مشاهده : 390 تعبیر خواب حرف ب RSS اشتراک:

تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.

دیدن بام در خواب نشانه رفعت و عظمت است. اگر از بام به پائین بیائید تنزل مقام
می یابید و چنانچه از آن بالابیفتید کاری مهم یا نتیجه بزرگی را که با زحمت و تلاش
به دست آورده اید از دست می دهید و چنانچه کاسب و بازرگان باشید زیان مالی
خواهید دید. اگربیند بر بام خانه مجهول بود، دلیل است که زنی خواهد بر قدر بلندی
بام با قدر و رفعت.در متن زیر تعبیر خواب بام را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب بام ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب بام از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بام رفعت مقام و جاه و عظمت است وچنانچه خویشتن را بر بام دیدید به اندازه ارتفاع
آن بام ترقی می کنید و محترم و معزز می شوید. اگر خود را روی بام خانه ناشناسی
دیدید باید منتظر برخوردی باشید که در نتیجه آن ترقی می کنید و محترم و معزز
می شوید.

تعبیر خواب نشستن باز روی پشت بام

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی “باز” روی پشت بام خانه‌ات نشست، یـعـنـی با «پادشاه» جدیدی ارتباط و
مصاحبت برقرار می‌کنی و از او خیر و منفعت می‌بینی.

تعبیر خواب نشستن روی بام

نشستن روی بام از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه که ببینید روی بام آسوده و بی خیال نشسته اید کار شما نظام آرام بخشی
می یابد. اگر روی بام بودید و آن جا رختخواب گسترده ای هم بود به وسیله زنی که
با او ازدواج می کنید به ترقی و تعالی می رسید و بزرگ و مشهور می شوید.

انواع تعبیر خواب بام

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

ساعد نیوز:اگربیند بر بام خانه مجهول بود، دلیل است که زنی خواهد بر قدر بلندی
بام با قدر و رفعت.
اگر دید بام آن خانه معروف بود، دلیل که شرف و بزرگی یابد و کارش بر نظام شود.

تعبیر خواب پایین آمدن از بام

پایین آمدن از بام از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر از بام به پائین بیائید تنزل مقام می یابید و چنانچه از آن بالابیفتید کاری مهم یا
نتیجه بزرگی را که با زحمت و تلاش به دست آورده اید از دست می دهید و چنانچه
کاسب و بازرگان باشید زیان مالی خواهید دید. حال اگر کسی شما را از بالای بام
به پائین پرت کندبه وسیله کسی از مقام خود ساقط می شوید و با توطئه ای آسیب
می بینید .

تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام

تعبیر خواب بام از نظر ابراهیم کرمانی

اگر ببینی فاخته روی پشت بام تو نشسته و آواز می‌خواند، یـعـنـی از کسی که غائب
است خبر خوشی به تو می‌رسد.

تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع

خوابیدن روی بام از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر از پائین به بالای بام مرتفعی نگاه کنید ندانسته از ضعف و زبونی خویش بیمناکید
و چنانچه از روی بام به پائین نگاه کنید از پایداری موقعیتی که دارید متوحش و نگران
می شوید. اگر در خواب ببینید که روی بام مرتفعی طاقباز خوابیده اید به طوری که
آسمان را می توانید ببینید نشانی از گشادگی کارهاست و فرح و سرور و شادمانی
و چنانچه روی سینه خوابیده باشید ابتلا و گرفتاری است. روی بام ناشناس دویدن
خطرناک استو گویای اینکه در آینده نزدیک ریسک می کنید و به استقبال حوادثی
می روید که درصد شکست و پیروزی شما معین و مشخص نیست و نوعی هشدار
است که تمام نیروی بصیرت و کاردانی خویش را به کار گیرید.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی
logo-samandehi