مشاهده : 374 تعبیر خواب حرف چ RSS اشتراک:

تعبیر خواب چکمه ، دیدن چکمه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چکمه ، دیدن چکمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چکمه ،تعبیر خواب چکمه سیاه ،تعبیر خواب چکمه نو و کهنه ،تعبیر خواب دیدن چکمه در زمستان و تعبیر خواب دیدن چکمه در پای دیگری همراه ما باشید.

خواب یکی از آیات و نشانه های خداوند است و هنگامی که می خوابیم
روح از جسم خارج شده و به عالم بالا و آسمان ها میرود و هرچیزی را که
در این سیر و سیاحت می بیند بصورت خواب در عالم بیداری به یاد می آورد
پس دیدن خواب های مختلف خارج از اراده ی انسان است و هیچ کس را
بخاطر خواب که می بیند مجازات نمی کنند.در متن زیر تعبیر خواب چکمه را
قرار داده ایم می تولنید تعبیر خواب چکمه ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چکمه از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب چکمه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

برخی از معبران نوشته اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است که می تواند
شوهرش را در زندگی به پیروزی های بزرگ برساند. جمعی دیگر از معبران معتقدند
که چکمه قدرت و هیبت مرد است و عاملی است که قدرت و شوکت مرد را تاکید
می کند و جلوه می دهد.

تعبیر خواب چکمه دیدن در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

چکمه

چکمه نو : خبرهای خوشایند

خیلی تنگ : زندگی مشکل

چکمه مستعمل : کسی شما را آزار خواهد داد

خریدن چکمه : جاده در انتظار شماست

پاک کردن آن : عشق

هدیه کردن آن : ضرر و زیان

تعمیر کردن چکمه : انجام کارهای خیر

تعبیر خواب چکمه دیدن زن در خواب

چکمه برای زن نیز شوکت و آبرو است و اعتبار و ارزشی که در خانه و خانواده
و بین زنان دیگر دارد و چنانچه شاغل باشد شغل و حرفه او است.

تعبیر خواب دیدن چکمه در پای دیگری

آنلی بیتون می گوید :

اگر در خواب چکمه خود را در پای دیگری ببینید ، نشانه آن است که رقیبی
معشوق شما را مجذوب خود می کند .

تعبیر خواب چکمه سیاه

اگر چکمه سیاه باشد شوکت و بزرگی است. اگر زرد باشد غم و بیماری است
و اگر سرخ باشد خشم و غضب و هیجان است.

تعبیر خواب دیدن چکمه در زمستان

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر چکمه در زمستان، خیر می‌باشد، ولی در تابستان، تعبیرش غم و اندوه است.

تعبیر خواب چکمه نو وکهنه

دیدن پوشیدن چکمه ای نو در خواب ، علامت آن است که در معاملات خود پیروز
می شوید . یا نشانه آن است که سرپرست خانواده طلب دستمزد بیشتری از شما می کند .

دیدن چکمه کهنه و پاره در خواب ، نشانه آن است که دامی بر سر راه شما پهن
شده است ، ممکن است به بیماری مبتلا شوید .

تعبیر خواب چکمه با رنگ های غیر متعارف

دیدن چکمه با رنگ های غیرمتعارف در خواب خوب نیست.

تعبیر خواب چکمه ی چرمی

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی چکمۀ چرمی داری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi