مشاهده : 112تعبیر خواب حرف پRSSاشتراک:

تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پروانه ،تعبیر خواب گرفتن پروانه ،تعبیر خواب دیدن پروانه میان گل ها ،تعبیر خواب کشتن پروانه و تعبیر خواب دویدن به دنبال پروانه همراه ما باشید.

آیا تا به حال سگی را که در خواب است دیده‌اید که دمش یا پاهایش را
تکان می‌دهد؟ هر چند به سختی می‌توان با اطمینان اعلام کرد که حیوانات
هم واقعا خواب می‌بینند اما محققان عقیده دارند به احتمال زیاد این جاندارن
هم خواب می‌بینند. حیوانات هم مانند انسان‌ها مراحل REM و بدون REM را
در خواب خود دارند.در متن زیر تعبیر خواب پروانه را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب پروانه ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس
های زودگذر بخصوص هوس های جوانانه و کودکانه. پروانه در خواب های ما معرف
سبکی و جلفی نیز هست. چنانچه در خواب خود فقط پروانه ای دیدید که به تماشای
آن ایستاده بودید ضمیر نا خود آگاه شما از طلوع یک هوس در زندگیتان خبر می دهد
و این که به پیروی از این هوس شان خویش را تخفیف می دهید.

تعبیر خواب دیدن پروانه در خواب

تعبیر خواب پروانه به روایت محمد بن سیرین

پروانه درخواب، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازد.

تعبیر خواب دویدن به دنبال پروانه

دویدن به دنبال پروانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر به دنبال پروانه ای می دویدید و می خواستید او را بگیرید خواب شما می گوید
که به دنبال هوس می روید که رسیدن یا نرسیدن به آن تغییری در زندگی شما
پدید نمی آورد. چنانچه مردی سالمند و متکفل یک خانواده در خواب ببینید که به
دنبال پروانه ای می رود یا پروانه ای را گرفته به نوشته ابن سیرین ضعف و نادانی
خود را بروز می دهد که در شان و مرتبه او نیست.

تعبیر خواب کشتن پروانه

تعبیر خواب پروانه به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت، دلیل که به کنیزکی دوشیزه
دست دراز کند از او مضرت نرسد. اگر بیند پروانه را بکشت یا در دست او هلاک شد،
دلیل که فرزندش هلاک شود.

انواع تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

حال اگر در خواب دیدید که پروانه ای را به عمد کشتید خواب شما می گوید که باطنا
نمی خواهید هوس باز و متلون شناخته شوید ولی در زندگی شما پیش می آید که
باید با هوشیاری و دانائی با آن برخورد کنید. به طور کلی پروانه بیشتر هوس است و
داشتن آن هوس بازی است و پروانه بزرگ و خوش رنگ که نقوش زیبا روی پر و بال
خویش دارد یک زن خوب روی فتان است و نوشته اند که به دنبال چنین پروانه ای دویدن
و رفتن استقبال از مهلکه است.

تعبیر خواب دیدن پروانه میان گل ها

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن پروانه میان گلها و بر فراز چمنهای سبز در خواب ، دلالت بر آن دارد که کامیاب
و پیروز خواهید شد .

تعبیر خواب گرفتن پروانه

گرفتن پروانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر پروانه ای پرواز کنان آمد و بر دست و سر شما نشست جذبه ای و هوسی شما
را اغوا می کند و فریب می دهد. گرفتن و حبس کردن پروانه در شیشه یا خشکاندن
آن در آلبوم و کتاب تقوی و پاکی و پرهیزکاری است.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟