مشاهده : 144 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب تخت ، دیدن تخت در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تخت ، دیدن تخت در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب تخت ،تعبیر خواب افتادن از تخت ،تعبیر خواب نشستن روی تخت ،تعبیر خواب شکستن تخت و انواع تعبیر خواب تخت همراه ما باشید.

دیدن تخت در خواب نشانه ی مرتبت و عزت است.اگر کسی در خواب ببیند
که بر تخت نشسته است و بر آن تخت چیزی گسترده نبود، دلیل که به سفر
رود.اگر ببیند که روی تحت خوابیده یا نشسته و چیزی بر تخت گسترده به قدر
و قیمت آن تخت دشمنانش را مقهور می کند و شکست می دهد.در متن
زیر تعبیر خواب تخت را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب تخت ما را در سایت
پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب تخت

تعبیر خواب تخت  به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی بیند که بر تخت نشسته است و بر آن تخت چیزی گسترده نبود، دلیل
که به سفر شود. اگر بیند بر تخت خفته است و بر آن چیزی گسترده است، دلیل
که بزرگی یابد و به قدر و قیمت تخت، دشمنان را قهر کند اما از این غافل است.
اگر این کس از اهل فساد است، دلیل که بر دارش کنند، خاصه که خود را به تخت
خفته بیند.

انواع تعبیر خواب تخت

تعبیر خواب تخت به روایت امام جعفر صادق

دیدن تخت درخواب بر هفت وجه است.

اول: عز و جاه. دوم: سفر. سوم: مرتبت. چهارم: بلندی. پنجم: ولایت. ششم:
قدر و جاه. هفتم: عالی شدن کارها.

تعبیر خواب شکستن تخت

شکستن تخت از نظر محمدبن سیرین

اگر بیند تخت بشکست و او بیفتاد، دلیل که ازجاه و بزرگی بیفتد و حالش بد شود.

تعبیر خواب دیدن تخت در خواب

تعبیر خواب تخت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در مورد تخت عینا نوشته معبران کهن را نقل می کنم. نوشته اند اگر کسی ببیند
که بر تخت نشسته که چیزی بر آن گسترده نیست نشان آنست که به سفر
می رود.

تعبیر خواب نشستن روی تخت

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببیند که روی تحت خوابیده یا نشسته و چیزی بر تخت گسترده به قدر و قیمت
آن تخت دشمنانش را مقهور می کند و شکست می دهد ولی عاقبت او را بر دار
کنند.

تعبیر خواب افتادن از تخت

افتادن از تخت به روایت منوچعر مطیعی تهرانی

اگر ببیند که از تخت افتاده از قدر و منزلت ساقط می شود.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن