مشاهده : 154 تعبیر خواب حرف پ RSS اشتراک:

تعبیر خواب پوست ، دیدن پوست در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پوست ، دیدن پوست در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پوست ،تعبیر خواب بیرون بودن پوست بدن ،تعبیر خواب اگر ببیند پوست بدنتان سالم است ،تعبیر خواب دیدن پوست چهار پایان و انواع تعبیر خواب پوست همراه ما باشید.

دیدن پوست تن مردم درخواب، آرایش و کدخدائی مردم است ولی دیدن
پوست چهارپایان در خواب مال است. اگر در خواب دیدید که گوسفندی
ذبح شده و شما مشغول کندن پوست آن حیوان هستید نشان آن است
که از یک نفر که نسبتی با شما دارد سود می برید و بهره مند می شوید
و بهتر است.در متن زیر تعبیر خواب پوست را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب پوست ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب پوست از نظر معبران

تعبیر خواب پوست به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پوست حیوانات در خواب مال است و دارائی مگر پوست شتر که به میراث تعبیر
شده و پوست گوسفند که معاش است. اگر دیدید که بر پوست گوسفند فارغ و
بی خیال نشسته اید خواب شما می گوید که معاشتان تا مدتی تامین می شود
و از این جهت خیالی راحت خواهید داشت. چنان چه دیدید که پوستی دارید یا لباسی
پوشیده اید و یا حتی به عنوان زینت به کار برده و مثلا برای حفاظت تشک های
اتومبیلتان روی صندلی ها انداخته اید و این پوست متعلق به شتر است خواب
شما خبر از یک میراث می دهد. کسی می میرد که مرده ریگ او به شما خواهد
رسید و این بستگی به مقدار پوستی دارد که در خواب می بینید.

تعبیر خواب دیدن پوست مردم

تعبیر خواب پوست به روایت محمد بن سیرین

اگر پوست مردم سترد مال و برکت است. اگر کسی پوست تن خود را برخاسته دید،
دلیل که سر و راز وی گشاده شود و مال او تلف شود. اگر پوست تن خود را کبود یا
سیاه دید، دلیل که غمگین شود. اگر دید پوست پایش روشن بود، دلیل که کارش
خاسته شود.

تعبیر خواب دیدن پوست شتر در خواب

دیدن پوست شتر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید که فرشی بزرگ از پوست شتر دارید یا تمام صندلی های اتومبیلتان را با
پوست شتر پوشانده اید میراث بزرگی به شما می رسد و اگر این پوست کوچک بود
چیز قابل توجهی نصیب شما نمی شود.

انواع تعبیر خواب پوست

تعبیر خواب پوست به روایت حضرت دانیال

پوست تن مردم درخواب، آرایش و کدخدائی مردم است.

تعبیر خواب کندن پوست گوسفند

کندن پوست گوسفند از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید که گوسفندی ذبح شده و شما مشغول کندن پوست آن حیوان
هستید نشان آن است که از یک نفر که نسبتی با شما دارد سود می برید و بهره مند
می شوید و بهتر است اگر پوستی که می کنید مقداری گوشت هم به آن چسبیده باشد
که این پول به مصرف معاش شما می رسد و به بیننده خواب امنیت و فراغ خاطر می بخشد.

تعبیر خواب دیدن پوست چهار پایان

تعبیر خواب پوست به روایت ابراهیم کرمانی

پوست جمله چهارپایان به خواب دیدن مال است و پوست شتر میراث است از مردی
بزرگ و پوست گوسفند، صاحب را روزی است. اگر پوست درخت سبز دید، خداوندش
روزه دار است. اگر دید که پوست از مسلوخ بازگردد، دلیل که از آن کس که بدو منسوب
است، مالی بستاند. اگر دید سرائی بنا کرداز بهر پوست باز کردن، دلیل که اگر آن کس
قصاب بود در سرای او دیوار نهند. اگر معلم بود، بر کودکان ستم کند.

تعبیر خواب اگر ببیند پوست بدنتان سالم است

دیدن پوست بدن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب دیدید که پوست بدنتان سالم و خوب است و نقصی در آن نیست،
( مثل خالکوبی، زگیل، و پیسی و زخم) خواب شما از آینده ای نه چندان دور خبر
می دهد که پول دار و متنعم خواهید شد و به خیلی چیزها که آرزو دارید خواهید
رسید. چنانچه در عالم خواب پوست بدن شخص دیگری را سالم و خوش رنگ
مشاهده کردید که به نظرتان خوب و بی نقص آمد و آن چه دیگران دارند مجذوب
می شوید و احیانا حسد می ورزید.

تعبیر خواب بیرون بودن پوست بدن

تعبیر خواب پوست از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر قسمتی از پوست بدنتان بیرون و بقیه پوشیده بود رازی از شما فاش می شود.
اگر در حمام بودید و دلاک چرک زیادی از بدن شما گرفت که لوله لوله روی پوستتان
دیدید خواب شما می گوید که خرج شما زیاد می شود و هزینه زندگیتان بالا می رود.
اگر در خواب دیدید که پوست بخشی از بدنتان متورم و کبود شده اندوهی برای شما
می رسد و چنانچه دیدید پوستتان زرد شده خواب شما از یک بیماری خبر می دهد.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن