مشاهده : 6225 تعبیر خواب حرف میم RSS اشتراک:

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده
ممکن است این مسئله برای شما هم بارها پیش آمده باشد که شخصی که مرده است را در خواب خود ببینید که مثلا چیزی را از او در خواب گرفتید یا با او حرف زدید. پس برای دانستن تعبیر خواب مرده با ما همراه باشید .

شخصی که مرده است ممکن است به شکل های مختلف در خواب بیننده ظاهر شود . ابن سیرین درباره تعبیر خواب مرده ,
می گوید که اگر شخصی مرده بود و در خواب به شما گفت زنده ام یعنی در آن دنیا حالش خوب است . ابراهیم کرمانی,
هم زنده شدن مرده رادر خواب به معنای حال خوب آن شخص می داند . در ادامه تعابیر دیگری از دیدن مرده در خواب ,
برای شما آورده شده است .

تعبیر خواب مرده

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب می گوید:

دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد
دیدن سلام کردن به مرده شادی بود
دیدن مرده در خواب از غم بیرون آید
دیدن مرده در کنار خود زیادتی عیش بود

تعبیر خواب مرده به روایت امام جعفر صادق

اگر در خواب دید مرده او را در کنار گرفت،دلیل تندرستی بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بیند، تاویلش ,
به خلاف این است. اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید،

دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده باشد. اگر بیند که مرده خندان پیش او آمد،
دلیل که کافر مرده بود.

اگر در خواب دید مرده در نماز بود، دلیل که آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد.

معنای دیدن کفن مرده در خواب

دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است.

اول: مال. دوم: ظاهرشدن مشکل. سوم: فساد دین. اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است.
اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.

اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع کرد، حاجتش برآورده مى شود.
اگر در خواب ببیند با مادر یا خواهر خود که مرده اند جماع کرد، از اموال مرده جیزى به او مى رسد.
اگر در خواب ببیند که مرده اى را با شهوت بوسید، زن مى گیرد و به مرادش میرسد.

جزئاتی از تعبیر خواب مرده به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی مرده را در خواب دید و از او پرسید که تو مرده بود او جواب دهد که من زنده ام،
دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.

اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است.

اگر دید مدره ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود. اگر خواب بیند ,
مرده ای جامه می فروخت به این معنا است که از آن نوع جامه گران شود.

اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا. اگر دید مرده از درد سر می نالید،
دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد. اگر دید مرده از درد چشم می نالید،
دلیل که غیبت مردم باشد.

معنای دندان در مرده در خواب

اگر خواب دید از درد دندان می نالید، دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد اگر از پهلو می نالید،
دلیل که با زنانِ بدکردار بوده باشد. اگر از درد شکم می نالید، دلیل که حرام خورده باشد.

اگر خواب بیند مرده جامه های نیک پوشیده بود، به این معناست که با ایمان از دنیا رفته باشد.
اگر مرده را با جامه های سفید بیند، دلیل که در آخرت حال او نیکو بود.

اگر مرده را جامه های سیاه بیند به خلاف این است و جامه زرد و کبود، دلیل گناه است.
اگر مرده را جامه پوشانید دلیل که اجلش نزدیک است.

حضرت دانیال درباره تعبیر خواب مرده می گوید:

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جائی که امید ندارد. اگر دید مرده چیزی ,
خوردنی به وی داد دلیل که روزی حلال یابد.

تعبیر خواب مرده به روایت ابراهیم کرمانی

اگر دید مرده زنده شد. دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند.
اگر زنده را مرده بیند به خلاف این است. اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم،
دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود.

معنای زن مرده در خواب

اگر زن مرده خود را خواب بیند، دلیل که درویش شود. اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد.
اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید. اگر دید مرده را زنده کرد،
دلیل که زنده رامسلمان کند.

اگر در خواب دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل که راه او گزیند، اگر مفسد بود،
دلیل که بیمار شود و شفا یابد.

درباره تعبیر خواب مرده به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بیشتر بدانید

مرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست .

اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد. ا

گر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است ,
که روح مرده در آرامش به سر می برد.

اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش ,
خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است,

ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید ,
خوب نیست. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر,
و سلامت او است.

اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد ,
و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.

معنای دادن لباس به مرده در خواب

اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش,
به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید.

اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو,
به دست می آورید.

جابرمغربی درباره تعبیر خواب مرده می گوید:

اگر خواب بیند از درد پشت می نالید، دلیل که زنان بسیار کرده باشد و با پدر و خویشان بدی کرده باشد.

باشگاه خبرنگاران , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi