مشاهده : 224 تعبیر خواب حرف ب RSS اشتراک:

تعبیر خواب بوزینه ، دیدن بوزینه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب بوزینه ، دیدن بوزینه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بوزینه ،تعبیر خواب دیدن بوزینه ماده ،تعبیر خواب هدیه گرفتن بوزینه از دیگری ،تعبیر خواب داشتن بوزینه در خانه و تعبیر خواب نشستن روی بوزینه همراه ما باشید.

دیدن بوزینه در خواب نشانه ی دشمنی فریبنده و ملعون است. اگر دید گوشت بوزینه
بخورد، دلیل که در رنجی و غیبی گرفتار آید. اگر دید کسی بوزینه به وی بخشید، دلیل
که کسی دشمنی او ظاهر کند.اگر بوزینه ای به دنبال شما می دوید و شما از مقابلش
می گریختید به قدر دوری و نزدیکی بوزینه مورد تهدید یک بیماری هستید.در متن زیر
تعبیر خواب بوزینه را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب بوزینه ما را در سایت
پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب بوزینه

تعبیر خواب بوزینه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بوزینه در خواب های ما نماینده انواع میمون ها است غیر از گوریل و ارانگوتان. بوزینه در
خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری
نیست بل که بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می کند بخصوص با بیننده
خواب.

تعبیر خواب نشستن روی بوزینه

تعبیر خواب بوزینه به روایت محمد بن سیرین

بوزینه در خواب، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است. اگر دید بر بوزینه نشسته بود
و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل که بر دشمن غالب شود و او را قهر کند. اگر دید با بوزینه
نبرد می کرد و بر وی چیره شد، دلیل که بیمار شود و از آن شفا نیابد، یا عیبی بر تن او
پدید آید که از آن خلاصی نیابد.

تعبیر خواب داشتن بوزینه در خانه

داشتن بوزینه در خانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید بوزینه ای در خانه دارید کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می کنید
با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می ورزد و توطئه و سعایت می کند. چنان چه
دیدید بوزینه ای را با ریسمان یا زنجیر بسته اید و به دنبال خود می کشید و می برید بر
دشمنی که دارید پیروز می شوید.

تعبیر خواب کشتن بوزینه

تعبیر خواب بوزینه  به روایت ابراهیم کرمانی

اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که دشمن را قهر کند. اگر دید گوشت او بخورد، دلیل که
در رنجی و غیبی گرفتار آید. اگر دید کسی بوزینه به وی بخشید، دلیل که کسی دشمنی
او ظاهر کند.

تعبیر خواب دویدن به دنبال بوزینه

دویدن به دنبال بوزینه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بوزینه از مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند
مجدد او در امان نخواهید بود. اگر در خواب دیدید که به دنبال بوزینه ای می دوید و
می خواهید او را بگیرید و بوزینه از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می جهد و شما را
با خود می کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ، امری را به شما مشتبه می کند
و مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می دارد.

تعبیر خواب هدیه گرفتن بوزینه از دیگری

تعبیر خواب بوزینه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بوزینه ای به دنبال شما می دوید و شما از مقابلش می گریختید به قدر دوری و
نزدیکی بوزینه مورد تهدید یک بیماری هستید. چنان چه بوزینه ای در خانه داشتید که
در عالم خواب احساس کردید به شما هدیه داده فریب خواهید خورد.اگر هدیه گرفتید
کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می کند و اگر بوزینه ای هدیه دادید شما با
کسی که بوزینه را گرفته دشمنی می کنید.

تعبیر خواب بوزینه , دیدن بوزینه ماده در خواب

بوزینه ماده از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

بوزینه ماده زنی است مفسده جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید و چنان چه این
بوزینه ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای
شما بر می آید. اگر دیدید بوزینه شما را گاز گرفت بیمار می شوید یا با همسرتان اختلاف
پیدا می کنید. با بوزینه هم غذا شدن ارتکاب گناهی است بزرگ در ردیف گناهان کبیره.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
شما عاشق کار با این رابط کاربری خواهید شد !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi