مشاهده : 1286 تعبیر خواب حرف ز RSS اشتراک:

تعبیر خواب زردآلو , خوردن زردآلو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زردآلو , خوردن زردآلو در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود را در حال خوردن زردآلو ببینید و یا خواب ببینید زردآلو می چینید .برای اینکه بدانید خوابتان چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن زردآلو در خواب آورده اند.مطیعی تهرانی دیدن زردآلو را در خواب خوب نمی داند به خصوص اگر ان را بخورید و ترش باشد .ابراهیم کرمانی هم درباره هسته زردآلو می گوید اگر شکستید و تلخ بود غمی به شما می رسد .امام صادق درباره تعبیر خواب زردآلو می فرمایند زرد آلو در خواب بیماری است .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب زردآلو از نظر معبران

در روانشناسی یونگ دیدن زردآلو در خواب چنین عنوان شده است که اگر شما در خواب خود زردآلو ببینید یعنی اوضاع اطرافتان چیزی نیست که به ظاهز می بینید و شما موضوع خاصی را انکار می کنید . زرد آلو خوردن شما هم در خواب خوب نیست و شاید خبری بد به شما برسد .

تعبیر دیدن زردآلو در خواب

تعبیر خواب زردآلو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

زردآلو در خواب دیدن تعبیر خوبی ندارد.

تعبیر خواب زردآلو به روایت امام جعفر صادق 

زردآلو در خواب نشانه مریضی است اگر به وقت خود بود، اگر نه به وقت خود بود، غم و ناراحتی می باشد.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

تعبیر زردآلو، «کنیزک» یا مال و اموال و یا نعمت می‌باشد

لوک اویتنهاو می گوید :

زرد آلو  به معنای امیدهای واهی می باشد

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب زردآلوی رسیده را ببینید ، علامت آن است که آینده تلخی پیش روی شماست.

تعبیر خواب زردآلو به روایت محمد بن سیرین

زردآلو چون به وقت بود وطعم شیرین، دلیل است به عدد هر زردآلویی که خورد او را دیناری حاصل شود.

تعبیر خوردن زردآلو در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:

شاید  در خواب ببینید که زردآلو می خورید، در خواب این احساس و ادراک به شما دست می دهد که آنچه می خورید زردآلوست اما زردی آن را نمی بینید در این صورت تعبیرش خوب است و مخصوصا اگر کام شما را شیرین کند شادی و فرح است.

لیلا برایت می گوید:

خوردن زردآلو در خواب، نشانه داشتن سلامتى کامل است.

لوک اویتنهاو می گوید :

خوردن زرد آلو  در خواب به معنای خوشحالی می باشد .

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید در حال خوردن زردآلو هستید ، نشانه آن است که حوادثی تلخ برایتان اتفاق خواهد افتاد . اما اگر خواب ببینید دیگران مشغول خوردن زردآلو هستند ، تعبیری چنین دارد که محیطی که شما را در بر گرفته است بر خلاف آرزوی شماست .

تعبیر زردآلوی ترش در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:

ولی اگر زردی رنگ زردآلو را ببینید خوب نیست و نشانی است از غم و رنج و بیماری مخصوصا اگر طعم آن ترش بود.

تعبیر خواب زردآلو به روایت محمد بن سیرین

اگر زردآلو ترش بود، دلیل که او را غم و مصیبتی رسد

تعبیر زردآلوی شیرین در خواب

چنانچه در خواب زردآلو بخورید و طعم آن شیرین باشد سود و نفع است.

تعبیر خواب زردآلو به روایت امام جعفر صادق 

اگر به طعم شیرین بود منفعت است.

تعبیر زردآلو گرفتن از کسی در خواب

اگر از کسی زردآلو بگیرید و زردی آن را نبینید از جانب آن شخص سود می برید. اگر زردآلو سبز باشد و کال بهتر است که رسیده باشد و زرد و نرم.

تعبیر هسته زردآلو در خواب

اگر هسته زردآلو شیرین باشد از جانب فرزند خویش خوشحال می شوید و غرور احساس می کنید. روی هم رفته زردآلو اگر در خواب سبز و شیرین باشد بهتر از آن است که رسیده و زرد و نرم باشد.

تعبیر خواب زردآلو به روایت ابراهیم کرمانی

چنانچه در خواب بیند که هسته زردآلو را شکستید و تلخ بود، یعنی  غمی به شما می رسد. اگر هسته شیرین بود، دلیل است از مردی بی اصل منفعت یابد.

تعبیر خریدن زردآلو در خواب

لیلا برایت مى‌گوید:

اگر خواب ببینید که زردآلو خریده‌اید، به این معناست که در کارتان به موفقیت مى‌رسید.

لوک اویتنهاو می گوید :

زرد آلوی خشک به معنای غم می باشد

تعبیر درخت زردآلو در خواب

درخت زردآلوی شکوفه کرده به معنای ازدواج دیر هنگام است.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

درخت زردآلو در خواب به معنای مرد بیمار می‌باشد.

بانک جامع تعبیر خواب , تعبیرستان , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
هواوی