مشاهده : 133 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب تشت ، دیدن تشت در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تشت ، دیدن تشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب تشت ، تعبیر خواب داشتن تشت ،تعبیر خواب دیدن تشت سوراخ ،تعبیر خواب داشتن تشت نو و کهنه و تعبیر خواب اگر مردی در خواب ببیند تشت دارد همراه ما باشید.

دیدن  تشت در خواب نشانه رسیدن منفعت از سوی زنان است.اگر در خواب
ببینید که تشت دارید طمع و حرص شما را نشان می دهد.اگر مردی ببیند که
تشت دارد و آن تشت خالی است به چیزی طمع می بندد و به تصاحب آن
تحریص می شود. اگر زنی ببیند که در خواب تشتی دارد و آن تشت سوراخ
است در خانواده و خانه اش مشکلی به وجود می آید.در متن زیر تعبیر خواب
تشت را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب تشت ما را در سایت پرشین وی
بخوانید.

تعبیر خواب تشت از نظر معبران

تعبیر خواب تشت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زن در خواب تشت ببیند طبیعی است و اگر مرد ببیند غیر طبیعی است و در خواب
می تواند تعبیر داشته باشد.

انواع تعبیر خواب تشت

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر تشت در خواب بر سه وجه است :

۱ . زنی خدمتکار

۲ . کنیز

۳ . منفعت از زنان

تعبیر خواب داشتن تشت

داشتن تشت از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

داشتن تشت در خواب توقع و طمع است و به قولی دندان گردی است.

تعبیر خواب داشتن تشت نو و کهنه

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تشت نو وکهنه

اگر زنی در خواب ببیندکه تشتی نو دارد کسی به یاری او می شتابد و در اداره امور
خانه به او کمک می کند. اگر ببیند که تشتی کهنه دارد دست تنها می ماند و از کار
خسته می شود و احتیاج به استراحت دارد.

تعبیر خواب اگر مردی در خواب ببیند تشت دارد

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر مردی ببیند که تشت دارد و آن تشت خالی است به چیزی طمع می بندد و به
تصاحب آن تحریص می شود. تشت برای مرد انتظار و توقع بی موردو بی جاست به
خصوص اگر خالی باشد و بیننده خواب احساس کند که متعلق به او می باشد.

تعبیر خواب افتادن تشت از دست

افتادن تشت از دست از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر مرد یا زنی ببیند که در خواب تشتی دارد و این تشت از دستش افتاد و صدا کرد کاری
می کند که بد نامی و رسوائی به بار می آورد. اگر تشت چرخید و از او دور شد برای انجام
کاری به دشواری می افتد.

تعبیر خواب دیدن تشت سوراخ

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تشت سوراخ

اگر زنی ببیند که در خواب تشتی دارد و آن تشت سوراخ است در خانواده و خانه اش
مشکلی به وجود می آید و اگر مردی ببیند که تشتی دارد که سوراخ است کاری میکند
که نتیجه نمی گیرد و فقط خستگی به تنش می ماند.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن