مشاهده : 189 تعبیر خواب حرف پ RSS اشتراک:

تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پریدن ،تعبیر خواب پریدن از تاریکی به روشنایی ،تعبیر خواب پریدن داخل آب متعفن ،تعبیر خواب پریدن از جای تمیز و انواع تعبیر خواب پریدن همراه ما باشید.

دیدن پریدن در خواب نشانه ی تغییر و تحول است.اگر بیننده خواب ببیند که
می جهد و به راهی دور می رود نشان آن است که سفری در پیش داردبه
طول جهش در خواب.اگر بیننده خواب ببیند که برای جستن عصا و یا چوبی
به دست دارد به کسی تکیه می کند.در متن زیر تعبیر خواب پریدن را قرار
داده ایم.می توانید تعبیر خواب پریدن ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب پریدن از نظر معبران

تعبیر خواب پریدن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پریدن و جستن در خواب تغییر و تحول است در زندگی بیننده خواب. اگر در خواب
ببینیم که جست و خیز می زنیم و می پریم یا از زمین روی دیوار می پریم و از
دیوار روی بام به همان نسبت که بالا می رویم خواب ما از یک دگرگونی همراه
با پیشرفت خبر می دهد و اگر عکس این بود تحولی پیش می آید که در نتیجه
تنزل می یابیم.

تعبیر خواب پریدن در خانه ی دیگری

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر ببینی از خانه‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای به خانۀ دیگری که آن را هم تا
به حال ندیده‌ای پریده‌ای، یـعـنـی هلاک می‌شوی. اگر ببینی از روی دیواری
پایین پریده و سوار حیوان چهارپائی شده‌ای، یـعـنـی هلاک می‌شوی

تعبیر خواب پریدن به جای دور

پریدن به جای دور از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب ببیند که می جهد و به راهی دور می رود نشان آن است که
سفری در پیش داردبه طول جهش در خواب. اگر در خواب از خشکی به آبی صاف
و روشن جستیم که در آن آب ماهی بود و شن ریزه های کف آب دیده می شد
خوابی است بسیار امید بخش و خوب چرا که از یک پیروزی بزرگ خبر می دهد
ولی اگر آب کدر و گل آلود بودخبری است از یک شکست.

تعبیر خواب پریدن از جای تمیز

تعبیر خواب پریدن به روایت جابر مغربی

اگر ببینی از جای تمیز و پاکیزه‌ای پریده‌ای، یـعـنـی از فساد به خوبی و درستی
می‌رسی، ولی اگر ببینی از جای کثیفی پریده‌ای، یـعـنـی از خوبی و درستی به
فساد و تباهی دچار می‌شوی.

تعبیر خواب پریدن داخل آب متعفن

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر آب متعفن بود و در آن جستیم گرفتار یک بیماری فوری و ناگهانی می شویم.
همین حال است اگر از جائی روشن به تاریکی بپریم.

انواع تعبیر خواب پریدن

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید از روی چیزی می پرید ، علامت آن است که با کوشش به هر چه
که می خواهید دست می یابید . اما اگر خواب ببینید در حین پریدن به زمین
می افتید ، علامت آن است که اتفاقهای تلخ ، ادامه زندگی را ناممکن می سازد.

تعبیر خواب پریدن از تاریکی به روشنایی

تعبیر خواب پریدن به روشنایی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه بیننده خواب ببیند از جائی تاریک به محلی روشن می جهد تحولی مطلوب
پیش می آید و مشکل او گشوده می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که برای جستن
عصا و یا چوبی به دست دارد به کسی تکیه می کند. اگر آن عصا چوبی بود تکیه
گاهش محکم نیست و اگر آهنین بود محل اتکا او محکم است. به طور کلی جستن
در خواب قبول تحول است و سفر نیز نوعی تحول و دگرگونی است در زندگی زیرا
معبران کهن جستن را به سفر رفتن تعبیر کرده اند.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن