مشاهده : 177 تعبیر خواب حرف پ RSS اشتراک:

تعبیر خواب پهلو ، دیدن پهلو در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پهلو ، دیدن پهلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پهلو ،تعبیر خواب آماس کردن پهلو ،تعبیر خواب شکستن استخوان پهلو ،تعبیر خواب سوراخ شدن پهلو و تعبیر خواب بیرون آمدن مار از پهلو همراه ما باشید.

دیدن پهلو در خواب نشانه ی زن و کنیزک است.اگر ببینید پوست پهلوی چپ وی
جدا شد و بیفتاد، دلیل که مال و عیال  تان هر دو تلف شوند. اگر بیند پهلوی وی
کوچک و ضعیف بود تاویلش به خلاف این است که گفتیم.در متن زیر تعبیر خواب
پهلو را از نظر معبران مختلف قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پهلو ما را در
سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب پهلو از نظر معبران

تعبیر خواب پهلو به روایت امام جعفر صادق

دیدن پهلو در خواب بر پنج وجه است.

اول: زن، دوم: دختر، سوم: کنیزک، چهارم: خادم، پنجم: پیرزنی که در خانه است.

تعبیر خواب آماس کردن پهلو

تعبیر خواب پهلو به روایت محمد بن سیرین

پهلو در خواب زن است. اگر بیند پهلوی چپ او آماس کرده بود، دلیل که زن و کنیزک
او هر دو آبستن شوند.

تعبیر خواب شکستن استخوان پهلو

تعبیر خواب پهلو به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی به خواب دید استخوان پهلوی او شکسته است، دلیل که از پدر یا مادر یا
عیال، وی را غم و اندوه رسد. اگر بیند پوست پهلوی چپ وی جدا شد و بیفتاد، دلیل
که مال و عیالش هر دو تلف شوند. اگر بیند هر دو پهلوی او زرد شده، دلیل که عیالش
رنجور شود.

تعبیر خواب سرخ شدن پهلو

سرخ شدن پهلو از نظر محمد بن سیرین

اگر بیند پهلوی او سرخ شده بود و پاره گوشت خون آلود از پهلوی او بیفتاد، دلیل که زن
او بچه بی هنگام بیفکند. اگر بیند هر دو دست بر پهلو نهاده، دلیل که وی را غمی سخت
رسد.

تعبیر خواب سوراخ شدن پهلو

سوراخ شدن پهلو از نظر ابراهیم کرمانی

اگر بیند پهلوی او سوراخ شده و از آن گوری بیفتاد، دلیل که او را فرزندی عالم آید و پارسا.
اگر بیند هر دو پهلوی او فراهم آمد، دلیل که وی را غم و اندوه رسد. اگر بیند پهلوی وی
قوی و بزرگ شده، دلیل بود بر درستی دین و قوت عیال او. اگر بیند پهلوی وی کوچک و
ضعیف بود تاویلش به خلاف این است که گفتیم.

تعبیر خواب بیرون آمدن مار از پهلو

تعبیر خواب به روایت جابرمغربی

اگر بیند او را پهلوهای بسیار بود، دلیل که به قدر آن زنان و کنیزان واصل شود. اگر بیند
از پهلوی او ماری بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید.

تعبیرستان و بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi