مشاهده : 151تعبیر خواب حرف خRSSاشتراک:

تعبیر خواب خوک , دیدن خوک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خوک , دیدن خوک در خواب چه تعبیری دارد؟
شتید برای شما هم پیش امده باشد که در خواب ببینید خوک دارید و یا در حال خوردن گوشت خوک هستید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن خوک در خواب آورده اند . ابراهیم کرمانی بودن در میان چند خوک را به بزرگی رسیدن می داند .منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب خوک می گوید بودن خوک در خانه به معنای رسیدن به پول است و خوردنش در خواب نماد پول حرام است .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب خوک به روایت معبران

کارل گوستاو یونگ معتقد است خوک در خواب نماد خودخواهی می باشد .اگر در خواب خود خوک دیدید یعنی باورهایی که به انها معتقدید غلط است .از طرفی خوک رابطه با یک مرد هم تعبیر شده است و اینگونه بیان می شود که رابطه ای که در ان هستید در واقعیت ان طور که فکر می کنید نیست .

تعبیر دیدن بچه خوک در خواب

ابراهیم کرمانی می گوید

دیدن بچه خوک در خواب غم است .

تعبیر خوردن شیر خوک در خواب

ابراهیم کرمانی می گوید

خوردن شیر وی در خواب به معنای غم است،

تعبیر خوردن گوشت خوک در خواب

ابراهیم کرمانی می گوید

اگر بیند که گوشت خوک می خورد، دلیل که مال حرام خورد.

منوچهر تهرانی می گوید

اگر خواب ببینید گوشت خوک می خورید پولی به شما می رسد که حرام است اما شما ریشه و منبع و اصل آن را نمی شناسید معهذا می دانید پول درستی نیست.

تعبیر دیدن خوک در خواب

ابراهیم کرمانی می گوید

اگر بیند که خوکان را از جائی به جائی می برد، دلیل است احوال دنیای او نیکو شود، لیکن دینش بد گردد.

اگر بیند در میان خوکان می گردید، دلیل که خرم گردد، به جهت مالی که او را از ظلم حاصل شود. اگر بیند که در میان خوکان نشسته بود، دلیل است بر دشمن غالب شود و بزرگی یابد. اگر بیند که خوک از پس پشت وی درآمد و از پیش او بیرون شد، دلیل که مرادی پلید و زشت او را حاصل شود. اگر بیند که پوست خوک کسی به وی داد، دلیل که مال حرام یابد. اگر بیند که شبان خوک بود، دلیل است بر گروهی بدفعل بد دیانت مهتر و فرمانروا شود.

آنلی بیتون می گوید :

دیدن خوک چاق در خواب ، علامت آن است که به سرعت در زندگی و شغل شما دگرگونیهایی ایجاد می شود .

دیدن خوک لاغر ، نشانه آن است که با فرزندان خود اختلاف پیدا می کنید .

دیدن ماده خوک و خوکهای تازه زا در خواب ، نشانه آن است که در کارهای خود پیشرفت خواهید کرد .

دیدن خوکی چاق و سالم در خواب ، نشانه  آن است که توفیقی مطلوب در زندگی خواهید داشت .

اگر خواب ببینید خوکی در گل و لای حرکت می کند ، علامت آن است که معاشرینی مردم آزار خواهید داشت . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که دوستی حسود ولی ثروتمند خواهد یافت .

تعبیر خواب خوک به روایت محمد بن سیرین

خوک درخواب مردی است به قوت و توانگر، لکن دون همت و بی خبر است و خوک خانگی مرد است فراخ دل، لکن پلید و بدفعل باشد و بی دین و بی دیانت است. اگر بیند که خوکان را در جایگاهی نگاه داشت و رها نمی کرد که پراکنده شوند، دلیل است مال بسیار از حرام جمع کند.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن خوک به ظالمی حاجتی افتد وبه وی زیانی رسد

تعبیر خواب خوک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

خوک در خواب مالی است زیاد ولی حرام. پولی است فراوان که از طریق نامشروع و خلاف حتی به عدد جنایت جمع آوری شده و خودش مردی است در نهایت کثافت و پلیدی که با وجود داشتن ثروت زیاد هم کثیف می خورد و هم کثیف زندگی می کند و هم گذشته ای آلوده دارد و هم آینده ای نکبت بار. داشتن خوک موانست و موالفت با چنین آدمی است و از جهت دیگر اندوختن پولی است که از راه نادرست کسب شده باشد.

جابر مغربی گوید :

اگر خواب بیند که با خوک صحرائی جنگ می کرد ، دلیل است که با مهتری دون و ستمگر او را خصومت افتد . اگر بیند موی خوک یا پوست یا استخوان او داشت ، یعنی مال حلال به او می رسد

تعبیر شنیدن صدای خوک در خواب

آنلی بیتون می گوید :

شنیدن صدای خوک در خواب ، نشانه آن است که در اثر مرگ کسی احساس نومیدی خواهید کرد .

تعبیر غذا دادن به خوک در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید به خوکها غذا می دهید . نشانه آن است که بر تعلقات شخصی شما افزوده خواهد شد .

تعبیر خرید و فروش خوک در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید خوک خرید و فروش می کنید ، نشانه آن است که با انجام کارهایی دشوار ، ثروت قابل ملاحظه ای گرد می آورید .

تعبیر خوک داشتن در خواب

منوچهر تهرانی می گوید

اگر در خواب ببینید که خوک در خانه یا جائی دیگر دارید که آن خوک متعلق به شما باشد پولی فراوان به شما می رسد و اگر ببینید خوکان بسیار دارید یا در خوکدانی هستید که آنها هستند و یا خوکدانی متعلق به شما می باشد ثروتی تحصیل می کنید
که حرام است ولی موجب شادی و خوشحالی شما می شود.
خوک رانی نیز تحصیل مال حرام، پول ناثواب و عیش و کامروائی خوکانه است.

به هر حال دیدن خوک در خواب مال حرام است و عیش و کامروائی
است به صورت زشت و ناپسند.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جهنم ،تعبیر خواب فریاد زدن در جهنم ،تعبیر خواب اگر ببینید دوستتان در جهنم است و تعبیر خواب اگر ببینید در جهنم هستید همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جنین ، دیدن جنین در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جو ، دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جواز ، دیدن جواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوال ، دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوی ، دیدن جوی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیرجیرک ، دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟