مشاهده : 1502 تعبیر خواب حرف الف RSS اشتراک:

تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب انار ،تعبیر خواب دیدن دانه های انار بدون پوست ،تعبیر خواب خوردن انار شیرین ،تعبیر خواب دیدن انار ترش در خواب و تعبیر خواب دیدن انار گندیده همراه ما باشید.

خوردن انار شیرین در خواب نشانه جمع کردن مال و زن پارسا است.اگر بیند دانه های انار
یافت یا کسی بدو داد، دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر به وقت بود و اگر بی وقت.
چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر
مسافر است به سلامت به خانه باز می گردد.در متن زیر تعبیر خواب انار را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب انار ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب انار از نظر معبران

تعبیر خواب انار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول
تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد
برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثلا می توانیم بگویم هزار تومان. این
تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود
نداشت معاملات صرفا با سکه انجام می گرفت لذا هر انار راهزار سکه بر آورد کرده اند.

تعبیر خواب دیدن انار ترش در خواب

تعبیر خواب انار به روایت امام جعفر صادق

خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است. اول: مال جمع کردن، دوم: زن پارسا،
سوم: شهر آبادان. لیکن انار ترش غم است. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر پادشاه
بیند اناری داشت ولایت شهر یابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاری راهزار درم و مردم
درویش را ده درم یا یک درم است.

تعبیر خواب دیدن انار گندیده

دیدن انار گندیده از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

انار لهیده و گندیده انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در خواب ببیند
اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را در راه یافت با انسانی احمق و ابله
برخورد می کند . داشتن انار شیرین و با طراوت، اندوختن پول است و چنانچه ببینید
تعداد زیادی انار در ساک نهاده اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی
می کنید و به جمع آوری پول می پردازید. برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به
زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده اند.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب ابريشم

تعبیر خواب خوردن انار در خواب

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر انار شیرین به خواب بیند، مال جمع کردن است و بعضی از معبران گفته اند یک انار
شیرین خوردن در خواب، هزاردرم است که بیابد و انار ترش غم و اندوه است و اناری که
نداند ترش یا شیرین بود، تعبیرش چون انار شیرین است.

تعبیر خواب کندن انار از درخت

کندن انار از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می گیرد زنی خلیق و خوبروی
سرراهش قرار می گیرد. اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد
از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می گردید. روی هم رفته دیدن انار
در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست. انار ترش
غم و اندوه است اما اگر اناری خوردید که دیدید طعم آن را نمی دانید، شیرین است یا
ترش همان تعبیر انار را دارد.

تعبیر خواب خوردن انار شیرین

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی بیند انار شیرین به وقت خود می خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او
رواج یابد. اگر مسافر است، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است،
اگر بیند دانه های انار یافت یا کسی بدو داد، دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر
به وقت بود و اگر بی وقت. اگر انار شیرین با پوست و پیه آن می خورد، دلیل که از همه
چیز برخورداری یابد

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب دیدن دانه های انار بدون پوست

دیدن دانه های انار از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر
مسافر است به سلامت به خانه باز می گردد و اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه
می یابد و بخصوص اگر بیمار است شفا حاصل می کند. دیدن دانه های انار بدون پوست
و پی خوب نیست و چنانچه در خواب از دست کسی بگیرید نشان آن است که از جانب
او به شما غمی میرسد و زیانی وارد می آید.

تعبیر خواب دیدن انار در خواب

دیدن انار در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

در بیداری اگر کسی اناری پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در
بشقابی بنهد محبت کرده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند گویای آن است
که برای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم. ما نیز اگر در خواب
انار دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار دهیم خواب ما می گوید که درباره او
حسن نیت نداریم و کاری می کنیم که به او زیان می رسد چه آن شخص در خواب ما
شناخته باشد چه ناشناخته.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi