مشاهده : 126 تعبیر خواب حرف چ RSS اشتراک:

تعبیر خواب چرک ، دیدن چرک در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چرک ، دیدن چرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چرک ،تعبیر خواب دیدن صورت چرکین ،تعبیر چرک شدن سر و تن در خواب ،تعبیر خواب جامه چرکین وتعبیر خواب شستن چرک دست و لباس همراه ما باشید.

قبل از هر چیز لازم است بدانیم حقیقت خواب چیست. خواب یکی از آیات
و نشانه‌های خداوند است. هنگامی‌که انسان به خواب فرو می‌رود، روح
از پنجره جسم خارج شده و به طرف عالم بالا و آسمان‌ها به پرواز درمی‌آید
و هر آنچه را که روح در این سیر و سیاحت مشاهده می‌کند، به شکل خواب
در ذهن شخص مجسم می‌شود.در قسمت زیر بطور کامل تعبیر خواب چرک
را از نظر معبران مختلف قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب چرک ما را در
سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چرک از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
چرک، آلودگی جسمی و روحی است و کراهتی است که نا خودآگاه از مشاهده
نتیجه اعمال خویش و دیگران در ما پدید می آید. این کراهت و انزجار در خواب های
ما به صورت چرک بر لباس و اشیا مورد مصرفمان ظاهر می شود. چنان چه ببینیم
لباس ما چرک است خواب ما از رنج و غم و غصه حاصل از اعمال و رفتار خودمان
خبر می دهد.

تعبیر خواب جامه چرکین

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین
هر که در خواب بیند که جامه چرکین داشت، دلیل که آن مرد فسادکار است.
اگر کسی بیند جامه او به چرک یا چیزی دیگر آلوده بود، دلیل بود بر تباهی دین
و دنیای او. اگر بیند چرک جامه او به سبب مردگان بود، دلیل بر فساد دین و صلاح
دین بود.

تعبیر دیدن سفره ی چرکین در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر در خواب ببینیم که سفره ای گسترده اند و سفره چرک است و کثیف نشان
آن است که در امر معاش ما خللی پیدا می شود و از این رهگذر غصه دار می شویم
و چنان چه مشاهده کنیم تخت خواب و روتختی ما چرک است همین طور لحاف و تشک
و اشیا دیگری که ابزار خوابیدن هستند کثیف شده اند گویای آن است که در محیط خانه
و خانواده ناراحت می شویم و بین ما و همسرمان اختلاف پدید می آید.

تعبیر چرک شدن سر و تن در خواب

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
چرک در خواب دیدن بر سر و تن غم و اندوه است و دیدن چرک بر تن هیچ خیر
و منفعت نباشد.

تعبیر خواب چرک شدن دست ها

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

چنان چه در خواب ببینیم که دست هایمان چرک و کثیف است اگر دست چپ باشد
از جانب برادرمان آزردگی خاطر پیدا می کنیم و اگر دست راست فرزندمان ما را ناراحت
و غصه دار خواهد کرد ولی کلا دو دست کثیف گویای این هستند که در آینده عملی خلاف
انجام می دهیم و دست به کاری می زنیم که در نتیجه اندوهگین و ناراحت می شویم.

تعبیر چرک دیدن در خواب

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر لباس چرک و کثیف از هر نوعی که باشد، غم و اندوه است،‌‌‌‌‌

تعبیر خواب دیدن صورت چرکین

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر صورت، کثیف بود، نزد مردم خجالت زده می شویم و کاری می کنیم که دیگران
پشت سرمان حرف خواهند زد و بد خواهند گفت.

تعبیر پریدن از جای کثیف

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از جای کثیفی پریده‌ای، یـعـنـی از خوبی و درستی به فساد و تباهی
دچار می‌شوی.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

شستن و پاک کردن چرک لباس و دست و رو در خواب نیکو است زیرا گویای مجاهده ای
است که برای رفع و دفع آلودگی ها و ناپاکی های خویش به عمل می آوریم. اگر کسی
در خواب ببیند که پیراهنش چرک است از جانب همسرش ناراحت و نگران می شود
و چنان چه زنی این خواب را ببیند با شوهرش اختلاف نظر پیدا می کند و اندوهگین
می شود.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
موههایی زیبا و درخشان ، سریع تر و راحت تر از همیشه !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
پرومکس