مشاهده : 108تعبیر خواب حرف پRSSاشتراک:

تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پریدن ،تعبیر خواب پریدن از تاریکی به روشنایی ،تعبیر خواب پریدن داخل آب متعفن ،تعبیر خواب پریدن از جای تمیز و انواع تعبیر خواب پریدن همراه ما باشید.

دیدن پریدن در خواب نشانه ی تغییر و تحول است.اگر بیننده خواب ببیند که
می جهد و به راهی دور می رود نشان آن است که سفری در پیش داردبه
طول جهش در خواب.اگر بیننده خواب ببیند که برای جستن عصا و یا چوبی
به دست دارد به کسی تکیه می کند.در متن زیر تعبیر خواب پریدن را قرار
داده ایم.می توانید تعبیر خواب پریدن ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب پریدن از نظر معبران

تعبیر خواب پریدن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پریدن و جستن در خواب تغییر و تحول است در زندگی بیننده خواب. اگر در خواب
ببینیم که جست و خیز می زنیم و می پریم یا از زمین روی دیوار می پریم و از
دیوار روی بام به همان نسبت که بالا می رویم خواب ما از یک دگرگونی همراه
با پیشرفت خبر می دهد و اگر عکس این بود تحولی پیش می آید که در نتیجه
تنزل می یابیم.

تعبیر خواب پریدن در خانه ی دیگری

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر ببینی از خانه‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای به خانۀ دیگری که آن را هم تا
به حال ندیده‌ای پریده‌ای، یـعـنـی هلاک می‌شوی. اگر ببینی از روی دیواری
پایین پریده و سوار حیوان چهارپائی شده‌ای، یـعـنـی هلاک می‌شوی

تعبیر خواب پریدن به جای دور

پریدن به جای دور از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب ببیند که می جهد و به راهی دور می رود نشان آن است که
سفری در پیش داردبه طول جهش در خواب. اگر در خواب از خشکی به آبی صاف
و روشن جستیم که در آن آب ماهی بود و شن ریزه های کف آب دیده می شد
خوابی است بسیار امید بخش و خوب چرا که از یک پیروزی بزرگ خبر می دهد
ولی اگر آب کدر و گل آلود بودخبری است از یک شکست.

تعبیر خواب پریدن از جای تمیز

تعبیر خواب پریدن به روایت جابر مغربی

اگر ببینی از جای تمیز و پاکیزه‌ای پریده‌ای، یـعـنـی از فساد به خوبی و درستی
می‌رسی، ولی اگر ببینی از جای کثیفی پریده‌ای، یـعـنـی از خوبی و درستی به
فساد و تباهی دچار می‌شوی.

تعبیر خواب پریدن داخل آب متعفن

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر آب متعفن بود و در آن جستیم گرفتار یک بیماری فوری و ناگهانی می شویم.
همین حال است اگر از جائی روشن به تاریکی بپریم.

انواع تعبیر خواب پریدن

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید از روی چیزی می پرید ، علامت آن است که با کوشش به هر چه
که می خواهید دست می یابید . اما اگر خواب ببینید در حین پریدن به زمین
می افتید ، علامت آن است که اتفاقهای تلخ ، ادامه زندگی را ناممکن می سازد.

تعبیر خواب پریدن از تاریکی به روشنایی

تعبیر خواب پریدن به روشنایی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه بیننده خواب ببیند از جائی تاریک به محلی روشن می جهد تحولی مطلوب
پیش می آید و مشکل او گشوده می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که برای جستن
عصا و یا چوبی به دست دارد به کسی تکیه می کند. اگر آن عصا چوبی بود تکیه
گاهش محکم نیست و اگر آهنین بود محل اتکا او محکم است. به طور کلی جستن
در خواب قبول تحول است و سفر نیز نوعی تحول و دگرگونی است در زندگی زیرا
معبران کهن جستن را به سفر رفتن تعبیر کرده اند.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟