مشاهده : 958 تعبیر خواب حرف الف RSS اشتراک:

تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب استر ،تعبیر خواب خوردن شیر استر ،تعبیر خواب نشستن بر استر ماده ،تعبیر خواب خوردن گوشت استر ،تعبیر خواب دیدن استر زرد در خواب و تعبیر خواب دیدن استر برهنه و رام همراه ما باشید.

دیدن استر مطیع در خواب خوب و نیکوست و دیدن استر نافرمان نشانه مردی بدخوی
است.استر ماده در خواب مولازاده بود. اگر استرنر بود سفر بود .یافتن یک استر مجهول
در بیابان گویای آن است که در آینده با زنی آشنا می شوید و چنان چه جوان باشید
این می تواند موید یک عشق و ازدواج باشد.در متن زیر تعبیر خواب استر را قرار
داده ایم.می توانید تعبیر خواب استر ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب استر از نظر معبران

تعبیر خواب استر به روایت محمد بن سیرین

چون استر درخواب بیند، اگر مطیع نبود مردی بدخوی و چون مطیع بود، نیک بود. اگر
بیند بر استری بی زین نشسته بود و ندانست که استر از آن کیست، دلیل که به
سفر رود. اگر بر استر خویش نشسته بود، چون سفر کند با سود و منفعت آید. اگر
بیند بر استر زین یا پالان یا عماری نهاده است، دلیل که زن او نازائیده بود، خاصه که
داند استر ملک او بود، یا شخصی بر او بخشیده بود.

تعبیر خواب نشستن بر استر ماده

تعبیر خواب استر به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند بر استر ماده سیاه نشسته بود وبلند بالا بود، دلیل که زنی خواهد که خداوند
حرمت بود. اگر استر را به گونه سفید بیند، آن زن که خواهد با جمال و خوبروی بود.
اگر استر به گونه سبز دید، دلیل آن که زن دیندار و پرهیزکار بود. اگر استر به گونه
سرخ بیند، دلیل که آن زن مطرب و معاشر دوست بود.

تعبیر خواب خوردن گوشت استر

خوردن گوشت استر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

مرد مجرد جوان اگر خود را در خواب سوار بر استر ببیند بزودی ازدواج می کند و اگر
دختر جوانی ببیند که روی استری با زین و پالان نشسته بزودی خوستگاری پیدا
می کند و به خانه بخت می رود. گوشت استر مال زن است. خوردن گوشت قاطر
خوردن مال زن است.

تعبیر خواب دیدن استر زرد در خواب

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

اگر بر استری سوار هستید که مشاهده می کنید آن استر بد خو و سر کش است
نشان آن است که خودتان رفتاری ناپسند دارید و باید در اصلاح خویش بکوشید. استر
سیاه زن خوب روی بلند بالا است. استر زرد بیماری و ابتلا است که بیشتر متوجه زن
خانه می شود. اگر در خواب دیدید که با استری حرف می زنید نشان آن است که
عملی غیر معمول انجام می دهید که موجب حیرت و اعجاب دیگران می شود.

تعبیر خواب دیدن استر برهنه و رام

دیدن استر برهنه از نظر ابراهیم کرمانی

اگر استر به گونه زرد یا اشقر بیند، دلیل که آن زن بیمار شود و زرد روی بود. اگر استر
برهنه و رام کرده بیند، دلیل کند بر مردی ضعیف. جابر مغربی گوید: استر ماده در خواب
مولازاده بود. اگر استرنر بود سفر بود و بعضی از استادان این صناعت گفته اند: استر نر
مرد بود و استر ماده، زن.

تعبیر خواب پیدا کردن استر در بیابان

پیدا کردن استر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

یافتن یک استر مجهول در بیابان گویای آن است که در آینده با زنی آشنا می شوید و
چنان چه جوان باشید این می تواند موید یک عشق و ازدواج باشد. شیر استر غم و رنج
و اندوه است و در خواب خوردن شیر قاطر نیکو نیست.

تعبیر خواب خریدن استر ماده

خریدن استر ماده از نظر ابراهیم کرمانی

اگر بیند از کسی استر ماده بخرید، دلیل که از کسی کنیزک بخرد. اگر بیند که استر ماده
بفروخت، دلیل که کنیزک بفروشد یا از کنیزک جدا شود. اگر دید که بر استر ماده نشسته
بود، دلیل که زنی کند که هرگز وی را فرزند نیاید. اگر بیند که بر استر نر نشسته بود،
دلیل که عمر وی دراز بود و مرداش حاصل شود. اگر بیند استر از پس وی می دوید، دلیل
که وی را غمی رسد.

تعبیر خواب کشتن استر

اسماعیل بن اشعث گوید

اگر دید استر نوحه همی کرد، دلیل نماید بر زیادی مال از جهت زنان. اگر دیداستر با وی
سخن گفت، دلیل که کار عجب وی را پیش آید و مردمان را زا آن شگفت آید، اگر دید
استری را بکشت، دلیل که مال یابد، اگر دید وی بمرد یا ضایع شد. دلیل است که از
کنیزک جدا شود.اگر استر نر بود، نشانه صحبت مردی بود و بدانکه گوشت و پوست
استر مال بود و بعضی از معبران گفته اند: گوشت استر بیماری بود.

تعبیر خواب خوردن شیر استر

خوردن شیر استر از نظر ابراهیم کرمانی

اگر دید شیر استر همی خورد، دلیل بود بر دشواری و ترس و بیم وی به قدر شیر که
خورد بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن استر بر پنج وجه بود.اول: سفر باشد،
دوم: زندگانی دراز، سوم: ظفر بود بر دشمن، چهارم: جمال و آرایش، پنجم: مرد احمق
بود. و استر ماده زن نازائیده بود واستر کرده منفعت و یافتن مراد بود.

تعبیر خواب سوار شدن بر قاطری که زین و پالان دارد

تعبیر خواب استر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

استر یا قاطر را معبران به چیزهای مختلف تعبیر کرده اند. مولف نفایس الفنون سوار
بودن بر استر را نشان عمر دراز دانسته ولی چند معبر دیگر استر را در خواب زن
دانسته اند. بخصوص استر ماده را. اگر ببینید که سوار استری هستید که زین و پالان
و دهنه دارد زندگی شما در خانواده روال مطلوبی می گیرد و اگر ازدواج نکرده اید ازدواج
می کنید و چنان چه ازدواج کرده اید و با همسر خود اختلاف دارید رفع کدورت می شود
و صلح و دوستی جای آن را می گیرد.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بچه ؛ انواع تعابیر مختلف از دیدن خواب کودک تعبیر خواب بچه ؛ انواع تعابیر مختلف از دیدن خواب کودک
با جزئیات مختلف و متفاوت تعبیر خواب بچه آشنا شده و ببینید این خواب چه پیام های مخفی برای شما دارد.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب پسر در حالت ها و موقعیت های مختلف
تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب
تعبیر خواب دختر ؛ دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرده ؛ تعابیر متفاوت دیدن مرده در خواب
تعبیر خواب دندان ؛ دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر در حالت های مختلف
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟