مشاهده : 4435 تعبیر خواب حرف دال RSS اشتراک:

تعبیر خواب درب , دیدن درب در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب درب , دیدن درب در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش امده باشد که در خواب ببینید در حال قفل کردن دری هستید و یا در خواب خود دری بزرگ را مشاهده کنید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن در در خواب اورده اند .ابن سیرین می گوید شکستن درب در خواب به معنای مصیبت است .منوچهرتهرانی درباره تعبیر خواب درب می گوید عوض شدن در خانه به این معناست که زنی ناشناس در زندگی شما ظاهر شده و مانع پیشرفتتان می شود . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب درب به روایت معبران

جالب است بدانید نوزادان خواب نمی بینند و یک کودک تا سن ۴-۵ سالگی خواب نمی بیند تا به سنی برسد تا قدرت تجسم کردن را یاد بگیرد و بتواند موضوعاتی را در ذهن خود حک کند .تا یک کودک به درک بالایی از محیط پیرامون خود
دست نیابد خواب نمی بیند .

تعبیر درب شکسته شده در خواب

تعبیر خواب درب به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب بیند دَرِ سرای کسی بشکست و ببردند و نداند که به کجا بردند، دلیل که در محنت و مصیبت افتد،
خداوند خانه. اگر بیند دَرِ سرایش از جایگاه خود زایل شد، دلیل که حال او از نیکی
به بدی زایل گردد، به سبب اهل او.

منوچهر تهرانی می گوید

اگر در خواب دیدید در خانه شما و یا در خانه ایکه شماحس می کنید متعلق به شما است شکسته
یا تغییر شکل داده و شما از دیدنش ناراحت شدید اتفاق نا مطلوبی برای شما می افتد
و معبران نوشته اند ابتلا و بلائی پیش می آید.

تعبیر دیدن درب کوچک در خواب

ابن سیرین می گوید

دیدن در کوچک خانه در خواب به معنای آسیب رسیدن به همسر است.

منوچهر تهرانی می گوید

اگر بیننده خواب ببیند در خانه اش کوچک شده همسرش بیمار یا غمگین می شود و اگر دیدید بزرگتر از حد معمول و متعارف شده برای بیننده خواب مهمان ناخوانده می رسد.

تعبیر دیدن درب بزرگ در خواب

ابن سیرین می گوید

اگر بیند
در سرای او بزرگ و قوی گردید، دلیل بود بر نیکی اهل و عیال او. اگر بیند در سرایش
چنان فراخ بود که هیچ در به آن فراخی نبود، دلیل که قومی بی فرمان
او در سرای او شوند، به هنگام مصیبت یا به وقت خصومت.

منوچهر تهرانی می گوید

اگر به جائی رسیدید که در بزرگی وجود داشت و شما آن در را نمی شناختید، اگر
آن در برای شما باز شد یا خودتان آن را باز کردید راه زندگی شما باز و هموار می شود
و کامیاب می گردید و اگر در بسته ماند و نتوانستید
باز کنید مشکل شما باقی می ماند و حل نیم شود

تعبیر باز کردن درب در خواب

ابن سیرین می گوید

اگر بیند در حال باز کردن قفل در خانه کسی هستید اگر باز شد ، دعای او مستجاب شود و باشد که گنجی طلبکند و بیابد. اگر بیند چون حلقه بجنبانید زود در را باز کردند ، دلیل که حق تعالی البته دعای او مستجاب کند و بر دشمن پیروز می شود

تعبیر دیدن درب در خواب

تعبیر خواب درب به روایت امام جعفر صادق

دیدن در به خواب بر سه وجه است.

اول: خداوند سرای. دوم: زن. سوم: خادم. و هر که دروازه شهر به خواب دید، دلیل بود
بر حاجت و دربانی پادشاه و مردیِ بزرگ است.

لوک اویتنهاو می گوید :

در باز : سود

در بسته : یک موقعیت ناخوشایند

دری که جیرجیر میکند : یک ملاقات ناخوشایند

تعبیر عوض شدن در خانه در خواب

تعبیر خواب درب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که خانه شما همان است اما در آن عوض شده زنی ناشناس راه را بر شما می بندد و مانع کار شما می شود و سدی پیش راه تان به وجود می آورد. اگر آن در را گشوده دیدید و به درون رفتید آن موانع را از میان بر می دارید و اگر هم چنان بسته ماند
مشکل شما باقی می ماند. معبران قدیم نوشته اند در، در خواب زن است و برخی
معتقدند که در خواب های ما در مراد و مقصود است و هدف است
و هر دوی این ها می تواند باشد زیرا زن هم یکی از هدف های مرد است.

اگر بیننده خواب ببیند در خانه اش دو تا شده یعنی یک در دیگر هم به وجود آمده زنی در زندگیش پیدا می شود و به همین علت با همسرش اختلاف پیدا می کند.

تعبیر رنگ زدن درب خانه در خواب

اگر در خواب ببینید که در خانه شما را رنگ زده اند و آن رنگ سیاه است عزت و حرمت شما
افزوده می شود. اگر در خانه شما را رنگ زرد زده باشند همسرتان بیمار می شود.

اگر سرخ یا سفید بود شادی و نشاط برای همسرتان ایجاد می گردد و شما هم خوشحال می شوید.
اگر دیدید در کوچکی در شکم در بزرگ خانه شما به وجود آمده همسرتان فرزند
دختر می آورد که آن دختر از هر جهت به مادرش شبیه می شود.

تعبیر خواب درب به روایت حضرت دانیال

در به خواب دیدن زن است. اگر بیند درهای معروف در برابرش گشاده شد، دلیل که درهای نعمت و مال دنیا بر وی گشاده شود. اگر بیند آن درهایی که گشاده شد بر جانب راه بود، دلیل که مال و نعمتی که دارد به زودی هزینه کند بر خاص و عام. اگر بیند بر دَرِ سرا در برابرش گشاده شد، دلیل که مالی که بدو رسد از جهت پادشاه بود و بر عیال خود نفقه کند. اگر بیند که درِ سرایِ او بشکست، یا بیفتاد یا ضایع شد، دلیل است
بر مصیبت و رنج عظیم که بدو رسد.

تعبیر خواب درب ابراهیم کرمانی

اگر بیند که ددگان در خانه او بر می جهند ، دلیل که جوانان قصد عیال او کنند . اگر دید در خانه او دو حلقه داشت ،
یا بر در خانه او ددگان بودند ، دلیل که زنان او را دوست دارند . اگر بیند در آسمان گشاده
گردید ، دلیل است که بر مردم آن دیار در خیر گشاده شود .

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید از دری تو می روید ، علامت آن است که دشمنانی که بیهوده سعی
می کنید از آنها بگریزید به شما تهمت می زنند .

اگر خواب ببینید از در خانه کودکی تو می روید ، نشانه آن است که روزهای لبریز از نعمت و شادمانی در انتظار شما است .

اگر خواب ببینید هنگامی که سعی می کنید دری را ببیندید در از لولا جدا می شود و به کسی
آسیب می رساند ، علامت آن است که با پند و اندرز مهربانی دوستی را بدبخت می کنید .

تعبیر قفل کردن درب در خواب

اگر خواب ببینید کسی سعی می کند دری را قفل کند ولی نمی تواند ، علامت آن است
که از بدبختی دوستی آگاه می شوید اما توان کمک به او را نخواهید داشت .

بانک جامع تعبیر خواب , عصر ایران

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بچه ؛ انواع تعابیر مختلف از دیدن خواب کودک تعبیر خواب بچه ؛ انواع تعابیر مختلف از دیدن خواب کودک
با جزئیات مختلف و متفاوت تعبیر خواب بچه آشنا شده و ببینید این خواب چه پیام های مخفی برای شما دارد.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب پسر در حالت ها و موقعیت های مختلف
تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب
تعبیر خواب دختر ؛ دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرده ؛ تعابیر متفاوت دیدن مرده در خواب
تعبیر خواب دندان ؛ دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر در حالت های مختلف
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟