مشاهده : 1777 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب دکمه ، دیدن دکمه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب دکمه ، دیدن دکمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب دکمه ،تعبیر خواب دیدن دکمه بسته ،تعبیر خواب باز بودن دکمه در خواب ،تعبیر خواب اگر دختری در خواب دکمه ببیند و انواع تعبیر خواب دکمه همراه ما باشید.

تعبیر خواب دیدن دکمه در خواب بستگی به موقعیت بیننده خواب دارد.اگر
در خواب ببینید که یکی از دکمه های شما کنده شده اما آن را در دست
دارید که می خواهید مجددا بر لباس خویش بدوزید خواب شما میگوید یکی
از فرزندانتان بیمار می شود.اگر بیکار هستید و در خواب ببینید دکمه لباس
خود را می بندید شغلی می یابید.در متن زیر تعبیر خواب دکمه را قرار داده ایم
می توانید تعبیر خواب دکمه ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب دکمه از نظر معبران

 تعبیر خواب دکمه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دکمه در خواب خیلی چیزها می تواند باشد که بستگی به موقعیت بیننده خواب
دارد. اگر پدر یا مادر دلسوزی هستید و در خواب ببینید که لباسی با تکمه های
بسته و مرتب به تن دارید فرزندانی برومند خواهید داشت و وضع زندگی خانوادگی
شما قابل اعتماد و خوب است.

تعبیر خواب دیدن دکمه براق در خواب

نظر آنلی بیتون در مورد دیدن دکمه براق

اگر دختری خواب ببیند بر او نیفرمی دکمه هایی براق می دوزد ، نشانه آن است
که مردی ثروتمند با اخلاق مهربان به خواستگاری او خواهد آمد .

انواع تعبیر خواب دکمه

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

هر دکمه می تواند معرف یکی از فرزندان باشد و اگر در خواب ببینید که یکی از دکمه های
شما کنده شده اما آن را در دست دارید که می خواهید مجددا بر لباس خویش بدوزید
خواب شما میگوید یکی از فرزندانتان بیمار می شود. اگر پسر یا دختر بزرگ دارید این
خواب خبر از طغیان و نا فرمانی فرزندتان می دهد و به شما می گوید که او نافرمانی
میکند و از این جهت شما را می آزارد ولی مجددا به راه می آید.

تعبیر خواب گم شدن دکمه ها

نظر آنلی بیتون در مورد گم شدن دکمه

دیدن دکمه های لباس در خواب نشانه نومیدی و بیماری و زیانهای فراوان است .

اگر خواب ببینید دنبال دکمه هایی گمشده می گر دید ، نشانه آن است که در تجارت
زیانهای مالی خواهید دید .

تعبیر خواب باز بودن دکمه در خواب

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد دکمه باز

اگر دکمه های شما باز بود با خانواده خود اختلاف می یابید. اگر همه تکمه های شما
کنده بود از خانواده خود جدا می شوید و عزلت می گزینید.

تعبیر خواب دیدن دکمه سر دست

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن دکمه سر دست پیراهن در خواب ، نشانه آن است که برای ارضاء غرور خود
می کوشید راهی بیابید .

دیدن دکمه سر دست الماس گون در خواب ، نشانه کسب ثروت و یاران سازگار .

تعبیر خواب اگر دختری در خواب دکمه ببیند

تعبیر خواب دکمه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

برای دختران و پسران جوان دیدن دکمه در خواب فرق می کند. دختر جوان اگر در
خواب ببیند دکمه لباسش بسته است خواب او از آینده اش خبر می دهدکه خوب
است.

تعبیر خواب دیدن دکمه بسته

دکمه بسته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

دکمه بسته بهتر از دکمه باز است و دکمه دوخته بهتر از دکمه کنده شده است.
اگر بیکار هستید و در خواب ببینید دکمه لباس خود را می بندید شغلی می یابید.
اگر فقیر باشیم و چنین خوابی ببینیم مالدار می شویم.به هر حال دکمه وسیله
استحکام و دوام و بقا است و بستن آن حفظ حیثیت و آبرو می باشد

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi