مشاهده : 171 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب تنور ، دیدن تنور در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تنور ، دیدن تنور در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب تنور ،تعبیر خواب دیدن دو  تنور در خواب ،تعبیر خواب اگر وامداری در خواب ببیند تنور دارد ،تعبیر خواب دیدن تنور ویران و تعبیر خواب دیدن آتش در تنور همراه ما باشید.

دیدن تنور در خواب خیر و منفعت و مبارک است.اگر در خواب ببینید که درون خانه
خودتان تنوری زده شده حتی اگر تنور روشن نباشد و نان پخته نشود نشان آن
است که نعمت و برکت می یابید و روزی تان زیاد می شود و خیر و خوبی به خانه
شما راه می یابد.اگر دختری در خواب ببیند که از تنور آتش بر می دارد صاحب فرزند
می شود که قدمش مبارک است.در متن زیر تعبیر خواب تنور را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب تنور ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب تنور از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب تنور  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن تنور در خواب مبارک است و خیر و برکت و معاش تعبیر شده تامین می گردد
. چنانچه در خواب دیدید که درون خانه خودتان تنوری زده شده حتی اگر تنور روشن
نباشد و نان پخته نشود نشان آن است که نعمت و برکت می یابید و معاش شما
وسیع و زیاد می شود و خیر و خوبی به خانه شما راه می یابد و افراد خانواده از آن
بهره مند می گردند.

انواع تعبیر خواب تنور

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن تنور در خواب بر دو وجه باشد.

اول: خیر و منفعت بود، خاصه که نوب باشد. دوم: مردی با هیبت و شور و شفقت.

تعبیر خواب پختن نان در تنور

پختن نان در تنور از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

حال اگر تنور آتش داشته باشد و در ان نان پخته شود تعبیر خیلی بهتر است و به اندازه
نان هائی که از تنور بیرون می آید نعمات شما متنوع و متعدد و زیاد می شود. هر قدر
آتش بیشتر و نان زیاد تر باشد پول و مال بیشتر است و خواب شما نوید می دهد که
ثروتمند و مال دار خواهید شد.

تعبیر خواب دیدن تنور در خواب

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

تنور در خواب مهتر است و کدخدای خانه است.

تعبیر خواب اگر بیمار در خواب تنور ببیند

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه بیماری در خواب ببیند که تنور در خانه دارد یا پای تنور نشسته خودش نان می پزد
و یا دیگری می پزد و او کمک می کند و نان می گیرد طبیبی مسیحادم او را معالجه خواهد
کرد و آن بیمار به زودی شفا خواهد یافت.

تعبیر خواب دیدن آتش در تنور

تعبیر خواب تنور  به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند در تنور لختی آتش است بی روشنائی و بر بالای تنور شعاع آتش می تافت و دود
نبود، دلیل که به سفر بیت المقدس رود یا حج کند.

تعبیر خواب اگر دختر دم بختی در خواب ببیند در تنور نان می پزد

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تنور دیدن دختر در خواب

اگر دختری دم بخت در خواب ببیند که در تنور نان می پزد و او نان می گیرد مردی مال دار
خواهان او خواهد شد و شوهر خوبی خواهد یافت.اگر جوانی این خواب را ببیند به شغلی
پر در آمد دست می یابد و مشغول می شود.

تعبیر خواب دیدن تنور ویران

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تنور ویران

دیدن تنور به هر صورت در خواب نیکو است مگر این که ویران باشد و چنان به نظر رسد
که روزی تنور آبادی بود لیکن حالا کاسه اش شکسته و موش و سوسک در آن لانه کرده
و خس و خاشاک جمع شده است. این نشانه کسادی و خرابی کار صاحب خانه است
و برخی از معبران نوشته اند که صاحب خانه همسزش را از دست می دهد چون این
معبران تنور را در خانه زن دانسته اند.

تعبیر خواب اگر وامداری در خواب ببیند تنور دارد

نظر منوچهر مطیعی تهرانی درمورد دیدن تنور در خواب

چنانچه وامداری در خواب ببیند که تنور در خانه دارد یا به ساختن تنور مشغول است
از زیر بار قرض بیرون خواهد آمد.

تعبیر خواب دیدن دو  تنور در خواب

نظر منوچهر مطیعی تهرانی درمورد دو تنور

چنانچه زنی ببیند که در خانه اش دو تنور است گرفتار هوو می شود یا اگر ببیند شوهرش
نان می پزد تعبیر همین است. اگر ببیند که از تنور آتش بر می دارد صاحب فرزند می شود
که قدمش مبارک است و برای مرد زن است و کانون خانواده، برای دختر دم بخت شوهر
و ازدواج است و برای پسر جوان کسب و پیشه. برای بیمار شفای عاجل و برای وامدار
و بدهکار ادای دیون و روی هم رفته دیدن تنور مبارک است.

بانک جامع  تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن