مشاهده : 448 تعبیر خواب حرف ب RSS اشتراک:

تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب برنج ،تعبیر خواب برنج پخته ،تعبیر خواب خوردن برنج با دوغ ،تعبیر خواب خوردن برنج با گوشت و انواع تعبیر خواب برنج همراه ما باشید.

دیدن برنج در خواب نشانه ی خیر و برکت و حاجت است.اگر بیند برنج پخته
همی خورد، دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد.دیدن برنج خوردن
همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است
که حق و سهم شماست. چنانچه دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری
شریک و متنعم می شوید.در متن زیر تعبیر خواب برنج را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب برنج ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن
برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید. اگر
بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد
دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده شالیکار نباشد
مال و توش و دارایی تعبیر می شود.

انواع تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن برنج در خواب بر سه وجه است. اول: مال، دوم: حاجت، سوم: خیر و منفعت
که بدو رسد.

تعبیر خواب برنج پخته

برنج پخته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بیننده خیر و نیکی
می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد از جانب او خیر و
نیکی به دیگری می رسد به همان اندازه که برنج پخته داده می شود. دیدن برنج
پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد تنعم و رفاه و خرمی است در
زندگی آینده بیننده خواب.

تعبیر خواب خوردن برنج با گوشت

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

برنج دیدن در خواب، مالی است که به رنج حاصل شود، به قدر آن که دیده بود.اگر بیند
برنج با گوشت پخته همی خورد، بهتر و نیکو بود و برنج با شیر خوردن به غایت نیکو
است. اگر بیند برنج با دوغ پخته همی خورد، دلیل بر اندوه کند.

تعبیر خواب خوردن برنج با دوغ

خوردن برنج با دوغ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری
از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می دهید که البته درست
نیست. اگر دیدید که برنج می فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک
می کنید و چنانچه دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم
می شوید.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن