مشاهده : 90تعبیر خواب حرف دالRSSاشتراک:

تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید در دامی گرفتار شده اید و یا در حال گستردن دام برای حیوانات هستید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن دام در خواب آورده اند .آنلی بیتون می گوید گذاشتن دام . تله برای حیوانات در خواب یعنی برای انجام کارهای خود از دسیسه استفاده می کنید . منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب دام می گوید دام در خواب نماد گرفتاری می باشد .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب دام به روایت معبران

در روانشناسی یونگ آمده است افتادن در دام در خواب بعنی خطری شما را تهدید می کند و باید بیشتر مراقب خود باشید و هم چنین موضوعی وجود دارد که مانع می شود تا شما به اهدافتان برسید .شاید شما کارهای نادرستی می کنید که مانع از موفقیت شما می شود و باید بیشتر دقت کنید .

تعبیر حیوان به دام افتاده در خواب

تعبیر خواب دام به روایت جابرمغربی 

اگر جانوری از جمله حیوانات با دام بگرفت، آن کس را که به آن جانور منسوب است به مکر و حیلت به چنگ آورده، مطیع و فرمانبر خود کند.

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید حیوانی را به دام انداخته اید ، علامت آن است که برای به ثمر رسیدن طرحهای خود از دسیسه استفاده می کنید .

تعبیر پهن کردن دام در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید برای شکار حیوانی دام می گسترانید ، علامت آن است که برای به ثمر رسیدن طرحهای خود از دسیسه استفاده می کنید .

منوچهر تهرانی می گوید

اگر ببینید که دام برای شکار گسترده اید که دیگران را بیازارید و مبتلا کنید، این دام گستری نشانه توفیق و استحصال نیست.

تعبیر دیدن دام در خواب

آنلی بیتون می گوید :

دیدن دام خالی در خواب ، نشانه آن است که دچار فقر می شوید.

دیدن دامی پاره در خواب ، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده شما بیمار خواهد شد .

منوچهر تهرانی می گوید

دیدن دام در خواب به معنای گرفتاری می باشد.

تعبیر خواب دام به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر دامی دیدید که ندانستید به چه کسی تعلق دارد با مشکلی رو به رو می شوید. اگر رشته دام را
در دست داشتید نوشته اند که رشته کاری به دستتان می افتد که به صلاح خود شما و دیگران نیست.

ابن سیرین می گوید

دام اگر بیند، مکر وحیلت بود.

تعبیر به دام افتادن در خواب

منوچهر تهرانی می گوید

اگر دیدید که خودتان به دام افتادید گرفتار و مبتلا می شوید. دام برای صید ماهی خوب است به شرط آن
که ماهی صید کنید. اگر دام بیافکنید و ماهی صید نکنید ناکامی و شکست است.

تعبیر خواب دام  به روایت محمد بن سیرین 

اگر در خواب دیدید پایتان در دام گیر کرده است ، یعنی دچار مکر و حیله می شوید.
اگر بیند پایش از دام گشوده گشت، تاویلش به خلاف این بود.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چلچراغ دیدن در خواب از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلو ، دیدن چلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلوار ، دیدن چلوار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلاق ، دیدن چلاق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چیت ، دیدن چیت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه دان ، دیدن چینه دان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوبک ، دیدن چوبک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنبره ، دیدن چنبره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغندر ، دیدن چغندر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمن ، دیدن چمن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمدان ، دیدن چمدان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنار ، دیدن چنار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چماق ، دیدن چماق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگال ، دیدن چنگال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوب پنبه ، دیدن چوب پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟