مشاهده : 154تعبیر خواب حرف جیمRSSاشتراک:

تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جیب ،تعبیر خواب پشت رو شدن جیب ،تعبیر خواب سوراخ بودن جیب ،تعبیر خواب پر بودن جیب از آشغال و انواع تعبیر خواب جیب همراه ما باشید.

دیدن جیب در خواب خوب و نیکوست مگر اینکه جیب تان سوراخ و پاره باشد.
اگر در خواب ببینید جیب هایتان پر است ولی ندانید در جیب هایتان چه دارید
موقعیت کنونی شما به همین شکل ادامه پیدا می کند و می توانید مطمئن
باشید که روزگارتان عادی سپری می شود.اگر در خواب ببینید جیب تان
پشت و رو شده به مال شما دستبرد می زنند.در متن زیر بصورت کامل
تعبیر خواب جیب را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب جیب ما را در
سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب جیب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

جیب و پول مرادف یک دیگرند و جیب نمایانگر درآمد مستمر شما است.
چنانچه کارمند و حقوق بگیر هستید حقوقی که ماهانه می گیرید و اگر
کاسب هستید سودی که روزانه عاید شما می شود. جیب در خواب
نمایشگر این درآمد و حقوق است. اگر لباسی داشتید که جیب های
پر داشت بی آن که بدانید در جیب های خود چه دارید خواب شما
می گوید که موقعیت کنونی شما به همین شکل ادامه دارد و می توانید
مطمئن باشید که روزگارتان عادی سپری می شود.

تعبیر خواب اگر ببینید جیب کسی را می زنید

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید جیب کسی را می زنید ، نشانه آن است که با رفتار
خشونت بار خود موجب رنجش خاطر دوستان می گردید.

تعبیر خواب پر بودن جیب از آشغال

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد پر بودن جیب

اگر در خواب ببینید جیب های پر دارید و می دانید در آن آت و آشغال ریخته
و انباشته اید خواب شما می گوید تلاش عبث و بیهوده می کنید و وضع قابل
اطمینانی نخواهید داشت و دگر گونی نا مطلوبی در زندگی شما پدید می آید.

تعبیر خواب سوراخ بودن جیب

سوراخ بودن جیب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که جیب شما سوراخ است زیان مالی می بیند.

انواع تعبیر خواب جیب

تعبیر خواب به روایت کارل گوستا و یونگ

دیدن جیب در خواب بیانگر استعداد های نهفته و توانایی های توسعه
نیافته است.

تعبیر خواب پشت رو شدن جیب

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد پشت و رو شدن جیب

اگر جیب شما پشت و رو شده باشد به مال شما دستبرد می زنند. اگر لباستان
چندین جیب غیر معمول و زیاد داشته باشد آزمند می شوید و به مال دیگران
دست درازی می کنید.

تعبیر خواب دیدن جیب در خواب

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببینید که چیزی از زمین بر می دارید و در جیب می نهید پولی نصیب شما
می شود. روی هم رفته دیدن جیب در خواب نیکو است مگر این که پاره یا سوراخ باشد.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟