مشاهده : 2819تعبیر خواب حرف نونRSSاشتراک:

تعبیر خواب نامه

تعبیر خواب نامه
نامه یکی از راه های برقرای ارتباط بین افراد می باشد . نامه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود ممکن است خواب ببینیم نامه ای به دستمان رسیده , نامه ای را باز می کنیم و برای کسی نامه می نویسیم که هرکدام تعابیر خود را دارد . در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن نامه در خواب آورده اند . تعبیر خواب نامه امام صادق چنین می گوید که ,
دیدن نامه در خواب بستگی به این دارد که متن نامه چه باشد اگر متن نامه خوب بود خیر است ولی ,
اگر متن نامه بد بود معنای خوبی ندارد. ابن سیرین می گوید اگر در خواب نامه ای را ببینی که در آن باز است,
یعنی حرفی که زده ای فاش می شود .

تعبیر خواب نامه

جابر مغربی درباره دیدن نامه در خواب می‌گوید: اگر ببینی «پادشاه» نامه‌ای به تو داده و در آن حرف های خوشایندی,
نوشته است، تعبیرش راحتی و آسایش و نشاط می‌باشد، ‌‌‌‌‌ولی اگر سخنانش ناخوشایند باشد،
تعبیرش ترس و بیم و خطر است.

اگر خواب ببینی شخص بزرگ و زاهد و پرهیزکاری به تو نامه‌ای داده است، یـعـنـی آن شخص تو را پند می‌دهد.

تعبیر خواب نامه به روایت امام جعفر صادق

اگر در نامه سخنی خیر نوشته بود. به این معنا است حاجت روا می شود. اگر در آن سخن شر نوشته بود، دلیل است کارش برنیاید.

لیلا برایت مى‏گوید:

خواندن نامه‏ ى عاشقانه در خواب، نشانه شنیدن اخبار بد است. خواندن نامه‏ ى غم‏انگیز در خواب، به معنای اتفاقات ناگوار است.
اگر خواب ببینید که مشغول نوشتن نامه‏ ى عاشقانه هستید، به این معنا است که دلبسته ‏ى فردی خواهید شد.

تعبیر خواب نامه به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب بیند که نامه سر به مهر داشت، دلیل است سخنی پوشیده بشنود. اگر نامه را گشاده بیند، دلیل که سخنی فاش شنود.

لوک اویتنهاو می گوید :

دریافت کردن نامه : ثروتهایی که در آینده خواهید داشت
خواندن نامه : ازدواج
نوشتن نامه : خبرهای جالب

پیدا کردن نامه : کارهای اداری برایتان پیش خواهد آمد
گم کردن نامه : اخبار بد
سوزاندن نامه : سبکسری
گشودن نامه : مراقب دزدها باشید

تعبیر خواب نامه به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر داشتن نامه سر به مهر در خواب

اگر درخواب بیند نامه سر به مهر داشت، دلیل است خبری به وی رسد. اگر بیند که نامه را بگشاد،
به این معنا است بی غم شود. اگر بیند مهر از نامه برداشت و بخواند، دلیل عز و جاه است وقتی که بیننده ,
خواب امی بود و نیز گویند که آخر عمر او بود.

تعبیر خواب نامه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

نامه به هر حال حامل پیغام و خبر و سلام است چه در بیداری و چه در خواب ولی در خواب واکنش شما ,
که بیننده خواب هستید نسبت به دریافت آن و مطالبی که در نامه نوشته شده تعبیر را متفاوت می کند.

اگر در خواب نامه ای دریافت داشتید و از دریافت آن مسرور و خوشحال شدید در روزهای آینده یک شادی برای,
شما می رسد و به موفقیت می رسید یا به دیدار دوستی عزیز توفیق می یابید یا بالاخره,
مهمانی دوست داشتنی و گرامی برایتان می رسد.

چنان چه در خواب ببینید نامه ای به دوستان می نویسید امیدی در شما ایجاد می شود و حالت انتظار در شما ,
پیدا خواهد شد. اگر دیدید نامه ای اداری می نویسید و از نوشتن آن خوشحال هستید، گره ای از,
کارهایتان باز می شود و چنان چه نژند باشید مشکلی برایتان پیش می آید.

آنلی بیتون درباره دیدن نامه در خواب مى‏گوید:

اگر در خواب نامه ای سفارشی دریافت کنید ، نشانه آن است که اختلاف بر سر مسایل مادی ،
دوستی های دیرپا را از هم می گسلد .

اگر دختری خواب ببیند نامه ای سفارشی دریافت می کند ، علامت آن است که به او پیشنهاد می شودو
در مقابل گرفتن درآمد کافی ، تن به کارهایی ناپسند و غیر اخلاقی بدهد .

تعبیر دریافت نامه بی نام و نشان در خواب

اگر در خواب ببینید نامه ای بی نام و نشان دریافت کرده اید ، علامت آن است که از جایی نامعلوم به شما ,
آسیب می رسد .

اگر خواب ببینید نامه ای می نویسید ، علامت آن است که به کسی حسادت می ورزید که برتری او را,
نسبت به خود قبول دارید .

اگر nv خواب ببینید نامه ای که به دستتان رسیده حکایت از اخباری نامطلوب دارد ، نشانه آن است که ,
به بیماری دچار خواهید شد . اما اگر نامه از اخباری نویدبخش حکایت کند ، علامت آن است ,
که به خاطر نعمات و رفاهی که در زندگیتان وجود دارد که باید سپاسگذار باشید .

اگر نامه ای عاشقانه بر کاغذی سبز یا رنگارنگ به دستتان برسد ، نشانه آن است که نومیدی بر شما,
چیره می شود ، نامه با جوهر آبی نوشته شده باشد نشانهآیندهدرخشان است .

تعبیرستان , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟