مشاهده : 147 تعبیر خواب حرف دال RSS اشتراک:

تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید در دامی گرفتار شده اید و یا در حال گستردن دام برای حیوانات هستید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن دام در خواب آورده اند .آنلی بیتون می گوید گذاشتن دام . تله برای حیوانات در خواب یعنی برای انجام کارهای خود از دسیسه استفاده می کنید . منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب دام می گوید دام در خواب نماد گرفتاری می باشد .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب دام به روایت معبران

در روانشناسی یونگ آمده است افتادن در دام در خواب بعنی خطری شما را تهدید می کند و باید بیشتر مراقب خود باشید و هم چنین موضوعی وجود دارد که مانع می شود تا شما به اهدافتان برسید .شاید شما کارهای نادرستی می کنید که مانع از موفقیت شما می شود و باید بیشتر دقت کنید .

تعبیر حیوان به دام افتاده در خواب

تعبیر خواب دام به روایت جابرمغربی 

اگر جانوری از جمله حیوانات با دام بگرفت، آن کس را که به آن جانور منسوب است به مکر و حیلت به چنگ آورده، مطیع و فرمانبر خود کند.

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید حیوانی را به دام انداخته اید ، علامت آن است که برای به ثمر رسیدن طرحهای خود از دسیسه استفاده می کنید .

تعبیر پهن کردن دام در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید برای شکار حیوانی دام می گسترانید ، علامت آن است که برای به ثمر رسیدن طرحهای خود از دسیسه استفاده می کنید .

منوچهر تهرانی می گوید

اگر ببینید که دام برای شکار گسترده اید که دیگران را بیازارید و مبتلا کنید، این دام گستری نشانه توفیق و استحصال نیست.

تعبیر دیدن دام در خواب

آنلی بیتون می گوید :

دیدن دام خالی در خواب ، نشانه آن است که دچار فقر می شوید.

دیدن دامی پاره در خواب ، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده شما بیمار خواهد شد .

منوچهر تهرانی می گوید

دیدن دام در خواب به معنای گرفتاری می باشد.

تعبیر خواب دام به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر دامی دیدید که ندانستید به چه کسی تعلق دارد با مشکلی رو به رو می شوید. اگر رشته دام را
در دست داشتید نوشته اند که رشته کاری به دستتان می افتد که به صلاح خود شما و دیگران نیست.

ابن سیرین می گوید

دام اگر بیند، مکر وحیلت بود.

تعبیر به دام افتادن در خواب

منوچهر تهرانی می گوید

اگر دیدید که خودتان به دام افتادید گرفتار و مبتلا می شوید. دام برای صید ماهی خوب است به شرط آن
که ماهی صید کنید. اگر دام بیافکنید و ماهی صید نکنید ناکامی و شکست است.

تعبیر خواب دام  به روایت محمد بن سیرین 

اگر در خواب دیدید پایتان در دام گیر کرده است ، یعنی دچار مکر و حیله می شوید.
اگر بیند پایش از دام گشوده گشت، تاویلش به خلاف این بود.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن