مشاهده : 135 تعبیر خواب حرف ب RSS اشتراک:

تعبیر خواب بار ، دیدن بار در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب بار ، دیدن بار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بار ،تعبیر خواب احساس خستگی از بار کشیدن ،تعبیر خواب بارکشی برای دیگران و انواع تعبیر خواب بار همراه ما باشید.

دیدن بار به مقدار زیاد در خواب نشانه ی خیر و نیکی است.اگر در خواب ببینید باری را
می کشید که متعلق به خودتان است یعنی ازجایی شما سود می برید.بارکشی در
خواب برای دیگران همچنان که در بیداری بیگاری است در خواب هم تلاشی است
بیهوده که سودش عاید غیر می شود و رنجش برای شما می ماند.در متن زیر تعبیر
خواب بار را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب بار ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب بار از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن بارهای زیاد در خواب، آنچنان که در انبار هست یا در محوطه ای دیده می شود
خیر و نیکی است. بارکشیدن سود بردن است در صورتی که آن بار متعلق به خودتان
باشد و در عالم خواب بدانید باری که می کشید و می برید به خودتان تعلق دارد نه
به دیگری. در این حالت فرق نمی کند که بار را با ماشین یا گاری یا لیفت تراک و یا
هر وسیله دیگری ببرید یا با دوش.

تعبیر خواب احساس خستگی از بار کشیدن

تعبیر خواب بار کشیدن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

ممکن است در عالم خواب از بردن بار خسته شده و عرق کرده باشید. این گویای
رنج و زحمت شما نیست بلکه فرحی است که از سود بردن بار حاصل می کنید
و به شما دست می دهد

تعبیر خواب بارکشی برای دیگران

تعبیر خواب بارکشی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

بارکشی در خواب برای دیگران همچنان که در بیداری بیگاری است در خواب هم
تلاشی است بیهوده که سودش عاید غیر می شود و رنجش برای شما می ماند.
اگر در خواب دیدید که با دوش خود بار می کشید، به اندازه همان باری که روی
دوش دارید سود می برید. کم باشد، کم و زیاد باشد، زیاد.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن