مشاهده : 711 تعبیر خواب حرف دال RSS اشتراک:

تعبیر خواب درگاه ، دیدن درگاه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب درگاه ، دیدن درگاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب درگاه،تعبیر خواب خراب شدن درگاه،تعبیر خواب ریختن آب از درگاه،تعبیر خواب درگاه بالایی و پایینی و تعبیر خواب بلند شدن درگاه باما همراه باشید.

رویاهای صادقه یک چهل و ششم نبوت هستند.خواب های پیامبران وحی بوده همانطور که قربانی کردن حضرت اسماعیل در خواب به حضرت ابراهیم وحی شده بود.خداوند نیز با برخی از رویاهای صادقه بندگانش را راهنمایی می کند. در قسمت پایین تعبیر خواب درگاه را از نظر معبران مختلف قرار داده ایک که شما می توانید تعبیر خواب درگاه ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب درگاه از نظر معبران

تعبیر خواب درگاه  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ریخته شده و آن جا کثیف است چیزی یاحادثه ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب می شود. اگر بیننده خواب ببیند که از سر در خانه اش آب باران فرو می ریزد به اندازه و مقدار آن آب که می چکد نعمت و رفاه نصیب اومی شود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثیف باشد دچار غم می گردد و اگر متعفن باشد یک بیماری در انتظار او است. اگر بیننده خواب ببیند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ریخت به هیچ وجه خوب نیست و احتمال هلاک در بین است و بیننده خواب باید خویشتن را از خطرهایی که در کمین او نشسته اند حفظ کند.

تعبیر خواب درگاه بالایی وپایینی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر آستانه و درگاه بالایی، مرد و سرپرست خانه و آستانه پایینی «کدبانو» می‌باشد.

تعبیر خواب بلند شدن درگاه خانه

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی آستانۀ خانه‌ات بلند و مرتفع شده است، یـعـنـی به اندازه بلندی آن مال و نعمت و شرف و بزرگی بدست می‌آوری.

تعبیر خواب دیدن آستانه ی در

لوک اوینتهاو می گوید:

دیدن آستانه در : شما خانه ای بنا خواهید کرد.

تعبیر خواب درگاه رنگارنگ

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی آستانۀ خانه‌ات رنگارنگ است و نقش و نگار دارد، یـعـنـی به زیور و آرایش دنیوی و مادی می‌پردازی.

تعبیر خواب درگاه دیدن در خواب

محمد العنبری می گوید:

دیدن آستانه در، درخواب به همسر مرد تعبیر میشود.

تعبیر خواب ریختن آب از درگاه

محمدبن سیرین می گوید:

اگر ببینی از آستانۀ خانه‌ای مثل باران، آب پاکی می‌بارد، تعبیرش این است که به اندازۀ آن، مال و نعمت خواهد بود

تعبیرستان و ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi