مشاهده : 141تعبیر خواب حرف پRSSاشتراک:

تعبیر خواب پای ، دیدن پای در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پای ، دیدن پای در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پای ،تعبیر خواب داشتن پای ورزیده و قدرتمند ،تعبیر خواب دیدن پای شکسته ،تعبیر خواب لغزیدن پای در گودی و انواع تعبیر خواب پای همراه ما باشید.

دیدن پای در خواب نشانه ی عیش و عمر است.اگر کسی بیند یک پای او بریده بود
یا شکسته، دلیل که نیمه مال او از وی ضایع گردد.اگر بیننده خواب ببیند که پایش
هنگام راه رفتن می لرزد یا پای او در چاله ای فرو رفته کسی به او خیانت می کند
و در معامله و معاشرت با او حیله و نیرنگ به کار می برد.در متن زیر تعبیر خواب پای
را  قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پای ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب پای از نظر معبران

تعبیر خواب پای به روایت امام جعفر صادق

دیدن پای در خواب بر هفت وجه است. اول: عیش، دوم: عمر، سوم: سعی کردن،
چهارم: طلب مال، پنجم: قوت، ششم: سفر، هفتم: زن. و پای کوفتن در خواب غم
و مصیبت است.

تعبیر خواب شل شدن پای

تعبیر خواب پای به روایت محمد بن سیرین

اگر صالحی بیند که پایش شل شده است دلیل است بر زیادی دین او. اگر بیند پاهای او
به رسن بسته بود، دلیل که از کسی منفعتی به وی رسد. اگر بیند پایش نبود و به چوب
را می رفت، دلیل که اعتماد بر کسی کند که از آن کس وفا نیابد.

تعبیر خواب داشتن چندین پا در خواب

نظر منوچهر مطیعی تهرانی درمورد داشتن چندین پا

اگر بیننده خواب ببیند که پایش هنگام راه رفتن می لرزد یا پای او در چاله ای فرو رفته کسی
به او خیانت می کند و در معامله و معاشرت با او حیله و نیرنگ به کار می برد و مختصر گرفتاری
به وجود می آورد. اگر کسی ببیند که به جای دو پا چندین پا دارد به سفر می رود.

تعبیر خواب بریده شدن پای در خواب

بریده شدن پای از نظر محمد بن سیرین

اگر کسی عامل پادشاه بیند هر دو پای او بریده است، دلیل که از عمل معزول گردد و مالش
تلف شود. اگر دید پای او آهنین است، دلیل که مالش زیاده شود. اگر دید پایش سیمین بود
و کعبش زرین، همین دلیل کند. اگر بیند پای او در بند بود، دلیل که او را زیانی رسد.

تعبیر خواب لگد زدن به زمین

لگد زدن به زمین از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب ببینید که به زمین لگد می زنید و پا می کوبید خوب نیست زیرا برای بیننده
خواب غم و اندوه پیش می آید. درد پا در خواب در صورتی که بیننده خواب پا درد نداشته باشد
ترس از آینده است.

تعبیر خواب اگر ببینید پایتان به ستونی بسته است

تعبیر خواب پای از نظر محمد بن سیرین

اگر بیند پای او به ستونی بسته است، این تاویل بهتر است. اگر دید پای او در دامی گرفتار
شده است و یا درجائی فرو رفته است، دلیل که در مکر و حیلتی گرفتار شود، به قدر آن که
پای وی در آن سخت شده است.

تعبیر خواب دیدن پای شکسته

تعبیر خواب پای به روایت حضرت دانیال

اگر کسی بیند یک پای او بریده بود یا شکسته، دلیل که نیمه مال او از وی ضایع گردد. اگر
هر دو پای بریده یا شکسته بیند، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد.

تعبیر خواب لغزیدن پای در گودی

لغزیدن پا در گودی از نظر محمد بن سیرین

اگر دید پای وی در جایگاهی یا در گودی بلغزید، دلیل است که از کار دین و دنیا بازماند، یا
کسی سخنی بدو گوید، که از آن رنجور گردد. اگر بیند پای بر ستوری همی جنبانید، دلیل
است بر غایت طلب آن کار که می جوید.

تعبیر خواب دیدن پای در خواب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معبران بر مبنای این قیاس که قوام انسان بر مال و دارائی ثروت و مکنتی است که اندوخته،
پا را به مال و دارائی تعبیر کرده اند و به تجربه نیز ثابت شده که ثروت و دارائی شخص بیننده
خواب در رویاهایش به شکل پای خودش شکل می گیرد و مجسم می شود.چنانچه در خواب
ببیند هر دو پایش را بریده اند یا شکسته که نمی تواند بایستد همه ثروت خود را تباه می کند.

انواع تعبیر خواب پای

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

هر دو پای به تاویل، پدر و مادر باشد و هر ضعف و نقصانی که در پا بیند، همین دلیل بر پدر
و مادر کند. اگر بیند پای بسیار داشت، دلیل که به سفر شود. اگر درویش است، توانگر شود
و دیدن پیش پای خود، دلیل زینت مرد است و حصول مال و طاعت که کرده است.

تعبیر خواب داشتن پای ورزیده و قدرتمند

داشتن پای ورزیده از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی درخواب ببیند که پاهای ورزیده و قدرتمندی دارد چنانچه ثروت مند است به مال
بیشتری دسترسی می یابد و اگر تهی دست است پولدار می شود و اگر ببیند پاهای فلزی
دارد یا چکمه و کفشی از فلز به پا کرده نشان امنیت مالی است و می گوید بیننده خواب از
نظر مالی تامین خواهد یافت و خیالش راحت خواهد شد همین تعبیر هست اگر کسی در
خواب ببیند که هر دو پایش را با طناب بسته اند.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟