مشاهده : 202تعبیر خواب حرف دالRSSاشتراک:

تعبیر خواب درخت , دیدن درخت در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب درخت , دیدن درخت در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید در حال بالا رفتن از یک درخت هستید و یا درختان زیادی را پیش روی خود ببینید . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن درخت در خواب اورده اند .منوچهر تهرانی دیدن درخت نخل را در خواب خوب می داند .جابر مغربی کاشتن درخت را در خواب به این معنا می داند که چیزی به خواب بیننده می رسد .حضرت یوسف درباره تعبیر خواب درخت می گوید بالا رفتن از درخت به معنای دشمنی می داند .با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب درخت و بالا رفتن از آن

گاهی اوقات انسان خوابی را می بیند و با مراجعه به تعابیر خواب به هیچ نتیجه ای نمی رسند . در این گونه موراد لازم است پس از بیدار شدن از خواب جزئیات خواب خود را که به یاد دارید بنویسید و بعد دقت کنید که در ان روز چه حس و حالی داشتید و چه موضوعی فکر شما را مشغول کرده بود .با ارتباط این دو به هم می توانید به تعبیر خواب خود برسید .

تعبیر دیدن درخت در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

با شکوفه : نیکبختی بزرگ

در آتش : زیان بزرگ

تعبیر خواب درخت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند . دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب است. درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست.

آنلی بیتون می گوید

دیدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب ، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به ثمر خواهد رسید .

دیدن درختان سبزی که به تازگی قطع شده اند ، علامت آن است که هنگامی که احساس می کنید سعادتمند و خرسند هستید ، اندوهی به زندگیتان راه می یا بد .

جابر مغربی درباره تعبیر خواب درخت گوید :

هر درختی که بوی خوش دارد و میوهء آن خوش طعم است دلیل است بر مردی مصلح پاک وبا دیانت و هر درختی که نه در موضع خویش بیند دلیل است بر مردی غریب که در آن دیار آمده بود اگر بیند در سرای او یا در سرای دیگری درختان گوناگون بود چنانکه از درون وبرون وبالا و زیر درختان می دید از هر نوع دلیل که در آن سرای مصیبت افتد که مردمان خرد و بزرگ در آنجا آمد وشد کنند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن درختان در خواب بر ده وجه است

اول : پادشاه .

دوم : طلا .

سوم : بازرگان وتاجر .

چهارم : مرد مبارز .

پنجم : مرد عالم .

ششم : مؤمن .

هفتم : کافر .

هشتم : عنوان .

نهم : خصومت وجنگ .

دهم : مرد منافق .

تعبیر دیدن درخت خشکیده در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

درخت خشکیده : شکست

درخت افتاده : امیدهای بر باد رفته

تکان دادن درخت : خوشبختی

آنلی بیتون می گوید

دیدن درختان خشکیده در خواب ، علامت آن است که زیان خواهید دید و اندوهگین خواهید شد .

تعبیر دیدن درخت میوه در خواب

دیدن درخت میوه به معنای داشتن دوستان وفادار است

بر روی درختی نشستن در خواب نماد افتخار است .

تعبیر افتادن از درخت در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

از درخت افتادن یعنی شما را مسخره می کنند

آنلی بیتون می گوید

بریدن درخت در خواب ، علامت آن است که توانایی و ثروت خود را از دست خواهید داد .

ابن سیرین می گوید

اگر بیند که از درخت افتاد و پایش شکست یعنی بلایی بزرگ برایش اتفاق می افتد

تعبیر بالا رفتن از درخت در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

بالا رفتن از یک درخت : اخبار مهم

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن رفتن برروی درخت خصومت بود

آنلی بیتون می گوید

بالا رفتن از درخت در خواب ، نشانه رسیدن به مقامهای برتر است .

اسمعیل اشعث درباره تعبیر خواب درخت گوید :

اگر بیند بر درختان بالا شد دلیل که با مردی بزرگوار پیوندد و به سبب او از آنچه ترسد و اندیشه دارد ایمن شود اگر بیند که بر درختی است و میوه ء آن درخت می خورد دلیل که به قدر آن مالی بدو رسد یا سخنی شنود و از آن شاد شود مگر درختی باشد که تأویل آن مکروه است چون خربزه و زرد آلو و مانند آن

ابن سیرین می گوید

اگر بیند که بر بالای درخت بلندی گردید دلیل که کار وی بلند شود

تعبیر خواب  درخت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

تعبیر درخت نخل در خواب

اگر در خواب نخل ببینید خوب است و تعبیرش سرافرازی است و اگر خرما داشته باشد بهتر است. بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند و نماد غم هستند.

تعبیر بریدن درخت در خواب

آنلی بیتون می گوید

بریدن درخت در خواب ، علامت آن است که توانایی و ثروت خود را از دست خواهید داد .

اسمعیل اشعث درباره تعبیر خواب درخت گوید :

اگر بیند برگ درخت جمع می کرد دلیل که به قدر آن او را زر حاصل شود اگر بیند از درختان میوه همی جمع می کرد دلیل که او را فرزندان و نسل زیاد گردد اگر درختان میوه دار بسیار بیند و داند که جمله ملک اوست دلیل که او را عمر دراز است و ظفر و بزرگی یابد اگر بیند که درخت را می برید دلیل که سخت بیمار شود یا کسی از اهل او بمیرد

اگر بیند که در وقت خزان در باغی مجهول می گردد و می دید که برگ درختان می افتادند دلیل که در غم واندوه گرفتار شود اگر بیند که درخت با وی سخن گفت و موافق حال او بود دلیل که کاری کند که مردمان را از آن شگفت آید اگر بیند که درخت را از جای برکند دلیل است که بیمار شود یا از آن موضع که درخت کند کسی بیمار گردد و بمیرد

حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است . دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است ، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است ، دلیل بر مردی بیابانی کند . و هر درخت که در ناحیه عجم است ، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل نماز است ، دلیل بر قوه دین کند و درخت که در باغ بیند ، دلیل مال است خداوند باغ را . اگر بیند درختی از بن برکند ، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند .

تعبیر کاشتن درخت در خواب

ابن سیرین می گوید

اگر در خواب بیند در خانه اش درخت می کارد یعنی چیزی به او می رسد

بانک جامع تعبیر خواب , عصر ایران

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چلچراغ دیدن در خواب از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلو ، دیدن چلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلوار ، دیدن چلوار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلاق ، دیدن چلاق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چیت ، دیدن چیت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه دان ، دیدن چینه دان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوبک ، دیدن چوبک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنبره ، دیدن چنبره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغندر ، دیدن چغندر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمن ، دیدن چمن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمدان ، دیدن چمدان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنار ، دیدن چنار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چماق ، دیدن چماق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگال ، دیدن چنگال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوب پنبه ، دیدن چوب پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟