مشاهده : 235 تعبیر خواب حرف ب RSS اشتراک:

تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بافتن ،تعبیر خواب بافتن پشم ،تعبیر خواب شکافتن جامه بافته شده ،تعبیر خواب بافتن لباس در خواب و تعبیر خواب بافتن با میل و کاموا همراه ما باشید.

دیدن بافتن در خواب  نشانه ی سفر کردن است.چنان چه در خواب ببینید که
چیزی از پشم می بافید میراثی به شما می رسد.اگر در خواب زن یا دختر جوانی
ببیند که چیزی با میل و کاموا می بافد به زودی رویاروی یک حادثه احساسی و
عاطفی قرار می گیرد که در درون او امیدی بزرگ و آزادگی به طول نخ کاموا پدید
می آورد.در متن زیر تعبیر خواب بافتن را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب بافتن ما
را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب بافتن از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

بافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است. اگر بیند جامه یا چیزی
می بافت، دلیل است که به سفر رود آورده اند که بافتن جامه ها در خواب خصومت
است. اگر بیند جامه بافته ببرید، دلیل که آن کار با خصومت بر طرف شود و بریدن آن
هم از سبب خطر است. اگر بیند رسن یا ریسمان را تاب می داد، دلیل است که به
سفر رود.

تعبیر خواب اگر مردی ببیند چیزی می بافد

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بافتن در خواب سفر است و برای زنان تمشیت امور خانوادگی. اگر مردی در خواب ببیند
که چیزی می بافد به سفر می رود و طول و اهمیت سفری که انجام می دهد به آن چه
می بافد بستگی دارد. اگر زنی در خواب ببیند که چیزی می بافد، اعم از این که بافتنی
کاموا با میل باشد یا به وسیله ماشین و دستگاه ، خواب او می گوید بر امور مربوط به
خودش و خانواده استیلای حاکمانه خواهد یافت و از عهده مدیریت بر خواهد آمد.

تعبیر خواب بافتن ریسمان

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند به جای ابریشم ریسمان یا کتان می بافت، دلیل که بد بود، زیرا کمه نشان خیانت
است، خصوصا اگر بیند جامه تمام نگردد.

تعبیر خواب بافتن با میل و کاموا

بافتن با میل و کاموا از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب زن یا دختر جوانی ببیند که چیزی با میل و کاموا می بافد به زودی رویاروی یک
حادثه احساسی و عاطفی قرار می گیرد که در درون او امیدی بزرگ و آزادگی به طول نخ
کاموا پدید می آورد. برای بانوان بافتن نیکو است و نوید این که کاری مفید انجام می دهند.

تعبیر خواب بافتن لباس در خواب

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

اگر ببینی لباس میبافی، یـعـنـی با مردم دشمنی خواهی کرد، ولی حال و روزت بهتر
می‌شود، اما مورد سرزنش و ملامت مردم قرار می‌گیری،

تعبیر خواب شکافتن جامه بافته شده

شکافتن جامه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

شکافتن جامه بافته شده یا هرچیز دیگری که در خواب احساس می کنید نتیجه کار خودتان
است رو به رو قرار گرفتن با مخاطره است و بیننده خواب بهتر است در روزهای آینده از ریسک
کردن بپرهیزد و با هوشیاری و دانائی با مسایل کنار بیاید. بافتن ابریشم نشان خیانت است .

تعبیر خواب اگر دختری در خواب ببیند بافندگی می کند

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر دختری خواب بافندگی ببیند ، نشانه آن است که از روی شتاب ازدواج خواهد کرد و
ازدواج او نتایجی مطلوب به دنبال خواهد داشت .

تعبیر خواب بافتن پشم

بافتن پشم از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه در خواب ببینید که چیزی از پشم می بافید میراثی به شما می رسد. روی هم
رفته بافتن در خواب برای زنان خوب است و برای مردان جای بحث و تامل دارد و باید شرایط
دیگر خواب را نیز در نظر گرفت.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی