مشاهده : 238 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب تسبیح ، دیدن تسبیح در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تسبیح ، دیدن تسبیح در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب تسبیح ،تعبیر خواب گرفتن تسبیح از دیگری ،تعبیر خواب داشتن تسبیح ،تعبیر خواب گم کردن دانه های تسبیح و انواع تعبیر خواب تسبیح همراه ما باشید.

علم تعبیر خواب، علمی وهبی و خدادادی است، نه کسبی، و نمی‌شود
از راه آموزش آن را فراگرفت. خداوند متعال به هر که بخواهد، استعداد تعبیر
خواب و خواب‌گزاری عطا می‌کند که از میان امت پیامبر این استعداد به حضرت
یوسف و امام محمد بن سیرین داده شده است.حضرت محمد نیز بعد از نماز
صبح خواب صحابه را تعبیر می کرد.در متن زیر تعبیر خواب تسبیح را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب تسبیح ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب تسبیح

تعبیر خواب تسبیح به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت
است و اگر در خواب دیدید که تسبیح به دست دارید گویای آن است که کشش
مذهبی شما زیاد است و به طرف دینداری و انجام فرایض دینی می روید.

تعبیر خواب تسبیح کردن

تعبیر خواب تسبیح به روایت محمد بن سیرین

تسبیح کردن به خواب، مطیع بودن است بر فرمان حق. اگر بیند تسبیح می کرد،
دلیل که مطیع است بر فرمان حق و از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند تسبیح به خواب
با خود داشت غم و اندوهی بدو رسد، ولکن او را در آن اجر و ثواب است. اگر بیند
با تسبیح شکر حق تعالی می کرد، دلیل که در دین قوی شود و مالی یابد. اگر این
خواب را والی بیند، دلیل که او را آبادانیِ ولایت رسد.

تعبیر خواب داشتن تسبیح

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

داشتن تسبیح و بازی کردن با آن در خواب نظم کارهاست به همین علت وقتی
در خواب ببینید که تسبیح شما پاره شد نظام کارتان آشفته می شود و در هم
می ریزد.

تعبیر خواب تسبیح دیدن در خواب

تعبیر خواب تسبیح به روایت امام جعفر صادق

دیدن تسبیح بر هفت وجه است:
زن، خدمتکار، کنیزک، مال، ادب و فرهنگ، فرزند، غلام.

تعبیر خواب گم کردن دانه های تسبیح

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد گم کردن دانه های تسبیح

اگر دانه های تسبیح را گم کنید رشته کار از دستتان می رود. اگر در خواب ببینید
که دانه های تسبیح را نخ می کنید به کاری توفیق می یابید که به دقت و تیزهوشی
نیاز دارد و نتیجه آن کاری است بزرگ و منظم.

تعبیر خواب گرفتن تسبیح از دیگری

گرفتن تسبیح از دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید که کسی به شما تسبیح داد یا تسبیح از دست کسی گرفتید شما را به
کار خیر و صلاح دعوت می کنند و اگر شما به کسی تسبیح دادید کاری را از دست
می دهید.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن