تعبیر خواب لحاف

تعبیر خواب لحاف
از نظر برخی معبران دیدن لحاف در خواب دارای تعبیری نیکو همچون توانگر بودن و آرامش می باشد . برای دانستن تعبیر خواب لحاف در ادامه با ما همراه باشید .

لحاف ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .مثلا خواب ببینیم لحاف نو می خریم یا دیدن لحاف کثیف ,
در خواب . ممکن است ببینیم لحاف به رنگ سفید یا سبز داریم . ابن سیرین درباره تعبیر خواب لحاف می گوید ,
لحاف در خواب به معنای زن می باشد . خریدن لحاف نو به معنای زن گرفتن است . برای دانستن تعابیر بیشتری,
از لحاف در ادامه با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب لحاف

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

لحاف در خواب، به زن تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که لحافی را به روی خود میکشد،
زن میگیرد یا به آسایش و استراحت میرسد.

تعبیر خواب لحاف به روایت امام جعفر صادق

دیدن لحاف درخواب بر سه وجه است. اول: زن عالمه. دوم: کنیزک دوشیزه. سوم: عزو جاه.

تعبیر خواب لحاف به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معبران کهن نوشته اند لحاف زن است. لحاف در موقع خواب و استراحت به ما آرامش می بخشد ,
و زیر آن احساس امنیت و راحتی می کنیم، آن ها این آرامش را با آرامشی که زن به مرد می دهد ,
مقایسه و تشبیه کرده اند.

همین طور لحاف برای زن نیز شوهر است زیرا او را در بر می گیرد و به او امنیت و فراغت خیال می بخشد.
لحاف نشان دهنده رابطه ای است که بیننده خواب با جفت خویش دارد. اگر ببینید لحاف کهنه ای دارید ,
زنی بد نصیب شما می شود و چنان چه زن دارید روابط شما با همسرتان خراب می شود.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب لاله عباسی

اگر شخص در خواب ببینید لحافی از اطلس و دیبا دارید رابطه شما با همسرتان در حد عالی بهبود می یابد,
و خوب می شود.

تعبیر دیدن لحاف کثیف در خواب

اگدر خواب ببینید لحافتان کثیف است همسرتان بیمار می شود و اگر لحاف سوراخ و پاره باشد ,
که غیر قابل استفاده به نظر برسد از همسر خود جدا می شوید.

اگر مردی در خواب ببیند لحاف پاره و کهنه و فرسوده خود را دور افکنده و لحاف نوئی خریده از زن خود جدا می شود ,
و همسر دیگری اختیار می کند. همین تعبیر هست برای زن که نشان می دهد از شوهر جدا می شود,
و به همسری دیگری در می آید.

بیشتر بدانید تعبیر خواب لحاف به روایت محمد بن سیرین

دیدن لحاف درخواب، به معنای زن است. اگر خواب بیند لحاف نو بخرید، دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد یا زن بخواهد.
اگر بیند که لحاف او چرکین بود دلیل است زن او سلیطه بود.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب لب

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب لحاف می گوید:

۱ـ دیدن لحاف در خواب ، علامت قدم نهادن به محیطهای دلپذیر و لبریز از آسایش است . اگر دختری,
چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که رفتار سنجیده و عاقلانه اش او را نزد مردی مقبول جلوه خواهد داد ،
تا آنجا که او را به همسری خود برخواهد گزید .

۲ـ دیدن لحافهای تمیز و سوراخ سوراخ در خواب ، نشانه یافتن همسری باارزش است .

۳ـ دیدن لحافهای کثیف در خواب ، علامت آن است که با دیگران رفتار پسندیده ای نخواهید داشت ، و برای یافتن ,
همسری مطلوب شکست خواهید خورد.

تعبیر خواب لحاف به روایت جابرمغربی

اگر در خواب دید لحافی سبز داشت، دلیل است زنی دیندار بخواهد. اگر سفید بود آن زن توانگر و پارسا است.
اگر خواب لحاف سرخ بیند زن او مطرب دوست است. اگر سیاه بیند زن او عالمه است و زرد,
زن بیمار گونه بود .اگر خواب لحاف ملوّن بیند، زن او فرینبده است.

تعبیر خواب ,  تعبیرستان

برچسب ها: