مشاهده : 192 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب تن ، دیدن تن در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تن ، دیدن تن در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب تن ،تعبیر خواب دیدن تن قوی و درست ،تعبیر خواب دیدن تن زنان در خواب ،تعبیر خواب دیدن تن فربه و تعبیر خواب دیدن تن نحیف و لاغر همراه ما باشید.

دیدن تن در خواب نشانه ی غم و اندوه است.اگر در خواب بینید از تن تان
رشته بیرون می آمد و دراز می شد، دلیل که زندگی را با عیش و فراخی
می گذرانید و مال تان زیاد می شود.اگر در خواب بدن لخت کسی را ببینید
کسالت و اندوه برای شما حاصل می شود.دیدن تن درست و قوی در خواب
دلیل بر نظام گرفتن کار ها و پوشیده ماندن راز هاست.در متن زیر تعبیر خواب
تن را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب تن ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب تن از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب تن به روایت امام جعفر صادق

اگر بر تن خویش زیادتی بیند، دلیل است بر توانگری و ظفر بر دشمن، اگر بر تن
خویش نقصانی بیند، دلیلش به خلاف این است. اگر بیند هممه تن او آماس داشت،
دلیل که بیمار شود.

تعبیر خواب دیدن بدن لخت

بدن لخت از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب بدن لخت کسی را ببینید کسالت و اندوه برای شما حاصل می شود.
اگر کسی را که می بینید تنی ضعیف و نحیف و استخوانی داشته باشد دچار تنگی
معاش خواهید شد و چنانچه فربه و چاق باشد وسعت رزق می یابید.

تعبیر خواب دیدن تن نحیف و لاغر

تعبیر خواب تن به روایت محمد بن سیرین

تن در خواب دیدن، دلیل بر غم و اندوه است و معیشت مردم و هر زیادت و نقصان
که در تن بیند، دلیل بر عیش و معیشت کند. اگر بیند که تنش لاغر و نحیف بود،
دلیل است بر درویشی و بستگی کارها.

تعبیر خواب دیدن تن دیگران در خواب

تعبیر خواب تن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن تن دیگران در خواب خوب نیست همچنان که در بیداری نیز کاری پسندیده
به نظر نمی رسد.

تعبیر خواب دیدن تن فربه

تن فربه از نظر محمد بن سیرین

اگر تن را فربه بیند، دلیل کند بر توانگری و گشایش کارها. اگر بیند از تن او رشته
بیرون می آمد و دراز می گردید، دلیل که زندگی به عیش و فراخی گذراند و مالش
زیاده شود. اگر بیند آن رشته گسسته شد، تاویلش به خلاف این است.

تعبیر خواب دیدن تن زنان در خواب

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد دیدن تن زنان

دیدن تن زنان در خواب اگر خواب شیطانی باشد تعبیر ندارد و اگر شیطانی نباشد
ارتکاب گناه است و خواب شما می گوید عملی خلاف انجام می دهید.

تعبیر خواب اگر ببنید تن تان آهنین شده

دیدن تن آهنین از نظر محمد بن سیرین

اگر بیند که تن او آهنین شده یا مسین، دلیل که عمرش دراز است و روزی و نعمت
بر وی فراخ شود. اگر بیند که تن او از آبگینه است، دلیل که اجلش نزدیک باشد.

تعبیر خواب دیدن تن قوی و درست

تعبیر خواب تن به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند تن او قوی و درست است، دلیل که کارش به نظام شود و راز او پوشیده
بماند. اگر بیند تن او ضعیف است، دلیل که درویش شود ورازش آشکار شود.

تعبیر خواب دیدن تن و بدن خودتان در خواب

تعبیر خواب تن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر تن خود را در خواب ببینید که لاغر شده همان تعبیر را دارد و اگر ببینید که تورم
و برجستگی دارد گرفتار بیماری می شوید. اگر ببینید که تن شما زرد شده بیمار
می شوید و اگر لکه ای بر سینه شما بود به شما تهمت می زنند.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی