مشاهده : 67تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چلچله ،تعبیر شنیدن صدای چلچله(پرستو)در خواب، تعبیر خواب لانه کردن پرستو در خانه و تعبیر خواب کشتن چلچله(پرستو) همراه ما باشید.

دیدن پرستو یا همان چلچله در خواب میمون و مبارک است.اگر در خواب
صدای پرستو را بشنوید ولی خودش را نبینید از کسی که دوستش دارید
و مدتی است از او دور مانده اید خبری به شما خواهد رسید.دیدن پرستو
در خواب خوب است ولی دیدن پرستوهای زیادی که در آسمان از سویی
به سوی دیگر پرواز می کنند حسرت است.در متن زیر تعبیر خواب پرستو (چلچله)
را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب چلچله ما را در سایت پرشین وی دنبال کنید.

تعبیر خواب چلچله از نظر معبران

تعبیر خواب چلچله به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
پرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است
و خواب میمون و مبارکی است.

تعبیر شنیدن صدای چلچله(پرستو) در خواب

صدای پرستو در خواب صدای دوست عزیز سفر رفته است. اگر در خواب صدای
پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید از کسی که او را دوست دارید و مدتی دور
مانده اید خبری خوشحال کننده دریافت می دارید یا از سفر رفته ای نامه
می رسد که شما را شاد می کند.

تعبیر خواب دیدن پرستوی زیاد در آسمان

خانم ایتانوس معبر یونانی :

دیدن پرستو خوب است ولی مشاهده تعداد زیادی پرستو در پهنه آسمان که
از سوئی به سوئی پرواز می کنند حسرت خوردن است و مشهده کامروایی دیگران.

تعبیر دیدن پرستو ماده در خواب

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن پرستو در خواب ، مردی توانگر باخرد است . اگر پرستو ماده بیند ،
زنی توانگر با خرد است . اگر بیند پرستو از وی بپرید ، دلیل که از مردی توانگر
جدا گردد . اگر بیند پرستو در دست او بمرد ، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند .

تعبیر خواب لانه کردن پرستو (چلچله) در خانه

روایت ابراهیم کرمانی از لانه کردن چلچله در خواب

اگر پرستو در خانه شما لانه کرد عاشق می شوید یا چنان انگیزه شوق آمیزی
در زندگی شما پدید می آید که سر از پا نمی شناسید. چنانچه لانه خالی پرستو
را در سقف ایوان و اتاق دیدید و در خواب دانستید که آن اتاق یا ایوان به شما تعلق
دارد عشق و محبتی در دل شما ضعف و سستی می گیرد.

تعبیر دیدن پرستو در خواب برای  دختران و پسران مجرد

خانم ایتانوس معبر یونانی :

برای دختران جوان بهترین خواب این است که ببینند پرستوئی بر سقف اتاق
یا ایوان خانه آن ها لانه می کند. این خواب نوید عشق و ازدواج است و همچنان که
آن پرستو لانه سازی می کند کانون گرمی برای بیننده خواب تدارک می شود.
برای مردان مجرد و پسران جوان نیز دیدن پرستو نوید عشق و ازدواج است.

تعبیر خواب گرفتن چلچله از دیگری

ابن سیرین می گوید

اگر کسی در خواب دید که از دیگری پرستو گرفت نشان آن است که با
عزیزی انس و الفت می گیرد.به کسی که دوستش دارد نزدیک می شود.

تعبیر خواب کشتن چلچله (پرستو)

خانم ایتانوس معبر یونانی در مورد کشتن چلچله می گوید :

اگر کسی ببیند که پرستو را کشت یا پرستوئی در دست داشت و از دستش
گریخت و رفت و در هوا ناپدید شده و یا پرستو را از لانه اش با چوب و تکان دادن
دست راند خوب نیست و نشان آن است که بیننده خواب امید بزرگی را از دست
می دهد یا بین او و کسی که زیاد دوستش دارد جدائی می افتد دیدن جوجه های
پرستو در لانه نیز همین تعابیر را دارد و دارای میمنت است.

تعبیر خواب فرا گرفتن پرستو

جابر مغربی گوید :

اگر بیند پرستوئی را فراگرفت ، دلیل که از غم ها فرج یابد و از ترس و بیم ایمن گردد .

اگرچلچله در خواب دیدید

تعبیر خواب چلچله و خانم ایتانوس معبر یونانی می گفت:

پرستو سمبل تمام چیزها و حوادث خوبی است که به طور غیر منتظره و ناگهانی
در زندگی بیننده خواب ظاهر می شوند. این درست است چون پرستو در پرواز بسیار
سریع است و در یک لحظه می آید و به درون لانه خود می رود، این سرعت پرواز
می تواند نمود خارق عادات در زنگی ما باشند.

بانک جامع تعبیر خواب. تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جهیزیه ،تعبیر خواب جهیزیه عروس ،تعبیر خواب جهیزیه مجلل و تعبیر خواب جهیزیه فقیرانه همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جو ، دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جواز ، دیدن جواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوال ، دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوی ، دیدن جوی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیرجیرک ، دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟