر خواب کریستالتعبیر خواب کریستال
تعبیر خواب گنجشکتعبیر خواب گنجشک
تعبیر خواب شترتعبیر خواب شتر
تعبیر خواب گلابیتعبیر خواب گلابی
تعبیر خواب لاستیکتعبیر خواب لاستیک
تعبیر خواب عسلتعبیر خواب عسل
تعبیر خواب گشنیزتعبیر خواب گشنیز
تعبیر خواب کمربندتعبیر خواب کمربند
تعبیر خواب لامپتعبیر خواب لامپ
تعبیر خواب زالو , دیدن زالو در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زالو , دیدن زالو در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود را در حال زالو انداختن ببینید و خواب ببینید زالو خون شما را می مکد .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
به آسانی 8 میلیون تومن برنده شوید !
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
تعبیر خواب زاغ , دیدن زاغ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رینگ , دیدن رینگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ریمل , دیدن ریمل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ریگ , دیدن ریگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ریش , دیدن ریش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ریحان , دیدن ریحان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رولت , دیدن رولت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روغن , دیدن روغن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روژ , دیدن روژ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روزن , دیدن روزن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روز , دیدن روز در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روده , دیدن روده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رودخانه , دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روبنده , دیدن روبنده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روباه , دیدن روباه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روبان , دیدن روبان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رنگ , دیدن رنگ ها در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رنده , دیدن رنده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رمان , خواندن رمان در خواب چه تعبیری دارد؟
فال روزانه
تعبیر خواب