مشاهده : 180 تعبیر خواب حرف جیم RSS اشتراک:

تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جوراب ،تعبیر خواب جوراب زنانه ،تعبیر خواب جوراب از جنس پوست ،تعبیر خواب جوراب نو و تعبیر خواب جوراب رنگی همراه ما باشید.

بعضی از مردم برای خواب اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل‌اند و باور دارند که بر اثر خواب
دگرگونی‌هایی در زندگی‌شان ایجاد می شود.دیدن یا ندیدن خواب در اختیار انسان
نیست ، به‌همین دلیل هیچ حکم و سزا و پاداشی برای آن نیست.در بین مردم  رواج دارد
که اگر کسی در خواب ببیند که شخصی فوت کرده است، عمر آن شخص فزونی
می‌یابد.در متن زیر تعبیر خواب جوراب را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب جوراب ما
را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب جوراب از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینیم که جوراب به پا داریم امری است کاملا عادی و فقط وقتی اهمیت
پیدا می کند که حالتی غیر متعارف داشته باشد. جوراب در خواب های ما خدمتی است
که انجام می دهیم و کاری است که می کنیم و طبعا انتظار پاداش و خیر را داریم. اگر
دیدیم جورابی بسیار بلند پوشیده ایم که حتی از زانوی ما می گذرد خواب ما می گوید
که در روزهای آینده در امری مبالغه می کنیم و افراط ما زیان بخش است.

تعبیر خواب جوراب دیدن در خواب

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

جوراب پای مال مرد است. اگر بیند از جوراب او بوی خوش می آمد، دلیل که مرگ
و زندگانی او را ثناگوید. اگر بوی ناخوش کند، او را ملامت و نفرین کنند. اگر بیند
جوراب او ضایع شد، دلیل که زکوه ندهد و مال او ضایع شود.

تعبیر خواب کوتاه بودن جوراب

جوراب کوتاه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر جوراب ما کوتاه بود نشان دهنده قصور و کوتاهی ما است در انجام وظایف محوله.
در این حالت خواب می گوید که شکست می خوریم. برخی از معبران نوشته اند
جوراب مال است و آبرو.

تعبیر خواب جوراب ابریشمی

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

جوراب درخواب، خادمی است از شمار زنان. اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان
پوشیده است، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او بخرد، یا زنی با جمال بخواهد.

تعبیر خواب جوراب نو

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد جوراب نو

اگر جورابی ببینید که نو است و قبلا پوشیده نشده و به شما تعلق دارد نشان مال
و پول است. اگر جورابی به پا داشتید که به خودتان تعلق ندارد چشم داشت به مال
دیگری است.

تعبیر خواب جوراب رنگی

جوراب رنگی به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد. اگر بیند جوراب
او سرخ است دلیل که او را خادمی شر و بیشرم است. اگر بیند جوراب او سیاه است،
اگر بیننده مصلح است، نیکو است، اگر مفسد است، بد بود، اگر بیند جورابش چرکین
و کهن بود، دلیل که خادمش را به فساد متهم کنند. اگر بیند جورابش ضایع شد یا
بسوخت، دلیل بر مرگ خادم بود

تعبیر خواب سوراخ بودن جوراب

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد جوراب سوراخ

سوراخ یا پاره بودن جوراب نوشته اند هتک حرمت و خدشه دار شدن آبروی بیننده
خواب است. باز هم نوشته اند که اگر با لباس کامل ولی پای بدون جوراب باشید
خوب نیست و باید مراقب سلامت خود باشید. چنان چه در خواب ببینید جوراب خود
را بخشیده یا فروخته اید بخشی از مال خود را از دست می دهید. یک لنگه جوراب
به پا داشتن نگرانی مالی است. جوراب نو و تمیز به پا داشتن خبر از این است که
به سفر می روید و حوادث خوبی برایتان اتفاق می افتد. اگر جوراب ما در خواب سوراخ
یا پاره بود از شکست خبر می دهد و اگر کثیف بود از بیماری و گرفتاری.

تعبیر خواب جوراب از جنس پوست

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی 

اگر بیند که جوراب او از پوست بود و بینند که از کدام پوست است، اگر پوستین
پوست شتر بود، دلیل که خادم او بزرگ همت و اصیل بود. اگر از پوست گوسفنداست،
دلیل که خادم او از مردم عامه است. اگر از پوست اسب بود، دلیل که خادمش از
اصل مهتر و سپاهیان است. اگر بیند از پوست نخجیر است، خادم او از مردمی بیابانی
است.

تعبیر خواب اگر جوراب بوی بد بدهد

تعبیر خواب جوراب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر جوراب ما رنگی زشت و ناپسند داشت کاری می کنیم که مردم پشت سر ما
بد می گویند. اگر جوراب ما بوی بد و ناخوش داشت مردم از ما متنفر و منزجر می شوند.

تعبیر خواب جوراب زنانه

تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدیم که جوراب زنانه پوشیده ایم کاری می کنیم که در نظر مردم
سبک می شویم و اعتبار و شخصیت ما متزلزل می گردد همین حالت است اگر
در خواب ببینیم که جوراب پشت و رو پوشیده ایم و بالاخره اگر در خواب ببینیم
که جورابی را لنگه به لنگه پوشیده ایم رازی هست که در پنهان کردنش
می کوشیم و سعی داریم کسی از آن مطلع نشود.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
موههایی زیبا و درخشان ، سریع تر و راحت تر از همیشه !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
پرومکس