مشاهده : 1208 تعبیر خواب حرف ب RSS اشتراک:

تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بادام ،تعبیر خواب داشتن بادام در خواب ،تعبیر خواب دیدن روغن بادام ،تعبیر خواب خوردن مغز بادام و تعبیر خواب خریدن بادام همراه ما باشید.

دیدن بادام در خواب نشانه ی شفا یافتن از بیماری و مال پنهان است. اگر بیند
که از مغز بادام تلخ روغن بیرون آید. دلیل کند که از مردی بخیل وی را بقدر آن روغن
منفعت رسد. چنان چه در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی
یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می رسد
که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد.در متن زیر تعبیر خواب بادام را قرار
داده ایم.می توانید تعبیر خواب بادام ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب بادام

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بادام میوه ای بسیار مغذی و مقوی است که در دو نوع به بازار عرضه می شود و
مردم از آن استفاده می کنند. یکی در نیمه بهار است که به صورت تازه به بازار
می آید و همراه چغاله و گوجه سبز می فروشند دیگری بادام خشک که در همه
فصول سال یافت می شود که خود آن هم دو نوع است. پوست کنده و با پوست
(منظور پوست سخت و چوبی روی بادام است نه غشاره نازکی که روی مغز
کشیده شده) معبران نوشته اند که بادام در خواب نعمت و مال است.

انواع تعبیر خواب بادام

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود. اول: مال نهانی حاصل گردد، دوم: از بیماری شفا
یابد.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب به ، دیدن به در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب خریدن بادام

خریدن بادام از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

مغز بادام تازه در خواب مالی است که زود و آسان به دست می آید ولی به بقای آن

در دست خویش نمی توانید چندان اعتماد داشته باشید. چنان چه در خواب دیدید که
از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد
قدر مسلم به زودی پولی به شما می رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید
شد لیکن همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خرید تا رسیدن به خانه دانه
دانه به دهان می اندازید و می جوید و می خورید آن پول نیز زود نقصان می یابد و از
بین می رود.

تعبیر خواب دیدن بادام در خواب

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید. اگر بیند که بادام
فرا گرفت، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست آید. و
معبران می گویند: تاویل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بیند بهتر بود.

تعبیر خواب خوردن مغز بادام

خوردن مغز بادام از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته اید اندوخته ای به شما
می رسد اما به دشواری یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید
و تحصیل پول هم زحمت و تلاش دارد. برخی از معبران بادام را علم دانسته اند و در
ضمن نجات از رنج و بلا و شفا از بیماری. خوردن مغز بادام شفا است مشروط بر این
که بیمار باشید. اگر بیماری که در حال معالجه است در خواب ببیند بادام می خورد
برای او بادام پول و راحت نیست بلکه شفا و صحت و نجات از رنج بیماری است و
می تواند امیدوار باشد که به زودی بیماری او درمان خواهد شد و سلامت خویش
را باز خواهد یافت.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب دیدن روغن بادام

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که بادام با پوست داشت یا کسی به وی داد، دلیل که از مردمی بخیل چیزی
یابد به سختی، اگر بیند که از مغز بادام تلخ روغن بیرون آید. دلیل کند که از مردی بخیل
وی را بقدر آن روغن منفعت رسد.

تعبیر خواب داشتن بادام در خواب

داشتن بادام از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

دسته ای دیگر از معبران نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب دیدید نشان آن است
که از مردی بخیل و نظر تنگ و دنیا دار مالی به شما می رسد. همین ها نوشته اند
اگر بادام با پوست در خواب داشتید مالی است که به شما می رسد و امکان تحصیل
آن هست اما بستگی به همت و کوشش خودتان دارد که آن را بیابید.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi