مشاهده : 1018 تعبیر خواب حرف الف RSS اشتراک:

تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب انگشتان ،تعبیر خواب دیدن انگشتان دست راست ،تعبیر خواب زرد شدن انگشتان ،تعبیر خواب آفت دیدن انگشتان پا و انواع تعبیر خواب انگشتان همراه ما باشید.

دیدن انگشتان در خواب نشانه فرزند و یاران است.اگر کسی در خواب ببیند که انگشت
پای او آفت دیده به طوری که راه رفتن برای او به صعوبت امکان پذیر می گردد غم و
اندوهی به او می رسد.اگر بیند انگشتان را با هم جمع کرد، دلیل است کار برادران
فرزندش را به صلاح آورد.در متن زیر تعبیر خواب انگشتان را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب انگشتان ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب انگشتان

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود. اول: فرزند، دوم: برادر و برادرزادگان،
سوم: خادمان، چهارم: یاران، پنجم: قوت، ششم: پنج نماز. اگر بیند که انگشتان
وی بیفتاد یابریده شود، دلیل که از آن چه گفتیم او را مفارقت افتد. اگر بیند که
انگشت او بشکست، دلیل است یکی از اهل بیت او بمیرد..

تعبیر خواب آفت دیدن انگشتان پا

تعبیر خواب انگشتان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده به طوری که راه رفتن برای او
به صعوبت امکان پذیر می گردد غم و اندوهی به او می رسد و اگر ببیند که یک یا
چند انگشت پای او کم شده بین او و دوستی جدایی می افتد.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب دیدن انگشتان در خواب

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

پنج انگشت دست راست در تاویل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان
برادر بود و بعضی از معبران گفته اند، انگشت مهین، دلیل نماز بامداد و انگشت سبحه
در نماز، دلیل بر نماز پیشین کند و انگشت میان، دلیل بر نماز دیگر و انگشت به نصر،
دلیل بر نماز شام و انگشت خضر، دلیل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود. اگر بیند
که انگشت دست راست نداشت، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد و بعضی گویند:
فرزند برادرش را مصیبت رسد.

تعبیر خواب زرد شدن انگشتان

زرد شدن انگشتان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر انگشتان زرد باشند از بیماری بیینده رویا خبر می دهند که او باید مراقب صحت
و سلامت خویش باشد. انگشتان سیاه اندوه و کسالت است و انگشتان صورتی یا
سرخ و به هر تقدیر در خواب ، خوش حالت و خوش رنگ گویای سلامت و موفقیت
در کار زیاد شدن انگشتان پا زیادی کار و مشغله است و زیاد شدن انگشتان دست
توانائی در انجام کارها.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب مشت کردن انگشتان

ابراهیم کرمانی گوید

اگر بیند که انگشتان را درهم گذاشته داشت، دلیل که سد درست شود. اگر بیند
انگشتان را با هم جمع کرد، دلیل است کار برادران فرزندش را به صلاح آورد. اگر بیند
که انگشتان به کردار مشت در هم بسته بود، دلیل است که کارها بر وی بسته گردد
و هم بر اهل بیت او.

تعبیر خواب دیدن انگشتان دست راست

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در خواب نامه های سنتی نوشته اند که پنج انگشت دست راست در تاویل پنج نمازی
هستند که در طول شبانه روز می گزاریم. هر یک از انگشتان دست راست نماینده یکی
از نمازهای پنج گانه، انگشتان دست چپ فرزندان برادر . اگر کسی ببیند که انگشت دست
راست ندارد نشان آن است که برای فرزند یا برادرش پیش آمد سوئی اتفاق می افتد.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi