مشاهده : 211 تعبیر خواب حرف چ RSS اشتراک:

تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
باتعبیر خواب چراغ ،تعبیر خواب داشتن چراغ در دست ،تعبیر خواب دیدن چراغ زیاد در شهر و تعبیر خواب اگر مرد یا زنی در خواب چراغ ببیند همراه ما باشید.

دیدن چراغ در خواب نشانه ی منفعت و فرزند است. اگر در خواب بیینید
در شهر چراغ زیاد است، نشانه ی عادل بودن حاکم آن شهر است و برای
مردم شهر عشرت و نشاط زیاد است.دیدن افروختن چراغ در خواب خوب
و نیکوست.چراغ دیدن در خواب برای مردان همسر دلسوز و برای زنان همسر
کاردان می باشد. در متن زیر بصورت کامل تعبیر خواب چراغ را از نظر معبران
مختلف قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب چراغ ما را در سایت پرشین وی
بخوانید.

تعبیر خواب چراغ از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر مردی مجرد در خواب ببیند که چراغ افروخته یا چراغی را می افروزد زنی
در زندگیش پیدا می شود یا عاشق می شود و ازدواج می کند. افروختن چراغ
در خواب نیکو است همین طور است چراغ افروخته در اتاق داشتن و دیدن.

تعبیر خواب دیدن چراغ در خواب

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق 

دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است.

اول: پادشاه. دوم: قاضی. سوم: فرزند. چهارم: عروسی. پنجم: ولایت.
ششم: سرای. هفتم: مهتر. هشتم: شادی. نهم: علم. دهم: توانگری.
یازدهم: عیش خوش. دوازدهم: کنیزک. سیزدهم: منفعت. چهاردهم: آن
چه بیند همچنان است.

تعبیر خواب اگر مرد یا زنی در خواب چراغ ببیند

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

چراغ در خواب بنا به نوشته معبران کهن برای مرد همسر کاردان و عاقل
و مدبر است و برای زن شوهری دل سوز و دوستدار و مهربان و علاقه مند
به خانه و خانواده چنان چه دختر جوانی چراغ بخصوص چراغ روشن در خواب
ببیند خوستگاری مناسب پیدا می کند.

انواع تعبیر خواب چراغ

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی 

چراغ در خواب،خادم خانه است

تعبیر داشتن چندین چراغ در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

برخی دیگر از معبران نوشته و متذکر شده اند که داشتن چندین چراغ ،
وجود چندین فرزند را نوید می دهد. لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن
ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است چون تهیه و تدبیر کاری است امید بخش
که در آینده شما را به نعمت و رفاه و آسودگی می رساند.

تعبیر خواب سجده کردن بر چراغ

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی بر تنور یا آتش و یا چراغ سجده می‌کنی، یـعـنـی به زن‌ها خدمت می‌کنی.

تعبیر خواب دیدن چراغ زیاد در شهر

تعبیر خواب به روایت جابرمغربی
اگر بیند از آتش زنه چراغ برافروخت، دلیل که اگر زن دارد فرزندش آید. اگر غریب
است، زن کند یا کنیزک خرد. اگر در سفر غایب دارد به سلامت بازآید. اگر بیند
در شهر چراغ بسیار است، دلیل که پادشاه ولایت عادل است و قاضی منصف
و مردم شهر عشرت و نشاط بسیار است.

تعبیر خواب داشتن چراغ در دست

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر در خواب ببینید که چراغی در دست دارید و راه می روید نشان آن است
که به سفری پر سود می روید یا ماموریتی به شما می دهند که برای شما
پیروزی می آورد و چنان چه تاجر و کاسب باشید کسبی پرسود خواهید داشت.

تعبیر خواب چراغ کم نور

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی چراغ می‌سوزد ولی نوری ندارد و تاریک است یـعـنـی کدبانو یا زن یا خدمتکار دچار رنج و زحمت می‌شوند.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi