مشاهده : 145 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب تشنگی ، دیدن تشنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تشنگی ، دیدن تشنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب تشنگی ،تعبیر خواب احساس تشنگی ،تعبیر خواب اگر ببینید به تشنه ای آب می دهید ،تعبیر خواب احساس تشنگی در جای گرمسیر و انواع تعبیر خواب تشنگی همراه ما باشید.

دیدن تشنگی در خواب نشانه ی فساد در دین است.اگر بینید در تشنگی
آب یافتید و خوردید، دلیل که گناه کنید و سرانجام توبه کنید و مصلح و پارسا
شوید. اگر در خواب ببینید که تشنه هستید و به دنبال آب می گردید همان
معنی است به استثنای این که موفق نمی شوید کار خلاف بکنید و گناهی
مرتکب شوید.در متن زیر تعبیر خواب تشنگی را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب تشنگی ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب تشنگی از نظر معبران

تعبیر خواب تشنگی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

احساس تشنگی در خواب خوب نیست و میل به فساد و تباهی است. ممکن
است شب بد غذائی کرده و با شکم انباشته خوابیده باشید در این صورت خواب
شما تعبیر ندارد ولی اگر بیدار شدید و تشنه نبودید خوابی که دیده اید دارای
تعبیر است.

انواع تعبیر خواب تشنگی

تعبیر خواب تشنگی به روایت جابرمغربی

تشنگی درخواب فساد است در دین. اگر بیند در تشنگی آب یافت و بخورد، دلیل
که گُنَه کند و سرانجام توبه کند و مصلح و پارسا شود.

تعبیر خواب نوشیدن آب گورا پس از تشنگی

نوشیدن آب گوارا از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب احساس کنید که تشنه هستید و در آن حالت آب خنک و گوارا نوشیدید
و رفع عطش کردید خواب شما می گوید میل به ارتکاب گناه و انجام عمل خلاف دارید
و با رفع تشنگی آن عمل خلاف را مرتکب می شوید و آن گناه را می کنید که البته

خوب نیست.

تعبیر خواب رفع تشنگی در خواب

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب بینید که رفع تشنگی می‌کنید، نشانه‌ی سعادت و خوشبختی است.

تعبیر خواب دیدن تشنگی در خواب

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که تشنه هستید و به دنبال آب می گردید همان معنی است
به استثنای این که موفق نمی شوید کار خلاف بکنید و گناهی مرتکب شوید. هر
نوع جستجو و ولع شدید در خواب های ما به صورت تشنگی فورم می گیرد و ظاهر
می شود.

 اگر در خواب ببینید به تشنه ای آب می دهید

تعبیر خواب تشنگی از نظر آنلی بیتون

اگر خواب بینید که به تشنه‌ای آب می‌دهید، به این معنا است که به خاطر یک کار
خوب مورد تشویق قرار می گیرید.

اگر بیماری در خواب ببیند تشنه است

احساس تشنگی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیماری است که مدت ها است از بیماری رنج می کشد در خواب ببینید تشنه
است و به دنبال آب می گردد و در پایان به آب می رسد و می نوشد و رفع عطش
می کند خواب او می گوید سرانجام شفا می یابد و درمان دردهایش را خواهد یافت.
این با حالت اول متفاوت است.

تعبیر خواب احساس تشنگی

تعبیر خواب تشنگی به روایت محمد بن سیرین

سیرابی در خواب، بهتر از تشنگی است. اگر بیند به غایت تشنه است و آن نمی یافت،
دلیل که رنجی و زحمتی بدو رسد و از بهر دین یا از بهر دنیا. اگر بیند تشنه است
و نمی یافت یا کسی بدو داد و او نخورد، دلیل که از رنج و بلا رسته شود و سرانجام
به مراد رسد.

تعبیر خواب احساس تشنگی در جای گرمسیر

تشنگی در جای گرمسیر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در جای گرمسیر باشید و احساس تشنگی بکنید بهتر از این است که در جای
سردسیر باشید و با تشنگی به دنبال آب بگردید. به هر حال تشنگی در خواب تقلا
و تلاشی است که می کنید تا به چیزی که می خواهید برسید و چه بسا ممکن
است در طریق خلاف نباشد که تشخیص آن با معبر است.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی
logo-samandehi