مشاهده : 453 تعبیر خواب حرف ب RSS اشتراک:

تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب برف ،تعبیر خواب باریدن برف در تابستان ،تعبیر خواب دیدن آدم برفی درخواب ،تعبیر خواب خوردن برف و انواع تعبیر خواب برف همراه ما باشید.

دیدن برف در خواب نشانه ی زندگانی، روزی بسیار و بیماری است. اگر در زمستان
برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را
غم و اندوه رسد.عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط
این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم.در متن زیر تعبیر خواب برف را قرار
داده ایم.می توانید تعبیر خواب برف ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب برف از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن برف به خواب بر شش وجه است. اول: روزی، دوم: زندگانی، سوم: مال
بسیار و ارزانی نرخها، چهارم: لشگر بسیار، پنجم: بیماری، ششم: غم و اندوه.
اگر بیند در تابستان برف جمع می کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند.
اگر به زمستان جمع می کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار
یابد.

تعبیر خواب باریدن برف به وقت خود

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان
برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را
غم و اندوه رسد.برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در
گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می خورد،
بهتر از آن است که بی وقت بود.

تعبیر خواب خوردن برف

تعبیر خواب برف به روایت لیلا برایت

اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می روید ، نشانه آن است که در اثر شکست
و نرسیدن به آرزویی که سالها خواستار آن بودید ، نومید و اندوهگین خواهید شد .

برف خوردن در خواب ، نشانه آن است که به ایده آل های خود دست نخواهید یافت .

تعبیر خواب دیدن برف در خواب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ
آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار
نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند. در این حالت انسان غمگین
می شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب
برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خوابد
برف در خواب می بیند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و
فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم.

تعبیر خواب دیدن آدم برفی درخواب

دیدن آدم برفی از نظر لوک اوینتهاو

بارش برف : سستی زود گذر

برف در کوهستان : قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را فائق شوید

آدم برفی : عشق ریاکارانه ؛ احساسات

تعبیر خواب باریدن برف در تابستان

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید  اما هست و در
روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود. اگر ببیند که در تابستان برف جمع می کند
بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست
شما برسد. این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که
انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کند و برف را دور می ریزد
کسالت و غم و اندوه را از خود می زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم
خانوادگی است.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
هواوی