مشاهده : 158 تعبیر خواب حرف پ RSS اشتراک:

تعبیر خواب پاپیون ، دیدن پاپیون در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پاپیون ، دیدن پاپیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پاپیون ،تعبیر خواب داشتن پاپیون ،تعبیر خواب دیدن پاپیون باز و گره نخورده ،تعبیر خواب پاپیون بستن در خواب و انواع تعبیر خواب پاپیون همراه ما باشید.

دیدن پاپیون بستن در خواب نشانه ی آن است که به قضاوت مردم در مورد خودتان
نیازمند هستید و به آن اهمیت میدهید. پاپیون باز و گره نخورده مشکل است و چنانچه
ببینید پاپیونی در دست دارید که می خواهید ببندید با مشکلی رو به رو می شوید که
حل آن مشکل دقت و صرف وقت می خواهد. در متن زیر تعبیر خواب پاپیون را قرار داده ایم
می توانید تعبیر خواب پاپیون ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب پاپیون

تعبیر خواب پاپیون به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

کسی که در خواب پاپیون بسته باشد به قضاوت مردم درباره خودش نیازمند است و به آن
اهمیت می دهد و به خصوص از این که در باره اش بد داوری شود هراسناک است. این نیاز
در همه ما هست و این خوف و رجا نیز وجود دارد و هر چه ما بیشتر از جامعه ای که در آن
زندگی می کنیم متوقع باشیم و جامعه نیز هر چه بیشتر روی ما حساب کند این احساس
بیشتر توسعه می یابد و نیرومندتر می شود تا جایی که به صورت بخشی از سرشت و
طبیعت ما درمی آید و یا یک عادت غیر قابل ترک می گردد.

تعبیر خواب پاپیون بستن در خواب

پاپیون بستن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

این زمینه نیرومند احساسی در خواب های ما به شکل چیزهایی ظاهر می شود که
می توانند جالب نگاه و برانگیزنده قضاوت خوب مردم باشد که پاپیون یکی از آنهاست.
با این توضیح درک موضوع آسان است که بیننده خواب چقدر به نیک داوری مردم نسبت
به خودش نیازمند است و از قضاوت بد می ترسد. اگر کسی در خواب ببیند که پاپیون یا
کراوات بسته و در بیداری از این دو چیز استفاده نمی کند هستند کسانی که کراوات
می بندند اما پاپیون نمی زنند، ضمیر ناخودآگاه او از یک غم خبر می دهد که چندی نه
خیلی طولانی و زیاد موچب آشفتگی روح او خواهد شد و بعد مرتفع می گردد.

تعبیر خواب دیدن پاپیون در خواب

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببینید پاپیون بسته اید اما لباسی مناسب پاپیون به تن ندارید عملی مرتکب می شوید
که در نتیجه آن شما را سرزنش و شماتت می کنند.

تعبیر خواب دیدن پاپیون باز و گره نخورده

دیدن پاپیون باز از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پاپیون باز و گره نخورده مشکل است و چنانچه ببینید پاپیونی در دست دارید که می خواهید
ببندید با مشکلی رو به رو می شوید که حل آن مشکل دقت و صرف وقت می خواهد. اگر
کسی پاپیونی به شما هدیه کرد تردید نداشته باشید که فریب می خورید و فریب دهنده
یک زن است .

تعبیر خواب داشتن پاپیون

داشتن پاپیون از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید که پاپیون دارید اما آن را در جیب نهاده اید خواب شما می گوید که
در روزهای آینده به دروغ گویی متوسل می شوید، دروغی که باگفتن آن می خواهید
حقیقتی را پنهان کنید. اگر در خواب ببینید که دیگری پاپیون بسته موردی پیش می آید
که باید رقابت کنید یا با شما رقابت می کنند.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن