مشاهده : 382 تعبیر خواب حرف جیم RSS اشتراک:

تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جیب ،تعبیر خواب پشت رو شدن جیب ،تعبیر خواب سوراخ بودن جیب ،تعبیر خواب پر بودن جیب از آشغال و انواع تعبیر خواب جیب همراه ما باشید.

دیدن جیب در خواب خوب و نیکوست مگر اینکه جیب تان سوراخ و پاره باشد.
اگر در خواب ببینید جیب هایتان پر است ولی ندانید در جیب هایتان چه دارید
موقعیت کنونی شما به همین شکل ادامه پیدا می کند و می توانید مطمئن
باشید که روزگارتان عادی سپری می شود.اگر در خواب ببینید جیب تان
پشت و رو شده به مال شما دستبرد می زنند.در متن زیر بصورت کامل
تعبیر خواب جیب را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب جیب ما را در
سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب جیب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

جیب و پول مرادف یک دیگرند و جیب نمایانگر درآمد مستمر شما است.
چنانچه کارمند و حقوق بگیر هستید حقوقی که ماهانه می گیرید و اگر
کاسب هستید سودی که روزانه عاید شما می شود. جیب در خواب
نمایشگر این درآمد و حقوق است. اگر لباسی داشتید که جیب های
پر داشت بی آن که بدانید در جیب های خود چه دارید خواب شما
می گوید که موقعیت کنونی شما به همین شکل ادامه دارد و می توانید
مطمئن باشید که روزگارتان عادی سپری می شود.

تعبیر خواب اگر ببینید جیب کسی را می زنید

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید جیب کسی را می زنید ، نشانه آن است که با رفتار
خشونت بار خود موجب رنجش خاطر دوستان می گردید.

تعبیر خواب پر بودن جیب از آشغال

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد پر بودن جیب

اگر در خواب ببینید جیب های پر دارید و می دانید در آن آت و آشغال ریخته
و انباشته اید خواب شما می گوید تلاش عبث و بیهوده می کنید و وضع قابل
اطمینانی نخواهید داشت و دگر گونی نا مطلوبی در زندگی شما پدید می آید.

تعبیر خواب سوراخ بودن جیب

سوراخ بودن جیب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که جیب شما سوراخ است زیان مالی می بیند.

انواع تعبیر خواب جیب

تعبیر خواب به روایت کارل گوستا و یونگ

دیدن جیب در خواب بیانگر استعداد های نهفته و توانایی های توسعه
نیافته است.

تعبیر خواب پشت رو شدن جیب

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد پشت و رو شدن جیب

اگر جیب شما پشت و رو شده باشد به مال شما دستبرد می زنند. اگر لباستان
چندین جیب غیر معمول و زیاد داشته باشد آزمند می شوید و به مال دیگران
دست درازی می کنید.

تعبیر خواب دیدن جیب در خواب

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببینید که چیزی از زمین بر می دارید و در جیب می نهید پولی نصیب شما
می شود. روی هم رفته دیدن جیب در خواب نیکو است مگر این که پاره یا سوراخ باشد.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی
logo-samandehi