مشاهده : 85تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چسب ، دیدن چسب در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چسب ، دیدن چسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
باتعبیر خواب چسب ،تعبیر مالیده شدن چسب به دست،تعبیر چسباندن تخته با چسب چوب و تعبیر خواب چسباندن همراه ما باشید.

خواب پیامبران وحی بود، چنان‌که فرمان قربانی کردن حضرت اسماعیل، در خواب
به حضرت ابراهیم وحی شد. خداوند متعال گاهی با رؤیاهای صادقه برخی بندگانش
را نیز راهنمایی می‌کند.بنابراینهمان رویاهای صادقه هستند باید آن‌ها را به‌منزله پاداش و جزایی
از جانب خداوند متعال تلقی کرد.درمتن زیر تعبیر خواب چسب را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب چسب ما را در
سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب چسب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

چسب در خواب شما زن یا مردی است خیر و نیکوکار و مصلح که نیکی می کند
و می کوشد گسیختگی زندگی دیگران را ترمیم کند و گسستگی ها را از بین ببرد.

تعبیر خواب چسباندن کاغذ دیواری با چسب

اگر در خواب ببینید که با چسب کاغذ دیواری را می چسبا نید به کمک همان انسان
نیکو کار به زندگی سر و سامان می بخشید.

تعبیر چسباندن تخته با چسب چوب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر اتاق در خواب متعلق به خودتان باشد به دیگری این خدمت را انجام می دهید
و اگر اتاق غریبه باشد به زندگی خودتان سامان می دهید. تخته و چوب در خواب
مردی منافق و دروغگو است.چنان چه در خواب بینید که با چسب چوب و تخته یا
یک شئی چوبی را می چسبانید به یاری همان مرد مصلح اختلاف خودتان را با
مردی دروغگو و منافق ازبین می برید و صلح و آشتی می کنید و اگر چنین منافقی
در زندگی خود شما نیست بین دیگران صلح برقرار می دارید.

تعبیر خواب چسباندن کاغذ

اگر در خواب ببینید که کاغذها را به هم می چسبانید کاری بیهوده و عبث انجام

می دهید معهذا از یاری آن مرد مصلح بهره مند می شوید اگر چه محبت او را از
بین می برید.

تعبیر چسباندن عکس با چسب به دیوار

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر ببینید به کمک چسب عکسی به دیوار یا آلبوم می چسبانید، اگر عکس خودتان
باشد سبب شهرت دیگری می شوید و اگر عکس دیگری باشد با وساطت آن خیر و
نیکو کار خودتان علم می شوید.

تعبیر مالیده شدن چسب به دست

اگر به دستتان چسب مالیده شده بود به طوری که انگشتانتان به هم می چسبید
در مال شخصی نیکو کار دست درازی می کنید و اگر لب هایتان چسبیده بود دروغ

می گوئید و ناسپاسی می کنید.

تعبیر خواب چسب زدن به کفش

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر دیدید به کفش خود چسب می زنید به سفر می روید و در این سفر با مردی خوب
آشنا می شوید یا با زنی نیکو کار و شریف برخورد می نمائید.

تعبیر خواب چسباندن

چسباندن: شما به یک فردی که پیشترها آشنا بوده اید دوبار نزدیک میشوید

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چپاول و تعبیر خواب به تاراج بردن اموال از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرم ، دیدن چرم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرک ، دیدن چرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چای ، دیدن چای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چسب ، دیدن چسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چشمه ، دیدن چشمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه ، دیدن چینه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟