مشاهده : 134تعبیر خواب حرف پRSSاشتراک:

تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرواز ،تعبیر خواب پرواز کردن در آسمان ،تعبیر خواب افتادن به زمین حین پرواز ،تعبیر خواب پریدن از بام و تعبیر خواب پرواز در شب همراه ما باشید.

پرواز کردن در خواب نشانه ی حج و سفر است.اگر دیدید که پرواز می کنید و از
جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی در زندگی
شما به وجود می آید که دل خواه است.اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می افتد
زن خود را طلاق می دهد و زنی دیگر می گیرد.در متن زیر تعبیر خواب پرواز را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب پرواز ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب پرواز از نظر معبران

تعبیر خواب پرواز به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای
خود را نبینید. این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی
تهدید می کند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن.

انواع تعبیر خواب پرواز

تعبیر خواب پرواز به روایت امام جعفر صادق

پریدن در خواب بر پنج وجه است. اول: سفر. دوم: حج. سوم: بزرگی. چهارم: تغییر حال.
پنجم: بیماری و مرگ

تعبیر خواب فرود آمدن در جای سرسبز

تعبیر خواب پرواز از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اما اگر دیدید که پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید
تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می آید که دل خواه است. اگر جای سبز و خرمی
فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می برید.

تعبیر خواب پریدن به آسمان

تعبیر خواب پرواز به روایت ابراهیم کرمانی

اگر دید به آسمان بپرید، دلیل که حج کند. اگر دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید،
دلیل که اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند. اگر بیند پرها داشت، لیکن به خلاف
پر مرغان، دلیل که بیمار شود و به نزدیک هلاک رسد و عاقبت شفا یابد. اگر دید از جائی
به جائی پرواز نمود، دلیل که سفر نماید.

تعبیر خواب پریدن از جانب قبله

تعبیر خواب پرواز به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی بیند از جانب قبله بپرید و باز به جای خویش آمد، دلیل که از سفر زود بازآید،
بامنفعت بسیار، خاصه چون بیند که پرها دارد. اگر بیند بی پر همی پرید،دلیل که ازحال
خود بگردد.

تعبیر خواب پرواز در شب

پرواز در شب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

ب از نظر منوچهر پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است که
خستگی و رنج دارد و و سود ندارد. گاه در خواب می بینید که پرواز می کنید اما می خواهید
خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می کنید نمی توانید.

تعبیر خواب پریدن از بام

پریدن از بام از نظر محمد بن سیرین

اگر بیند از بام خویش به بامی دیگر می پرید، دلیل که زن طلاق دهد و زنی دیگر خواهد
یا کنیزکی خرد.

تعبیر خواب افتادن به زمین حین پرواز

افتادن به زمین از نظر مجلسی

این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده
دچار مشکل و سختی می شوید و یا اصلا نمی رسید.اگر کسی ببیند که حین پرواز به
زمین می افتد زن خود را طلاق می دهد و زنی دیگر می گیرد اما سقوط در خواب نمایانگر
سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو
می شوبد. مجموعا دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید می دهد.

تعبیر خواب پرواز کردن در آسمان

تعبیر خواب پرواز  به روایت حضرت دانیال

اگر بیند چون مرغ از جائی به جائی می پرید، دلیل که به سفر رود و به قدر بلندی و پریدن
وی از زمین بلندی و شرف یابد. اگر بیند راست به آسمان می رفت، دلیل که او مضرت رسد.
اگر بیند چندان پرواز کرد در هوا که به آسمان رسید و در آسمان ناپدید شد و زمین نیامد،
دلیل که زود از دنیا رحلت کند.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب اسباب بازی ،تعبیر خواب دیدن اسباب بازی های مکانیکی ،تعبیر خواب دیدن طناب بازی در خواب و تعبیر خواب دادن عروسک به دیگری همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگبین ، دیدن انگبین در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ایوان ، دیدن ایوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتانه ، دیدن انگشتانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتر ، دیدن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد ؟