مشاهده : 564 تعبیر خواب حرف دال RSS اشتراک:

تعبیر خواب دندان , افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دندان , افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
دیدن دندان در خواب یکی از رایج ترین خواب هایی است که توسط انسان دیده می شود . مثلا خواب ببینیم دندانی خراب داریم و یا دندانمان افتاده است .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن دندان در خواب آورده اند . معبری می گوید لق شدن دندان در خواب به معنای شکست در زندگی می باشد .حضرت دانیال دیدن دندان را در خواب نشان از خانواده می داند .جابر مغربی درباره تعبیر خواب دندان می گوید ناپدید شدن دندان در خواب یعنی به غربت رفتن بستگانتان می باشد . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب دندان از نظر معبران

در روایات مربوط به تفسیر یک خواب چنین بیان شده گاهی انسان خواب هایی درهم می بیند که به آنها پرت و پلا می گویند .اینگونه خواب ها ناشی از ذهن پریشان است . معبر نمی تواند تعبیری برای آن بیان کند .ولی گاهی خواب به هم پیوسته می باشد و یک معبر می داند چگونه با اتصال آنها به هم خواب را به درستی تعبیر کند . دندان هم در خواب از مواردی است که توسط معبران بسیاری تعبیر شده است .

تعبیر لق شدن دندان در خواب

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب دندان می گوید :

اگر خواب ببینید دندانهایتان لق شده است ، نشانه آن است که در زندگی شکست تلخی خواهید خورد و به نومیدی دچار خواهید شد .

تعبیر کشیدن دندان در خواب

آنلی بیتون می گوید :

۲_ اگر خواب ببینید دکتر دندان شما را می کشد ، نشانه آن است که به بیماری سخت و درد ناکی مبتلا خواهید شد .

۱۴_ اگر خواب ببینید دندانهای کرم خورده خود را می کشید ،
علامت آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد .

جابر مغربی درباره تعبیر خواب دندان می گوید

اگر ببینی دندانی را که درد گرفته، کشیدی و در دست گرفته‌ای،
یـعـنـی سود و منفعتی به میزان سی الی صد درهم به دست می‌آوری،

تعبیر پر کردن دندان در خواب

آنلی بیتون می گوید :

۳_ اگر خواب ببینید دکتر دندان شما را پر می کند ، نشانه آن است که پس از نگرانی
بسیار اشیاء قیمتی خود را پیدا خواهید کرد .

اگر خواب ببینید تعدادی از دندانهای خود را پر کرده اید ، نشانه آن است
که با درگیریهایی شدید مواجه می شوید و می کوشید از کنار آنها بگذرید .

تعبیر مسواک زدن دندان در خواب

آنلی بیتون می گوید :

۴_ مسواک زدن دندانها در خواب ، نشانه آن است که برای حفظ ثروت خود کوشش و تقلایی بسیار خواهید کرد

تعبیر دندان مصنوعی در خواب

آنلی بیتون می گوید :

۶_ اگر خواب ببینید دندانهای مصنوعی خود را گم کرده اید ، نشانه آن است که مسئولیتهایی سنگین به دوش خواهید گرفت ، که موجب لگدمال شدن غرور شما می گردد .

تعبیر شکستن دندان در خواب

آنلی بیتون می گوید :

۷_ اگر خواب ببینید در اثر ضربه ای دندانتان می شکند ، نشانه آن است که با مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد .

ابن سیرین می گوید:

اگر ببینی قسمتی از دندان تو شکسته یا از بین رفته است، یـعـنـی با توجه به نوع دندان یکی از آن‌ها دچار آسیب و گرفتاری و بلا می‌شوند.

تعبیر معاینه دندان در خواب

آنلی بیتون می گوید :

۸_ اگر خواب ببینید دندانهایتان را دکتر معاینه می کند ، نشانه آن است که دشمنان مخفیانه به شما نزدیک می شوند .

تعبیر دندان پوسیده در خواب

آنلی بیتون می گوید :

۱۱_ اگر خواب ببینید یکی از دندانهایتان پوسیده و شکسته است ، نشانه آن است
که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت . طرحها ، نیمه تمام متوقف خواهد شد ،
بیماری گریبانتان را خواهد گرفت . و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید .

آنلی بیتون می گوید :

۹_ اگر خواب ببینید دندانهایتان خراب و کرم خورده است ، نشانه آن است
که سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت .

تعبیر افتادن دندان در خواب

آنلی بیتون می گوید :

۱۲_ اگر خواب ببینید یکی از دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است که خبرهایی بد به گوش شما خواهد رسید

اگر خواب ببینید دوتا از دندانهای شما می افتد ، علامت آن است که ناخواسته
به اوضاع بدی کشانده خواهید شد . و اگر خواب ببینید که سه تا از دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است که اتفاقات خیلی بدی برایتان رخ خواهد داد .

۱۳_ اگر خواب ببینید تمام دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است که مرگ و قحطی در اجتماع رواج خواهد داد

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند.

ابراهیم کرمانی می گوید

اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند.

تعبیر خواب دندان به روایت یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) گوید: «دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا شود.» و یا «دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد»

مطیعی تهرانی می گوید

اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد
و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده
و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های کرسی همسر
و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران.

ابن سیرین می گوید

اگر ببینی دندان تو به کف دستَت یا روی زمین افتاده و خاکی نشده است یا اینکه به کناری افتاده است،
یـعـنـی با توجه به نوع دندان صاحب یکی از آن‌ها خواهی شد،
یعنی اگر دندان جلوئی افتاده صاحب فرزند یا برادر و یا خواهر می‌شوی.
اگر ببینی همۀ دندان‌هایت در کف دست یا کنارت ریخته است، یـعـنـی عده بستگان تو بیشتر می‌شود.

اگر ببینی دندان تو روی زمین افتاده و درمیان خاکها گم شده است، یـعـنـی با توجه به نوع دندان یکی از آن‌ها هلاک شده
یا جدا می‌شود به طوری اثری از آن‌ها باقی نمی‌ماند. اگر ببینی همۀ دندان‌های تو روی زمین ریخته
و در میان خاک‌ها گم شده است، یـعـنـی عده‌ای از بستگانت هلاک می‌شوند (دفع بلا و گرفتاری).

علامه مجلسی ( ره ) گوید :

سقوط دندانهای بالا تعبیر شده به مرگ خویشان پدری و دندان پایین به خویشان مادری

تعبیر دندان سفید در خواب

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب دندان می گوید :

۱۶_ اگر خواب ببینید از تماشای دندانهای زیبا و سفید خود لذت می برید ، نشانه آن است
که در پی برآورده شدن آرزوهای خود به شادمانی بزرگی دست می یابید .

مطیعی تهرانی می گوید

اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد
و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد.

تعبیر دیدن دندان در خواب

تعبیر خواب دندان به روایت حضرت دانیال

دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه
و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند،
دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند،

دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین،
دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد

ابراهیم کرمانی می گوید:

دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی همۀ دندان‌های تو در زبانَت جمع شده است، ولی دوباره به جای خودشان برگشتند،
یـعـنـی بستگانت از تو شکایت می‌کنند.

مطیعی تهرانی می گوید:

دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند
و دندان های فک زیرین زنان.

به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های
پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند.

ابن سیرین درباره تعبیر خواب دندان می‌گوید:

تعبیر دندان‌های جلو، مربوط به فرزندان و خواهران و برادران می‌شود،

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای مربوط به دندان‌ها عبارتند از: ۱- خانواده و فامیل ۲- مال و اموال ۳- سود و منفعت
۴- غم و اندوه ۵- مصرف ۶- جدائی از بستگان.

تعبیر ناپدید شدن دندان در خواب

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی بعضی از دندان‌هایت ناپدید شده است، یـعـنـی به تعداد آن دندان‌ها بستگانت به غربت می‌روند
و با سلامتی برمی‌گردند.

تعبیر خواب دندان به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند،
دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند.

تعبیر دندان درد داشتن در خواب

اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد.

مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب دندان می گوید

اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت
گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد.

تعبیر خواب دندان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد.

اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید
و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد.

ابن سیرین می گوید

اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که از درد دندان ناله می‌کند، یـعـنـی در زمان حیاتش فحش
و ناسزای فراوانی به دیگران گفته است.

تعبیر دندان درآوردن در خواب

ابن سیرین درباره تعبیر خواب دندان می‌گوید:

اگر ببینی دندان‌های تو زیادتر شده یا خوب و پاکیزه هستند، یـعـنـی با توجه به نوع دندان یکی از آن‌ها
صاحب مقام و منزلت و خیر و خرمی خواهد شد.

اگر ببینی در کنار دندان تو دندان دیگری درآمده است، یـعـنـی اگر جزء دندان‌های ردیف بالا است
با توجه به نوع دندان صاحب یکی از آن‌ها از جنس مذکر و مرد و اگر ردیف پائین باشد از جنس مونث و زن خواهی شد؛
مثلا اگر در کنار دندان جلوئی بالا باشد صاحب فرزند پسر یا برادر خواهی شد، ‌‌‌‌‌
یا اگر در کنار دندان جلوئی پائین باشد، صاحب فرزند دختر خواهی شد.

تعبیرستان , باشگاه خبرنگاران , بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن