مشاهده : 165 تعبیر خواب حرف پ RSS اشتراک:

تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پروانه ،تعبیر خواب گرفتن پروانه ،تعبیر خواب دیدن پروانه میان گل ها ،تعبیر خواب کشتن پروانه و تعبیر خواب دویدن به دنبال پروانه همراه ما باشید.

آیا تا به حال سگی را که در خواب است دیده‌اید که دمش یا پاهایش را
تکان می‌دهد؟ هر چند به سختی می‌توان با اطمینان اعلام کرد که حیوانات
هم واقعا خواب می‌بینند اما محققان عقیده دارند به احتمال زیاد این جاندارن
هم خواب می‌بینند. حیوانات هم مانند انسان‌ها مراحل REM و بدون REM را
در خواب خود دارند.در متن زیر تعبیر خواب پروانه را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب پروانه ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس
های زودگذر بخصوص هوس های جوانانه و کودکانه. پروانه در خواب های ما معرف
سبکی و جلفی نیز هست. چنانچه در خواب خود فقط پروانه ای دیدید که به تماشای
آن ایستاده بودید ضمیر نا خود آگاه شما از طلوع یک هوس در زندگیتان خبر می دهد
و این که به پیروی از این هوس شان خویش را تخفیف می دهید.

تعبیر خواب دیدن پروانه در خواب

تعبیر خواب پروانه به روایت محمد بن سیرین

پروانه درخواب، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازد.

تعبیر خواب دویدن به دنبال پروانه

دویدن به دنبال پروانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر به دنبال پروانه ای می دویدید و می خواستید او را بگیرید خواب شما می گوید
که به دنبال هوس می روید که رسیدن یا نرسیدن به آن تغییری در زندگی شما
پدید نمی آورد. چنانچه مردی سالمند و متکفل یک خانواده در خواب ببینید که به
دنبال پروانه ای می رود یا پروانه ای را گرفته به نوشته ابن سیرین ضعف و نادانی
خود را بروز می دهد که در شان و مرتبه او نیست.

تعبیر خواب کشتن پروانه

تعبیر خواب پروانه به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت، دلیل که به کنیزکی دوشیزه
دست دراز کند از او مضرت نرسد. اگر بیند پروانه را بکشت یا در دست او هلاک شد،
دلیل که فرزندش هلاک شود.

انواع تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

حال اگر در خواب دیدید که پروانه ای را به عمد کشتید خواب شما می گوید که باطنا
نمی خواهید هوس باز و متلون شناخته شوید ولی در زندگی شما پیش می آید که
باید با هوشیاری و دانائی با آن برخورد کنید. به طور کلی پروانه بیشتر هوس است و
داشتن آن هوس بازی است و پروانه بزرگ و خوش رنگ که نقوش زیبا روی پر و بال
خویش دارد یک زن خوب روی فتان است و نوشته اند که به دنبال چنین پروانه ای دویدن
و رفتن استقبال از مهلکه است.

تعبیر خواب دیدن پروانه میان گل ها

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن پروانه میان گلها و بر فراز چمنهای سبز در خواب ، دلالت بر آن دارد که کامیاب
و پیروز خواهید شد .

تعبیر خواب گرفتن پروانه

گرفتن پروانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر پروانه ای پرواز کنان آمد و بر دست و سر شما نشست جذبه ای و هوسی شما
را اغوا می کند و فریب می دهد. گرفتن و حبس کردن پروانه در شیشه یا خشکاندن
آن در آلبوم و کتاب تقوی و پاکی و پرهیزکاری است.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن