مشاهده : 104تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
باتعبیر خواب چراغ ،تعبیر خواب داشتن چراغ در دست ،تعبیر خواب دیدن چراغ زیاد در شهر و تعبیر خواب اگر مرد یا زنی در خواب چراغ ببیند همراه ما باشید.

دیدن چراغ در خواب نشانه ی منفعت و فرزند است. اگر در خواب بیینید
در شهر چراغ زیاد است، نشانه ی عادل بودن حاکم آن شهر است و برای
مردم شهر عشرت و نشاط زیاد است.دیدن افروختن چراغ در خواب خوب
و نیکوست.چراغ دیدن در خواب برای مردان همسر دلسوز و برای زنان همسر
کاردان می باشد. در متن زیر بصورت کامل تعبیر خواب چراغ را از نظر معبران
مختلف قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب چراغ ما را در سایت پرشین وی
بخوانید.

تعبیر خواب چراغ از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر مردی مجرد در خواب ببیند که چراغ افروخته یا چراغی را می افروزد زنی
در زندگیش پیدا می شود یا عاشق می شود و ازدواج می کند. افروختن چراغ
در خواب نیکو است همین طور است چراغ افروخته در اتاق داشتن و دیدن.

تعبیر خواب دیدن چراغ در خواب

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق 

دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است.

اول: پادشاه. دوم: قاضی. سوم: فرزند. چهارم: عروسی. پنجم: ولایت.
ششم: سرای. هفتم: مهتر. هشتم: شادی. نهم: علم. دهم: توانگری.
یازدهم: عیش خوش. دوازدهم: کنیزک. سیزدهم: منفعت. چهاردهم: آن
چه بیند همچنان است.

تعبیر خواب اگر مرد یا زنی در خواب چراغ ببیند

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

چراغ در خواب بنا به نوشته معبران کهن برای مرد همسر کاردان و عاقل
و مدبر است و برای زن شوهری دل سوز و دوستدار و مهربان و علاقه مند
به خانه و خانواده چنان چه دختر جوانی چراغ بخصوص چراغ روشن در خواب
ببیند خوستگاری مناسب پیدا می کند.

انواع تعبیر خواب چراغ

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی 

چراغ در خواب،خادم خانه است

تعبیر داشتن چندین چراغ در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

برخی دیگر از معبران نوشته و متذکر شده اند که داشتن چندین چراغ ،
وجود چندین فرزند را نوید می دهد. لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن
ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است چون تهیه و تدبیر کاری است امید بخش
که در آینده شما را به نعمت و رفاه و آسودگی می رساند.

تعبیر خواب سجده کردن بر چراغ

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی بر تنور یا آتش و یا چراغ سجده می‌کنی، یـعـنـی به زن‌ها خدمت می‌کنی.

تعبیر خواب دیدن چراغ زیاد در شهر

تعبیر خواب به روایت جابرمغربی
اگر بیند از آتش زنه چراغ برافروخت، دلیل که اگر زن دارد فرزندش آید. اگر غریب
است، زن کند یا کنیزک خرد. اگر در سفر غایب دارد به سلامت بازآید. اگر بیند
در شهر چراغ بسیار است، دلیل که پادشاه ولایت عادل است و قاضی منصف
و مردم شهر عشرت و نشاط بسیار است.

تعبیر خواب داشتن چراغ در دست

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر در خواب ببینید که چراغی در دست دارید و راه می روید نشان آن است
که به سفری پر سود می روید یا ماموریتی به شما می دهند که برای شما
پیروزی می آورد و چنان چه تاجر و کاسب باشید کسبی پرسود خواهید داشت.

تعبیر خواب چراغ کم نور

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی چراغ می‌سوزد ولی نوری ندارد و تاریک است یـعـنـی کدبانو یا زن یا خدمتکار دچار رنج و زحمت می‌شوند.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟