مشاهده : 1799 تعبیر خواب حرف دال RSS اشتراک:

تعبیر خواب دهان , دیدن دهان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دهان , دیدن دهان در خواب چه تعبیری دارد؟
دهان ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است دهان را به شکلی زیبا ببینید و یا دهانی کج و زشت ببینید . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن دهان در خواب آورده اند . جابر مغربی بیرون آمدن ماهی از دهان را به معنای دروغ گفتن می گوید . ابن سیرین درباره تعبیر خواب دهان می گوید بسته شدن دهان در خواب به معنای به هلاکت رسیدن است و خون آمدن از دهان به معنای ضرر کردن است . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب دهان از نظر معبران

در مورد خواب دیدن آدم ها محققان به نتایج جالبی رسیده اند مثلا اینکه یک انسان ۶ سال از عمر خود را در حال خواب دیدن می باشد و اینکه انسان پس از اینکه از خواب بیدار شد نیمی از خواب خود را فراموش کرده است .با توجه به قسمت هایی از خواب که به یاد انسان مانده تعبیر خواب انجام می شود .مثلا شاید شما بدانید که در خواب خود چیزی راجع به دهان دیده اید ولی کامل آن را به یاد نیاورید .یک معبر با اطلاعاتی که از خواب می دهید می تواند خواب شما را تعبیر کند .

تعبیر دیدن دهان در خواب

تعبیر خواب دهان به روایت امام جعفر صادق

دیدن دهان در خواب به هفت معنا است:

اول: منزل و خانه. دوم: خزانه. سوم: گشایش کارها. چهارم: مال. پنجم: حاجت. ششم: وزیر. هفتم: دربان.

تعبیر خواب دهان به روایت حضرت دانیال

دیدن دهان در خواب ، کلید کارها و خاتمه وی است و هر چه از دهان بیرون آید، تعبیرش آن بر جوهر کلام است.

مطیعی تهرانی می گوید:

دهان در خواب کام است و شیرینی آن کامروائی است و تلخی آن ناکامی و تلخ کامی. دیدن دهان طبیعی در خواب هیچ تعبیری ندارد و نمی تواند محور خواب قرار بگیرد مگر این که به حالت غیر طبیعی باشد یا مزه و طعم غیر معمول داشته باشد.

تعبیر بیرون آمدن چیزی از دهان در خواب

جابر مغربی درباره تعبیر خواب دهان می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از سوراخ و مجرای دهان تو ماری بیرون آمده است، یـعـنـی فرزندت دشمن تو می‌شود.

چنانچه در خواب ببینی از دهان تو ماهی بیرون آمده است، یـعـنـی دروغ‌های زیادی خواهی گفت.

اگر ببینی از دهان تو مروارید بیرون آمده است، به این معنا است که سخن تو مورد پسند همه بزرگان قرار می‌گیرد.

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب ببینی از دهان تو رشته‌ای از مروارید بیرون آمده است یـعـنـی سخن علم و حکمت می‌گویی

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر بیند که از دهان وی کرم یا جانوری بیرون آمد ، دلیل که یکی از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا زندگانی . اگر بیند که از دهان او پلیدی بیرون آمد ، دلیل که کارش که برای مردم است به سبب منت نهادن باطل شود . اگر بیند که از دهان او بوی خوش آمد ، دلیل که مردمان بر وی ثنا گویند . اگر بیند بوی ناخوش آمد ، تاویلش به خلاف این است . اگر بیند که از دهان او مروارید بیرون می آید و مردمان برگرفتند و او هیچ برنگرفت ، دلیل که مردمان از علم او بهره مند شوند و او را هیچ منفعت نباشد . اگر بیند که از دهان خود پلیدی می انداخت و مردمان از وی می گریختند ، دلیل که شاعر است و مردمان را هجو کند .

تعبیر دهان بسته شده در خواب

تعبیر خواب دهان به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب ببینی دهان تو محکم بسته شده است، یـعـنـی هلاک می‌شوی، یا اینکه به سختی مریض می‌شوی،
و یا به زودی از دنیا می روی  (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خون آمدن از دهان در خواب

اگر در خواب ببینی استفراغ کرده‌ای و خون بالا آوردی، یـعـنـی دچار ضرر خواهی شد

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب دهان می گوید:

اگر در خواب بیند که از دهانش خون می آید ، یعنی که از کسی گفتگوی به خصومت شنود .

تعبیر درد کردن دهان در خواب

اگر ببینی داخل دهان (کام) تو درد می‌کند و ورم کرده است، یـعـنـی منکر حق کسی می‌شوی.
اگر ببینی دهانت درد می‌کند، یـعـنـی غم و اندوه بسیاری خواهی خورد (دفع بلا و گرفتاری).
اگر ببینی دهان تو ضعیف شده است، یـعـنـی رزق و روزی بر تو تنگ می‌شود و در مضیقه و کمبود قرار می‌گیری.

تعبیر  دهان بزرگ در خواب

اگر ببینی دهانت خیلی گشاد شده است، به طوری که غذاهای زیادی در آن جا می‌شود،
یـعـنـی به اندازه آن نعمت و روزی به دست می‌آوری.

لوک اویتنهاو می گوید:

دهان بزرگ به معنای مهم بودن ، نشانه درجه احترام و وجهه شخصی

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که دهانتان بزرگ شده ولی بزرگی آن زشت و زننده نیست روزی شما زیاد می شود.

اگر دهانتان بزرگ و زشت شده بود حرف هائی می زنید که هم برای خودتان
زیان آور است و هم موجب ناراحتی دیگران می شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

دهان باز : خطر

تعبیر خواب دهان به روایت حضرت دانیال

هر چه از دهان بیرون آید، تاویل آن بر جوهر کلام است، اگر نیکو است. اگر بدو هر چه در دهان شود،
از جوهر روزی است و آن چه از غذا در دهان شود، صلاح دین او است.

اگر بیند که به کراهت چیزی در دهان او است، چنانکه خوردن آن به دشواری توانست، دلیل بر سختی و رنج کند در معیشت.
اگر آن چه در دهان او بود شیرین است و در گلو به آسانی شد، دلیل کند بر راحت و خوشی در معیشت.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب دهان گوید :

اگر کسی به خواب دهان خود را نیکو بیند ، دلیل که سخنهای نیکو شنود .

تعبیر دهان کج در خواب

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دهان خود را کج بیند یا سست یا زشت ، دلیل است که سخنهای زشت شنود و به هیچ کار نیاید . .

تعبیر خواب دهان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

و اگر دهانتان خیلی تنگ شده بود ولی تنگی آن زببا به نظر نمی سید دچار تنگی معاش می گردید.
اما اگر دهانتان تنگ و زیبا شده بود سخنی می گوئید که آن سخن هر جا و نزد هر کس تکرار شود برای شما
سود و فایده می آورد و موجب خوش دلی دیگران می شود.

اگر دیدید که چیزی در دهان دارید که می خواهید بخورید اما فرو نمی رود و از خوردن آن نیز احساس ناخشنودی می کنید
گرفتار سختی می شوید و اگر چیزی در دهان داشتید که شیرین و مطبوع بود و به آسانی خورده میشد
به آسایش و نعمت و رفاه می رسید.

اگر ببینید که در دهانتان دندانهای سفید و مرتب است وضع خانوادگی مطلوبی خواهید داشت و عکس این هم هست.

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر بیند که کسی بر دهان او مهر نهاد و ندانست که کیست ، دلیل که در میان خلق رسوا شود .
اگر کسی بیند که چیزی از دهان وی بیرون آمد ، دلیل که سخنی گوید . اگر بیند که چیزی نیکو در دهان گذاشت ،
دلیل که روزی حلال یابد .

اگر بیند که چیزی پلید دردهان گذاشت ، دلیل که روزی حرام خورد . اگر بیند که او را دهان درده می آید ،
چنانکه عادت مردم است ، دلیل که از کسی شکایت کند .

بانک جامع تعبیر خواب , تعبیرستان , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi