مشاهده : 190 تعبیر خواب حرف ب RSS اشتراک:

تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بالش ،تعبیر خواب دزدیدن بالش ،تعبیر خواب دیدن بالش چرک و کهنه ،تعبیر خواب دیدن بالش نو در خواب و انواع تعبیر خواب بالش همراه ما باشید.

دیدن بالش در خواب دلیل بر خادم خانه است.اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش
سبز بود، یا شخصی به وی داد، دلیل است که او را خادم یا خدمتکاری مصلح و پارسا
پیدا شود.اگر کسی در خواب ببیند که بالش زیر سرش چرک و کثیف و کهنه شده باید
نگران دو چیز باشد. اول نگران دروغ گوئی و دوم بیماری.در متن زیر تعبیر خواب بالش را
قرار داده ایم می توانید تعبیر خواب بالش ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب بالش از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است. اول: خادم، دوم: کنیزک، سوم: ریاست. چهارم:
دین نیکو. پنجم: پرهیزکاری و عدل.

انواع تعبیر خواب بالش

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بالش در خواب به خادم خانه بر می گردد. اگر جوانی در خواب ببیند که بالشی نو زیر سر
نهاده عاشق می شود و به زودی ازدواج می کند. اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد
همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می شود. سرخی نیز شادابی و نشاط او را
می رساند. ابریشم زیرکی را باز می گوید.

تعبیر خواب دیدن بالش نو در خواب

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

بالش درخواب خادم است بیننده خواب را. اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش سبز بود،
یا شخصی به وی داد، دلیل است که او را خادم یا خدمتکاری مصلح و پارسا پیدا شود. اگر
بیند بالش او کهن و چرکین و زرد وسیاه باشد، تاویلش به خلاف این است.اگربیند بالش او
بدرید یا بسوخت یا از وی ضایع شد، دلیل است که خدمتکاران وی ضایع شوند یا بگریزند یا
رنج و بلائی بدو رسد و به سبب آن از وی جدا شود.

تعبیر خواب دیدن بالش چرک و کهنه

دیدن بالش چرک و کهنه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی در خواب ببیند که بالش زیر سرش چرک و کثیف و کهنه شده باید نگران دو چیز
باشد. اول نگران دروغ گوئی و دوم بیماری. اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر
می دهد و این بیماری به همان خانه بر می گردد که اداره امور را به عهده دارد.

تعبیر خواب دزدیدن بالش

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند شخصی از خانه او بالش بدزدید، دلیل است که شخصی از پی زن او می گردد که او
را بفریبد یا از پی کنیزک.

تعبیر خواب سوختن بالش

سوختن بالش از تظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی ببیند که بالش او سوخته یا سوراخ است به خانواده اش یا آن خانم مدیر خانه آسیب
و لطمه وارد می آید. اگر خواب دیدید که بالش شما سوخته شده یاسوراخ شده اما این کار را
خودتان نکرده اید جویا شوید و تحقیق کنید که همسرتان از شما چه آزردگی دارد چون اگر در
رفع آن نکوشید احتمالا به جدائی می انجامد.اگر کسی ببیند که دزد بالش او را برده کسی
هست که به محارم او چشم طمع دارد یا این نگرانی در او هست که دیگران به محارم او
دیده بد داشته باشند. پنهان کردن بالش در پشت بدبینی و حسد عاشقانه است.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن