مشاهده : 152تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چاقو ،تعبیر خواب چاقو آشپزخانه ،تعبیر خواب گرفتن چاقو از دیگری ،تعبیر خواب داشتن چاقو و تعبیر خواب چاقوی تیز و براق همراه ما باشید.

امام محمدبن‌سیرین درمورد تحقق یافتن خواب ها با توجه به زمان دیدن
خواب می گوید: ۱٫خوابی که در ابتدایی شب دیده شود، حداقل بیست سال
بعد تعبیر می شود.۲٫ خوابی که در آخر شب دیده شود، تقریباً تعبیر آن زود
ظاهر می‌شود.
۳٫ خوابی که بعد از طلوع آفتاب دیده شود، تعبیر آن تا یک ماه به وقوع می‌پیوندد.
نهایت مدت تحقق خواب بیست سال است،‌ همانطو که تعبیر خواب حضرت یوسف،
پس از بیست سال تحقق یافت.در متن زیر تعبیر خواب چاقو را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب چاقو ما را در سایت پرشین وی دنبال کنید.

تعبیر خواب چاقو از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که
زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود.

تعبیر خواب دیدن چاقو در خواب

آنلی بیتون می گوید :

دیدن چاقو در خواب ، علامت دعوا و جدایی است و همچنین به زیانهای مالی
نیز دلالت دارد

تعبیر خواب داشتن چاقو

منوچهر مطیعی تهرانی ی گوید :

چنانچه خودتان چاقو داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می دهد
و می گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می زنند تا
عمل می کنند بیمناک هستید.

تعبیر خواب چاقو زنگ زده

آنلی بیتون می گوید :

دیدن چاقوهای زنگ زده در خواب ، نشانه اختلاف میان اعضای خانواده و جدایی بین
افرادی است که همدیگر را دوست می دارند

تعبیر خواب گرفتن چاقو از دیگری

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر در خواب ببینید که چاقوئی از دیگری می گیرید یا کسی به شما چاقو هدیه می کند
گویای این است که کسی به شما کمک می کند یا خودتان از دیگری کمک می گیرید.

تعبیر خواب چاقوی تیز و براق

آنلی بیتون می گوید :

دیدن چاقوی تیز و براق در خواب ، علامت آن است که دشمنان همواره در اطراف
شما خواهند بود .

تعبیر خواب اگر چاقویی در جیب یا کشو میزتان باشد

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

چنانچه چاقوئی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواستید از خود
دفاع کنید کسی هست که به شما نزدیک است و از شما بد می گوید و بد شما
را می خواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می یابید.

تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو

نظر آنلی بیتون در مورد زخمی شدن با چاقو :

تعبیر خواب چاقو آشپزخانه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری
داریم. چاقو بسته و بی خطر نعمت است و چاقوی کوچک نعمت مختصری است
که به شما می رسد. چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه است و چنانچه
ببینید چاقوئی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما می شود.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پارو ، دیدن پارو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پارو ، دیدن پارو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پارو ،تعبیر خواب دیدن پاروی شکسته در خواب ،تعبیر خواب پارو به دست داشتن ،تعبیر خواب پارو کردن جو و گندم و انواع تعبیر خواب پارو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پاسبان ، دیدن پاسبان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پاشنه ، دیدن پاشنه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالتو ، دیدن پالتو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالان ، دیدن پالان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پای ، دیدن پای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر پهن ، دیدن پر پهن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر ، دیدن پر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرتقال ، دیدن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرده ، دیدن پرده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟