تعبیر خواب برگ ، دیدن برگ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب برگ ، دیدن برگ در خواب چه تعبیری دارد؟
برای دانستن تعبیر خواب برگ ، تعبیر خواب برگ سبز ،تعبیر خواب خشک شدن برق و ریزش برگ وتعبیر خواب برگ درختان میوه و... باما همراه باشید.

برگ دیدن در خواب نشانه ی آبرو و اخلاق است اگر در خواب بیند کسی از درخت برگ چید و به شما داد دلیل بر اخلاق نیکوی بیننده خواب است اگر در خواب دیدید درختی پر بار از برگ بود یعنی در بین مردم آبرومند و محترم میشوید.برای اطلاعات بیشتر در مورد تعبیر خواب برگ مارا در سایت پرشین وی دنبال کنید.

تعبیر خواب برگ دیدن در خواب

تعبیر خواب برگ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی. برگ زینت درخت است
و اخلاق خوب نیز زینت انسان. اگر دیدید درختی یا درختانی سرسبز و خرم دارید
که برگ و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و محترم خواهید شد و به آبرومندی در جامعه
شناخته می شوید. اگر دیدید که در باغی برگ جمع می کنید نشان آنست که در تحصیل
شرافت کوشش فراوان می کنید. جمع آوری برگ خشک تلاش بیهوده است. هم تلاش
برای جمع مال هم کوشش در جهت تحصیل آبرو.

تعبیر خواب برگ سبز

محمد ابن سیربن می گوید:

درخواب دیدن برگ درخت بر درخت، خلق و خوی بیننده خواب بود، خاصه به هنگام وی.
اگر بیند برگ سبز ار درخت فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که بیننده خواب را خلق
و خوی خوش است و نیکو.

تعبیر خواب برگ تازه چیدن

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند از درخت برگ تازه
فرا گرفت، دلیل که او را به قدر آن درم حاصل شود.

تعبیر خواب برگ درختان میوه شیرین

جابر مغربی گوید:

برگ درختان میوه شیرین، دلیل است بر خلق نیکو و برگ درختان میوه ترش، دلیل بر خلق بد است.
درختانی که بار نیاورند، دلیل بر درم و دینار است، معبران گفته اند: برگ درختانی که میوه دارند،
دلیل بر درم و دینار کند

تعبیر خواب برگ روی درخت

محمد بن سیرین گوید:

در خواب دیدن برگ درخت بر درخت، خلق و خوی بیننده خواب بود، خاصه به هنگام وی. اگر بیند
برگ سبز ار درخت فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که بیننده خواب را خلق و خوی خوش است
و نیکو

دیدن برگهای خشک در خواب

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن برگهای خشک در خواب ، نشانه آن است که احساسات شوم و نومیدانه ، شما را در بر خواهد گرفت .
اگر دختری خواب برگهای خشک ببیند ،
علامت آن است که در مسیر زندگی بی یار و تنها خواهد ماند .
گاهی اوقات چنین خوابی به معنای مرگ دلالت دارد .

ساعد نیوز و تعبیرستان

برچسب ها:
مطالب مرتبط:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چلچراغ دیدن در خواب از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلو ، دیدن چلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلوار ، دیدن چلوار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلاق ، دیدن چلاق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چیت ، دیدن چیت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه دان ، دیدن چینه دان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوبک ، دیدن چوبک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنبره ، دیدن چنبره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغندر ، دیدن چغندر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمن ، دیدن چمن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمدان ، دیدن چمدان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنار ، دیدن چنار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چماق ، دیدن چماق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگال ، دیدن چنگال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوب پنبه ، دیدن چوب پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟