مشاهده : 99تعبیر خواب حرف دالRSSاشتراک:

تعبیر خواب درگاه ، دیدن درگاه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب درگاه ، دیدن درگاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب درگاه،تعبیر خواب خراب شدن درگاه،تعبیر خواب ریختن آب از درگاه،تعبیر خواب درگاه بالایی و پایینی و تعبیر خواب بلند شدن درگاه باما همراه باشید.

رویاهای صادقه یک چهل و ششم نبوت هستند.خواب های پیامبران وحی بوده همانطور که قربانی کردن حضرت اسماعیل در خواب به حضرت ابراهیم وحی شده بود.خداوند نیز با برخی از رویاهای صادقه بندگانش را راهنمایی می کند. در قسمت پایین تعبیر خواب درگاه را از نظر معبران مختلف قرار داده ایک که شما می توانید تعبیر خواب درگاه ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب درگاه از نظر معبران

تعبیر خواب درگاه  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ریخته شده و آن جا کثیف است چیزی یاحادثه ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب می شود. اگر بیننده خواب ببیند که از سر در خانه اش آب باران فرو می ریزد به اندازه و مقدار آن آب که می چکد نعمت و رفاه نصیب اومی شود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثیف باشد دچار غم می گردد و اگر متعفن باشد یک بیماری در انتظار او است. اگر بیننده خواب ببیند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ریخت به هیچ وجه خوب نیست و احتمال هلاک در بین است و بیننده خواب باید خویشتن را از خطرهایی که در کمین او نشسته اند حفظ کند.

تعبیر خواب درگاه بالایی وپایینی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر آستانه و درگاه بالایی، مرد و سرپرست خانه و آستانه پایینی «کدبانو» می‌باشد.

تعبیر خواب بلند شدن درگاه خانه

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی آستانۀ خانه‌ات بلند و مرتفع شده است، یـعـنـی به اندازه بلندی آن مال و نعمت و شرف و بزرگی بدست می‌آوری.

تعبیر خواب دیدن آستانه ی در

لوک اوینتهاو می گوید:

دیدن آستانه در : شما خانه ای بنا خواهید کرد.

تعبیر خواب درگاه رنگارنگ

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی آستانۀ خانه‌ات رنگارنگ است و نقش و نگار دارد، یـعـنـی به زیور و آرایش دنیوی و مادی می‌پردازی.

تعبیر خواب درگاه دیدن در خواب

محمد العنبری می گوید:

دیدن آستانه در، درخواب به همسر مرد تعبیر میشود.

تعبیر خواب ریختن آب از درگاه

محمدبن سیرین می گوید:

اگر ببینی از آستانۀ خانه‌ای مثل باران، آب پاکی می‌بارد، تعبیرش این است که به اندازۀ آن، مال و نعمت خواهد بود

تعبیرستان و ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟