مشاهده : 206 تعبیر خواب حرف ب RSS اشتراک:

تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بازو ،تعبیر خواب دیدن بازو های قوی ،تعبیر خواب دیدن بازو های ضعیف و لاغر ،تعبیر خواب اگر بازویتان را بریده ببینید و انواع تعبیر خواب بازو همراه ما باشید.

دیدن بازو در خواب نشانه ی برادر ،دوست و همسایه است.اگر در خواب بینید که بازوی
او افتاد یا اگر کسی بازوی او را ببرید، دلیل که برادر یا دوست یا انباز رحلت کند یا از وی
مفارقت جویند.اگر در خواب ببینید که بازوی چپ شما قوی است ولی بازوی راستتان
ضعیف است و لاغر این معنی را دارد که فرزندی شایسته خواهید داشت ولی برادرتان
در زندگی شما مفید و موثر واقع نخواهد شد.در متن زیر تعبیر خواب بازو را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب بازو ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب بازو

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن بازو در خواب بر شش وجه بود. اول: برادر. دوم: فرزند. سوم: انباز. چهارم: دوست.
پنچم: پسر عم. ششم: همسایه.

تعبیر خواب دیدن بازو در خواب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

کلیه معبران بازو را در خواب برادر یا فرزند تعبیر کرده اند و یا هر دو به این صورت که بازوی
راست را برادر دانسته اند و بازوی چپ را فرزند و چنان چه بیننده خواب برادر و فرزند نداشته
باشد دوست است. چنان چه بازوی خود را نیرومند و قوی ببینید از برادر یا فرزند خویش
بهره مند می شوید و سود می برید (این بستگی به راست و چپ دارد).

تعبیر خواب اگر بازویتان را بریده ببینید

بازوی بریده از نظر محمد بن سیرین

اگر بیند که بازوی او افتاد یا اگر کسی بازوی او را ببرید، دلیل که برادر یا دوست یا انباز
رحلت کند یا از وی مفارقت جویند.

تعبیر خواب دیدن بازو های ضعیف و لاغر

دیدن بازوی لاغر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه در خواب مشاهده کنید بازویتان ضعیف و لاغر شده خواب شما می گوید که
از برادر و فرزندتان چشم امید نداشته باشید زیرا آن ها به شما یاری نخواهند داد و اگر
هم بخواهند نمی توانند. اگر در خواب ببینید که بازوی چپ شما قوی است ولی بازوی
راستتان ضعیف است و لاغر این معنی را دارد که فرزندی شایسته خواهید داشت ولی
برادرتان در زندگی شما مفید و موثر واقع نخواهد شد.

تعبیر خواب دیدن بازو های قوی

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

بازوی در خواب برادر بود یا فرزند یا دوست معتمد یا انباز. اگر بیند که بازوی وی قوی بود،
دلیل که وی را از ایشان منفعت و قوت رسد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که او را هیچ
فائده و قوت از ایشان نباشد.

تعبیر خواب اگر ببینید بازوی راستتان قوی است

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

همین طور معنی و مفهوم برعکس می شود اگر بازوی راستتان عضلانی و قوی باشد و
چپ ضعیف . اگر ببینید بازویتان قطع شده به یکی از آن ها آسیب می رسد. اینجا اختلافی
هست بین معبران اسلامی و سنتی خودمان و معبران خارجی زیرا در خواب نامه های
خارجی تا آن جا که من خوانده ام بازو را به همت و اراده تعبیر کرده و ندشته اند استحکام
بازو و گردن پشت به شخصیت کاری و شغلی و اراده و همت شما باز می گردد.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن