مشاهده : 268 تعبیر خواب حرف ب RSS اشتراک:

تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب برج های فلکی ،تعبیر خواب دیدن برج میزان در خواب ،تعبیر خواب برج فلکی جوزا ،تعبیر خواب دیدن برج ثور در خواب و تعبیر خواب دیدن برج های فلکی در خواب همراه ما باشید.

دیدن ثور و سنبله و جدی در خواب پسر پادشاه است.اگر میزان را بیند، او را با
مردی قاضی کار افتد و هر وعده که دهد وفا کند. اگرعقرب را بیند، او را با مردی
دشمن یا زنی مفسد کاری افتد و او را زحمت رسد و غمگین گردد.برج شخصیت
است و کسی است که مقام والا و منزلتی بزرگ دارد.در متن زیر تعبیر خواب برج های فلکی
را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب برج های فلکی ما را در سایت پرشین وی
بخوانید.

انواع تعبیر خواب برج های فلکی

 تعبیر خواب برج های فلکی به روایت محمد بن سیرین

دیدن حمل و اسد و قوس لشگر پادشاه است و دیدن ثور و سنبله و جدی پسر
پادشاه و دیدن جوزا و میزان و دلو قاضی صاحب تدبیر پادشاه است و دیدن سرطان
و عقرب و حوت، دیدن صاحب شرط و شرابدار پادشاه است. اگر کسی حمل را به
خواب دید، با مردی محتشم او را کاری افتد و حاجت او را روا کند.

تعبیر خواب دیدن برج های فلکی در خواب

تعبیر خواب برج فلکی از نظر دانیال نبی

صورت فلکی اسد:تعبیرش لشکر «پادشاه» می‌باشد.
صورت فلکی جدی:تعبیرش پسر پادشاه می‌باشد.
صورت فلکی جوزا:تعبیرش قاضی مدبر پادشاه می‌باشد.
صورت فلکی سرطان:تعبیرش رئیس قراولان و شرابدار پادشاه می‌باشد.
صورت فلکی سنبله:تعبیرش پسر پادشاه می‌باشد.
صورت فلکی میزان:تعبیرش قاضی مدبر پادشاه می‌باشد.
صورت فلکی قوس:تعبیرش لشکر پادشاه می‌باشد.
صورت فلکی حوت:تعبیرش رئیس قراولان و شرابدار پادشاه می‌باشد.
صورت فلکی اسد: اگر صورت فلکی اسد را ببینی، تعبیرش لشکر پادشاه می‌باشد.
صورت فلکی جدی: اگر صورت فلکی جدی را ببینی، تعبیرش پسر پادشاه می‌باشد.
صورت فلکی دلو: اگر صورت فلکی دلو را ببینی، تعبیرش قاضی مدبر پادشاه می‌باشد

تعبیر خواب دیدن برج ثور در خواب

دیدن برج ثور از نظر محمدبن سیرین

اگر ثور را بیند با
مردی جاهل و نادان او را کاری افتد و حاجت او روا گردد. اگر جوزا را بیند، با مردی
فصیح کاری افتد و حاجتش روا شود. اگر سرطان را بیند، او را با مردی بی اصل کاری
افتد و حاجتش روا شود و بزرگی و جاه یابد. اگر سنبله را بیند، او را با مردی کشاروز
و بی وفا کاری افتد و مرادش برنیاید.

تعبیر خواب برج فلکی جوزا

دیدن برج جوزا از نظر کارل گوستاو یونگ

تعبیر خواب برج جوزا(خرداد) : دوقلوهخواب دیدن اینکه کسی متولد خرداد است.
بیانگر تواناییی تفکر سریع شما و این است که مشتاق بذله گویی هستند.
شما تطبیق پذیر هستید و قادرید با هر موفقیتی کنار بیایید. تعبیر دیگر این است
که بیامنگر ارتباطات شما و توانایی (یا عدم توانایی ) شما برای رسیدن به دیگران

تعبیر خواب دیدن برج میزان در خواب

برج میزان از نظر محمد بن سیرین

اگر میزان را بیند، او را با مردی قاضی کار افتد
و هر وعده که دهد وفا کند. اگرعقرب را بیند، او را با مردی دشمن یا زنی مفسد کاری
افتد و او را زحمت رسد و غمگین گردد. اگر قوس را بیند، او را با مردی سالار مهتر
کاری افتد و حاجت او روا شود و خلق او را دوست دارند. اگر حوت را بیند، او را با
مردی غریب ساده دل و نیک رای و مهربان و کم سخن کاری افتد و حاجت او روا
شود.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
هواوی