مشاهده : 199 تعبیر خواب حرف ب RSS اشتراک:

تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
باتعبیر خواب بازوبند ،تعبیر خواب داشتن بازوبند آهنین ،تعبیر خواب دیدن بازوبند سیاه ،تعبیر خواب داشتن بازوبند و تعبیر خواب دیدن بازوبند سیمین همراه ما باشید.

دیدن بازوبند در خواب برای زنان مبارک و نیکوست ولی برای مردان خوب نیست.اگر
بیند که بازوبند سیمین یا اهنین داشت، دلیل که او را از برادر قوت ویاری بود. اگر بیند
که بازوبند بشکست یا ضایع شد تاویلش به خلاف این بود.چنانچه زنی ببیند بازوبندش
شکسته بین او و شوهرش اختلاف پدید می آید.در متن زیر تعبیر خواب بازوبند را قرار
داده ایم.می توانید تعبیر خواب بازوبند ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب بازوبند از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

بازوبند زرین، اگر بیند که در بازو داشت، دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم
و کراهت رسد.اگر بازوبند سیمین داشت، دلیل که دختر خود را یا دختر خواهر خود را به
شوهر دهد. اگر این خواب را زنی بیند، دلیل که او را مال و نعمت و آرایش بود.

تعبیر خواب داشتن بازوبند

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در خواب داشتن بازوبند برای زنان میمون و نیکو است ولی برای مردان خوب نیست.
اگر کسی در خواب ببیند که به بازوی خویش بازوبند طلایی بسته از ناحیه برادران یا
فرزندانش به او غمی می رسد. اگر ببیند بازوبند نقره ای بسته دختر خودش یا دختر
خواهرش را به خانه شوهر می فرستد.

تعبیر خواب دیدن بازوبند سیمین

دیدن بازوبند سیمین از نظر محمدبن سیرین

اگر بیند
که بازوبند سیمین یا اهنین داشت، دلیل که او را از برادر قوت ویاری بود. اگر بیند که
بازوبند بشکست یا ضایع شد تاویلش به خلاف این بود.

تعبیر خواب اگر زنی بازوبند بسته باشد

تعبیر خواب بازوبند از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه زنی ببیند که به طور کلی بازوبند بسته
به رفاه و نعمت می رسد زیرا داشتن بازوبند برای زن امری طبیعی است ولی برای
مرد زشت است.

تعبیر خواب دیدن بازوبند سیاه

تعبیر خواب بازوبند به روایت لیلا برایت

مشاهده ی بازوبند سیاه در خواب ، بیانگر آن است که بیماری و گرفتاری شما را
تهدید می کند . اگر در خواب ببینید کسی به شما یک بازوبند هدیه داده ، به این
معنا است که موضوعی باعث شادی شما می شود

تعبیر خواب داشتن بازوبند آهنین

داشتن بازوبند آهنی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

داشتن بازوبند آهنین به بازوی راست نشان اینست که از سوی برادرش
به بیننده خواب کمک و مساعدت می شود و اگر به بازوی چپ خویش بازوبند داشته
و آن بازوبند شکسته از سوی برادر یا فرزندش به او بی محبتی می شود. چنانچه زنی
ببیند بازوبندش شکسته بین او و شوهرش اختلاف پدید می آید.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن